Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

52Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốCâu 385.

yCho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên. Khi đó y = f ( x ) là

hàm số nào sau đây?

A. y =x3− 3x.C. y =x3x2+− 4.B. y =− x3D. y =x32+ 3x.1− 3x + 1.−2 −1 −1 O12x−2Câu 386.C. y =x3− 3x.B. y = x3 + 3x.

D. y =− x3x0169 344 3791A. y = − x3 − 3x.xLATEX by N guyễn T hế ÚtyĐồ thị hình bên là của hàm số nào?2+ 3x.

1−1 O

−2Câu 387.

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y = − x4 + 2x2 − 3.B. y = x4 − 2x2 + 3.C. y = x3 − 3x2 + 1.D. y = − x3 + 3x2 + 1.y

1

2

OCâu 388.

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

2x − 1

x+1

2x + 1

x−1

A. y =

. B. y =

. C. y =

. D. y =

.

x+1

2x − 1

x−1

2x + 1Câu 389.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dươngy3

2

1

x

O

−3−2−1 −11 2 3

−253Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

yĐường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

x−1

.

A. y =

x+1

B. y = − x4 + 2x2 − 1.1C. y = x3 − 3x + 2.

x+1

D. y =

.

x−1x0 1Câu 390.

yĐường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các−2x − 5

.

x−1

−2x + 3

D. y =

.

x−1

B. y =1

xO−20169 344 3791hàm số sau?

2x + 3

A. y =

.

x+1

2x − 3

C. y =

.

−x − 1Câu 391. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

yA. y = x3 − 3x.B. y = − x3 + 3x.C. y = − x3 − 3x2 .D. y = − x3 + 3x2 + 2.3

2

1−3 −2 −1

O 1

−12x

3LATEX by N guyễn T hế Út−3−2

−3

Câu 392.

Bảng biến thiên hình bên là của hàm số nào

trong các hàm số dưới đây?

A. y =x4+ 2x2xC. y = x4 − 2x2 + 3.

D. y = x4 + 2x2 + 3.−1

f (x)− 3.B. y = − x4 + 2x2 − 3.−∞00++∞00f (x)Câu 393.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương+

+∞32+∞1254Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

y

2Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y = x3 − 3x2 + 2.B. y = x3 + 3x2 + 2.C. y = − x3 + 3x2 + 2.D. y = x3 − 3x2 + 1.1

12

xO−1

−2Câu 394.

yBiết đồ thị của một trong bốn phương án A, B, C, D như hình vẽ.

A. y = − x3 + 3x.B. y = x3 − 3x.C. y = x4 − 2x2 .D. y = − x4 − 3x.0169 344 3791Đó là hàm số nào?x0A. A(1; 0).B. D (2; 13).D. B(−2; −13).C. C (−1; 3).Câu 396.

yĐường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

2x

−2x + 1

A. y =

.

B. y =

.

x+1

x

2x + 1

−x + 1

C. y =

.

D. y =

.

x

2xxO−2Câu 397.

yĐồ thị sau đây là của hàm số nào?

x+1

2x + 1

A. y =

.

B. y =

.

x−1

x−1

x+2

2x − 1

C. y =

.

D. y =

.

1−x

x−15

4

3

21

−3 −2 −1 O 1 2

−1

−2Câu 398.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương3xLATEX by N guyễn T hế ÚtCâu 395. Cho hàm số y = x4 − x2 + 1 có đồ thị (C ). Điểm nào sau đây thuộc đồ thị (C )?55Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

yĐường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào?

A. y = − x4 + 2x2 + 3.B. y = x4 + 2x2 − 3.C. y = x4 − 2x2 − 3.D. y = − x4 − 2x2 + 3.-11

Ox-3x−2

là một trong bốn đường cong được liệt kê trong

x+1

bốn phương án dưới đây. Hỏi đồ thị đó là hình nào?Câu 399. Cho đồ thị của hàm số y =yy212xO.A.2x−2B..y

y

11

O

2 x−1 O12x−2.C..D.Câu 400. Bảng biến thiên trong hình dưới là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây?x−∞+∞−1

+y00169 344 3791O+

+∞LATEX by N guyễn T hế Út1y−∞A. y = x4 − 2x2 + 2.

C. y =1 3

x + x2 + x − 1.

