Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy trình giao dịch tổng quát:

Quy trình giao dịch tổng quát:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 1 : Tìm kiếm và lựa chọn khách hàng

Phòng Đầu tư và phòng Định chế tài chính phối hợp tìm kiếm, lựa chọn các

khách hàng tiềm năng để thiết lập quan hệ giao dịch đầu tư với NHCT.

Bước 2 : Cấp mới, điều chỉnh giới hạn giao dịch

- Phòng Định chế tài chính thu thập đầy đủ các thơng tin và hồ sơ pháp lý của

khách hàng.

- Trên cơ sở các thơng tin và tài liệu thu thập, phòng Định chế tài chính tiến

hành thẩm định và đề xuất Ban điều hành, Hội đồng Định chế tài chính cấp

GHGD cho khách hàng.

- Định kỳ hàng năm, phòng ĐCTC sẽ tiến hành rà sốt, thẩm định các khách

hàng đang có giao dịch với NHCT để đề xuất Ban điều hành, Hội đồng Định

chế tài chính điều chỉnh tăng, giảm GHGD, hoặc chấm dứt giao dịch tuỳ theo

tình hình tài chính và kinh doanh của khách hàng, quan hệ giao dịch với

NHCT.

Bước 3: Khởi tạo CIF và nhập GHGD vào hệ thống INCAS

- Phòng TQTVKD thực hiện việc khởi tạo CIF cho khách hàng mới cũng như

thực hiện điều chỉnh CIF (nếu có) sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ phòng

ĐCTC chuyển tới.- Phòng ĐCTC thực hiện việc nhập/ cập nhật GHGD vào hệ thống INCAS

sau khi phòng TQTVKD đã khởi tạo CIF và gửi thông báo bằng văn bản cho

các phòng liên quan để thực hiện.

Bước 4: Thực hiện giao dịch với khách hàng tại phòng Đầu tư

Căn cứ vào GHGD cấp cho khách hàng, phòng Đầu tư thực hiện giao dịch

với khách hàng, trình Ban điều hành phê duyệt, sau đó nhập và phê duyệt

giao dịch trong hệ thống Treasury.

Bước 5: Thanh toán với khách hàng và hạch tốn tại phòng TQTVKD

Phòng TQTVKD thực hiện xác nhận và kiểm soát giao dịch trong hệ thống

Treasury, chuyển tiền và hạch toán theo dõi.

Bước 6: Lưu trữ hồ sơ, chứng từ

*Những nhược điểm trong công tác quản lý

- Hiện nay theo quy trỡnh đầu tư trên việc thao tác trong hệ thống vẫn cũn

nhiều bất cập, các mẫu biểu trong hệ thống chưa đủ đáp ứng các nhu cầu

để quản lý thụng tin.

- Với tỡnh hỡnh phỏt triển như hiện nay, các chính sách, chế độ của nhà

nước, cỏc quy trỡnh cụng nghệ liên tục thay đổi nên dẫn đến cỏc quy

trỡnh hay bị lạc hậu

- Quy trỡnh cũn cồng kềnh, ảnh hưởng đến tác nghiệp trong hoạt động

kinh doanh hàng ngày đũi hỏi phải linh hoạt và kịp thời.*Theo tụi cỏc quy trỡnh này cần phải được xây trên cơ sở thực tế hoạt động

của đơn vị đang diễn ra và cần có chính sách đào tạo những kỹ năng quản lý

phù hợp. Yêu cầu tiên quyết là phải áp dụng hệ thống quản lý dựa trên công

nghệ hiện đại về công nghệ thụng tin vào cỏc quy trỡnh từ đó sẽ giảm bớt

được sai sót cũng như thời gian tác nghiệp.

*Qua nghiên cứu môn Quản trị tác nghiệp, bản thân tôi tự nhận thức được

rằng đây là một môn học hết sức cú ý nghĩa trong thực tế áp dụng tại các

doanh nghiệp. Đối với hoạt động của một ngân hàng thương mại thỡ việc áp

dụng nội dung của mơn học có nhiều ý nghĩa trong các công tác về quản trị

rủi ro, tác nghiệp ….

Các nguồn tài liệu tham khảo:

- Giỏo trỡnh Quản trị hoạt động

- Các thông tin từ VietinbankTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình giao dịch tổng quát:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×