Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.6 Tính toán cốt thép ở nhịp và gối của dầm móng:

Bảng 2.6 Tính toán cốt thép ở nhịp và gối của dầm móng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

MC 9-9

GỐI 1F

MC 11-11110.96400700506500.063540.0656.24726.280.243

0.24

22.6. Tính tốn thép đai (thanh thép ở vị trí số 3):2.6.1. Tính tốn thép đai cho mặt cắt điển hình: Từ bảng kết quả cho thấy: Qmax= 479.11 kN

 Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông:Qbt =

= = 175.5 kN

Qbt < Qmax  Cần phải bố trí cốt đai cho dầm

 Tính tốn cốt đai cho dầm:

- Dùng thép d10 bố trí hai nhánh(n=2).

- Khoảng cách thép đai tính tốn:(mm)

Stt = Rswnлd2sw

=

= 168.53 mm- Khoảng cách lớn nhất cho phép giữa các cốt đai:

• smax = =

- Khoảng cách thép đai cấu tạo:

• Với h > 450mm  sct = min(mm)

- Chọn và bố trí cốt đai:

• (mm)

 Chọn S = 150mm bố trí cho đoạn 1/4 gần gối.Chọn trong phạm vi 1/4 đoạn gần gối.

Chọn S = 250mm bố trí cho đoạn 1/2 giữa nhịp.

Chọn trong phạm vi 1/2 đoạn giữa dầm.

2.6.2. Thanh thép số 4:Mmax= 1m = = 30.54 kNm= 0.0151<0.656Chọn d = 10mm, có diện tích mặt cắt ngang là 79mm

 n =  chọn n = 4 cây d10

Khoảng cách:

a = = = 240mm

55chọn 4 cây d10a250

- Thanh số 5 chọn theo cấu tạo d12a200

- Thanh số 6 chọn cấu tạo 2d123.MÓNG CỌC

- Sử dụng số liệu địa chất ở lỗ khoan số 1 của phần thống kê địa chất để tính tốn thiết kế.56 Tổng chiều dài hố khoan 1 là 90m.

 Chiều sâu mực nước ngầm cách mặt đất tự nhiên 0.4m (lấy kết quả từ hồ sơđịa chất).

 Số liệu tải trọng:

Lực dọc

STTNmaxMoment

ttttMxLực ngangttttLực ngang

ttKích thƣớc cộtMy (kNm)Hx (kN)Hy (kN)(mm × mm)921885350 x 500(kNm)(kN)9Moment959500Df = 2m

Chọn chiều cao đài móng h = 0.5m3.1 PHƯƠNG ÁN 1: SỬ DỤNG CỌC ÉP

3.1.1. VẬT LIỆU MĨNG CỌC:

-Bê tơng:

STT

12-Cấp độ bền

Bê tông cấp độ bền B20 Rb = 11.5 Mpa. Rbt= 0.9

Mpa; Eb= 26.5x103 Mpa; = 25kN/m3 = 2500 kG/m3Hệ số vượt tải: n = 1.15; FS = 2;

Chọn chiều dày lớp bê tơng bảo vệ đáy móng là

100mmVật liệu thép:STT

1Loại thép

Thép CII(AII) : Rs = Rsc= 280 Mpa. Rsw= 225Mpa;

Es= 21x10-4Mpa.57Kết cấu sử dụng

Cốt thép dọc trong và cốt đaiTên

lớpĐộ

sâu(m)Bề dày

(m)Loại đất11.2 –20.619.4Bùn sét trạng thái chảy,220.6 – 36.716.1Sét từ chảy đến dẻo

mềm,336.7 – 42.45.7Cát pha từ xốp đến

chặt vừa,442.4 – 53.210.8Sét pha dẻo cứng đến

nửa cứng,553.2 – 59.36.1Cát-cát pha trạng thái

chặt,659.3 – 77.318Sét pha từ nửa cứng

đến cứng,777.3 – 9012.7Đặc trưng cơ lýCát-cát pha trạng thái

chặt

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.6 Tính toán cốt thép ở nhịp và gối của dầm móng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×