31

B. y = − x3 + x2 − x − 1.

3

1 3

D. y = x + x2 − x − 1.

3Câu 401. Cho các đường cong (C1 ) : y = x3 − 3x2 + 4, (C2 ) : y = − x4 + x2 − 3 và (C3 ) : y =

5x + 2

. Hỏi các đường cong nào có tâm đối xứng?

x−1

A. (C1 ), (C2 ) và (C3 ).

B. (C1 ) và (C3 ).

C. (C2 ) và (C3 ).D. (C1 ) và (C2 ).Câu 402.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương56Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

yĐường cong bên là hình biểu diễn của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. y = − x4 + 4x2 + 3.B. y = x4 − 2x2 + 3.C. y = − x3 + 3x + 3.D. y = − x4 + 2x2 + 3.4−1O1xCâu 403.

yĐường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số

được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó2là hàm số nào?

C. y = − x4 − 2x2 + 1.D. y = − x4 + 2x2 + 1.O−1x10169 344 3791B. y = −| x |3 + 3| x | + 1.Câu 404.

yĐường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y = − x4 + 3x2 − 2.

B. y = x4 − 2x2 − 2.xOC. y = − x3 + 3x2 − 2.

D. y = x3 + 3x2 + 1.

Câu 405.

yCho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình bên. Mệnh đề

nào sau đây đúng?

A. a > 0, b < 0, c < 0.B. a > 0, b > 0, c < 0.C. a < 0, b > 0, c < 0.D. a > 0, b < 0, c > 0.xOCâu 406.

yĐường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y = x3 − 3x − 2.

C. y =− x3+ 3x2− 2.B. y = − x3 + 3x2 + 1.

D. y =−2x3+ 6x22− 2.

O

1−2

Câu 407.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương2xLATEX by N guyễn T hế ÚtA. y = − x4 + 1.57Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

yĐường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

1

B. y = 2x3 + 3x2 + 2.

A. y = x3 − x2 − 2.

3

C. y = −3x3 + 2x2 + 2.

D. y = x3 − 3x2 + 3.xOCâu 408.

yĐường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau

3đây?

C. y =− x3− 3x + 1.B. y = − x3 + 3x + 1.

D. y =− x32+ 1.1−2 −12x0169 344 3791A. y = x3 − 3x + 1.O 1

−1−2

Câu 409.

A. y = x4 − 3x2 + 1.B. y = x3 − 3x2 + 3x + 1.C. y = − x3 + 3x2 + 1.D. y = x3 − 3x2 − 3x + 1.LATEX by N guyễn T hế ÚtyĐường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?1

xO1Câu 410. Đồ thị hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hồnh?

A. y = x4 + 5x2 − 1.B. y = − x3 − 7x2 − x − 1.C. y = − x4 − 4x2 + 1.D. y = − x4 + 2x2 − 2.Câu 411.

yĐường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào dưới đây?

A. y = − x3 − 4.B. y = − x3 + 3x2 − 2.C. y = − x3 + 3x2 − 4.D. y = x3 − 3x2 − 4.−1−4

Câu 412. Đồ thị nào trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số y = x4 + 2x2 − 3?

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương2x58Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

yy1

O 1 2 x−3.−3B..

yy

11−2O1 2 x−2

−3

C..xO 1 2−3

−4D.0169 344 3791A.x−1 O 1.Câu 413.

yĐường cong ở hình bên là đồ thị của một trong các hàm số sau, hỏi

đó là hàm số nào?

A. y = x4 + 3x2 + 1.B. y = x4 − 3x2 + 1.C. y = − x4 + 3x2 + 1.D. y = x3 − 3x2 + 1.

xOCâu 414.

Bảng biến thiên ở hình bên là của hàm số nào sauxđây?yA. y = − x4 + 2x2 − 3.

B. y = x4 + 2x2 − 3.

1

C. y = − x4 + 3x2 − 3.

4

4

D. y = x − 2x2 − 3.−∞−1

00++∞00yCâu 415.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương+

+∞−3

−4+∞1−4LATEX by N guyễn T hế Út−2159Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

yĐường cong ở hình bên là đồ thị hàm số nào sau đây?

x+3

A. y =

.

B. y = −2x + 3x4 .

x−2

x−1

x−1

C. y =

.

D. y =

.

x−2

x+1xOCâu 416.

A. y = x3 − 3x2 + 1.B. y = x3 + 3x + 1.C. y = − x3 + 3x + 1.D. y = − x3 − 3x + 1.

1

1x−1 O

−10169 344 3791y

3Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?ax + b

có đồ thị như hình bên.

cx + d

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?yCho hàm số y =A. ac > 0, bd > 0.B. bd < 0, ad > 0.C. bc > 0, ad < 0.D. ab < 0, cd < 0.x

OCâu 418. Bảng biến thiên ở hình dưới là của hàm số nào dưới đây.x−∞−1

y0+∞0+0+∞10+

+∞−3y−41 4

x − x2 − 3.

2

C. y = 2 | x |3 − 3 | x | − 3.

A. y =−4B. y = 2x4 − 4x2 − 3.

D. y = 2 x3 − 3x2 − 3.Câu 419.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngLATEX by N guyễn T hế ÚtCâu 417.Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

yĐường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

x+1

x

.

B. y =

.

A. y =

2x + 1

2x + 1

x−1

x

C. y =

.

D. y =

.

2x − 1

2x − 11

2O− 12Cho hàm số y =

a + b.

A. T = 0.ax + 1

có đồ thị như hình vẽ. Tính T =

bx − 2

C. T = −1.B. T = 2.yD. T = 3.

1−1Câu 421.

Tìm giá trị của a, b để hàm số y =

bên. 

a=1b= −1A. .a= −1b= −1B. .Oax + 2

có đồ thị như hình vẽ

x−b

a=1b=1C. .a= −1b=1D. x1 2y.

1

O−22−2Câu 422. Hàm số y = f ( x ) = ax4 + bx2 + c ( a = 0) có đồ thị như hình vẽ sau

y

3

− 2

−2

O−112

2 x−1Hàm số y = f ( x ) là hàm số nào trong bốn hàm số sau

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dươngx0169 344 3791Câu 420.xLATEX by N guyễn T hế Út6061Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

A. y = ( x2 − 2)2 + 1.B. y = ( x2 − 2)2 − 1.C. y = − x4 + 2x2 + 3.D. y = − x4 + 4x2 + 3.Câu 423.

yCho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình vẽ. Xét dấu của a, b, c.

OA. a < 0, b < 0, c < 0.B. a > 0, b < 0, c < 0.C. a < 0, b > 0, c < 0.D. a < 0, b < 0, c > 0.xCâu 424.

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hìnhx−∞−1+∞1bên+yA. y = − x3 + 3x.0B. y = − x3 + 3x2 + 1.−∞Câu 425. Hàm số y =

y−2|2x − 1|

có đồ thị là hình vẽ nào trong bốn phương án dưới đây?

x+1

yy2y2xx−11

2O1

222−2−2

1

2−1A.0169 344 3791y− 3x.O+∞2D. y = x3 − 3x2 − 1.−1+0.B.xx−1O−2LATEX by N guyễn T hế ÚtC. y =x3..C.D.O1

2−2.Câu 426. Cho hàm số f ( x ) = ax3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây

là đúng?

yA. a > 0, b < 0, c > 0, d > 0.

B. a > 0, b > 0, c < 0, d > 0.

C. a < 0, b < 0, c < 0, d > 0.

D. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0.ODạng 2:Các phép biến đổi đồ thịCâu 427. Đồ thị hình dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

y

2−11xĐịa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dươngx62Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốA. y = x4 − 2x2 + 2.B. y = 2( x2 − 1)2 .C. y = x3 − 3| x | + 2.D. y = x2 − 2| x |2 + 2.Câu 428. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

x

y

y−∞0

0+∞1

0++∞3−∞−1

Phương trình f (2 − x ) − 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.B. 2.C. 1.D. 3.hàm số y = | x | và đường thẳng d : y = mx + 1. Khi đó giá trị nhỏ nhất S của Sm thỏa

2

2

4

4

A. 0 < S ≤ .

B. < S ≤ .

C. < S ≤ 2.

D. S > 2.

3

3

3

3

Câu 430. Cho hàm số f ( x ) = | x4 − 4x3 + 4x2 + a|. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá

trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [0; 2]. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên a thuộc [−4; 4] sao0169 344 3791Câu 429. Với mỗi số thực m ∈ (−1; 1), kí hiệu Sm là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịA. 7.B. 5.C. 6.D. 4.Câu 431. Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d, (a, b, c, d ∈ R, a = 0) có bảng biến thiên như hình

bên dưới.

x −∞0+y0+∞10+

+∞1y−∞0Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình | f ( x )| = m có 4 nghiệm phân biệt

1

thỏa mãn x1 < x2 < x3 < < x4 .

2

1

1

A. 0 < m < 1.

B. < m < 1.

C. 0 < m ≤ 1.

D. ≤ m ≤ 1.

2

2

Dạng 3:Biện luận số giao điểm dựa vào đồ thị, bảng biến thiênCâu 432.

yCho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên

của tham số m để phương trình f ( x ) = m có 3 nghiệm phân biệt.

A. 0.B. 3.C. 1.D. 2.1

Ox

1−2Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngLATEX by N guyễn T hế Útcho M ≤ 2m?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×