Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
       c.  Phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:9-11; 2 Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16

       c.  Phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:9-11; 2 Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16

Tải bản đầy đủ - 0trang

8Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi

chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.

9Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng cơng bình, thì sẽ

nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!

10Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Ðức Chúa Trời, mà đã

được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã

hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường

nào!

2 Cor 5:17-21

17Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

18Mọi điều đó đến bởi Ðức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ

Ðấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa

cho chúng ta.

19Vì chưng Ðức Chúa Trời vốn ở trong Ðấng Christ, làm cho thế gian lại

hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho lồi người, và đã phó đạo giảng hòa

cho chúng tơi.

20Vậy chúng tơi làm chức khâm sai của Ðấng Christ, cũng như Ðức

Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Ðấng

Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời.

21Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi

vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự cơng bình

của Ðức Chúa Trời.

E-phe-so 2:1-22

1 Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,

2đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng

phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động

trong các con bạn nghịch.

3Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục

xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta,

tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

4Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng u

thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta,

5nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống

với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu,

6và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi

trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ,

7hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vơ hạn của ân điển Ngài, mà Ngài

bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ.8Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó khơng

phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.

9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

10vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa

Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho

chúng ta làm theo.

11Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là

người chịu cắt bì bởi tay người ta, gọi anh em mà người không chịu cắt

bì, hãy nhớ lại lúc trước,

12trong thuở đó, anh em khơng có Ðấng Christ, bị ngoại quyền cơng dân

trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian khơng có

sự trơng cậy và khơng có Ðức Chúa Trời.

13Nhưng trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách

xa, hiện nay đã nhờ huyết Ðấng Christ mà được gần rồi.

14Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai

làm một, phá đổ bức thường ngăn cách,

15là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ

bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho

hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài,

16và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ

thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận

với Ðức Chúa Trời.

17Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự

hòa bình cho kẻ ở gần.

18Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Ðức

Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.

19Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở

trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của

Ðức Chúa Trời.

20Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên

tri, chính Ðức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,

21cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên

một đền thờ thánh trong Chúa.

22Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên

nhà ở của Ðức Chúa Trời trong Thánh Linh.

1.Đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã chết

để

d. Biểu lộ sự công bình của Đức Chúa Trời – Rôma 3:19-26Roma 3:19-26

19Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ

ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều

nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời;

20vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được

xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.

21Nhưng hiện bây giờ, sự cơng bình của Ðức Chúa Trời, mà luật pháp và

các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;

22tức là sự cơng bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus

Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,

23vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa

Trời,

24và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng khơng, bởi sự

chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ,

25là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong

huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự cơng bình mình như vậy, vì đã bỏ qua

các tội phạm trước kia,

26trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự cơng bình Ngài

trong thời hiện tại, tỏ ra mình là cơng bình và xưng cơng bình kẻ nào tin

đến Ðức Chúa Jêsus.

2.Đối với luật pháp, Chúa Giê-xu đã chết để

làm trọn luật pháp – Ga-la-ti 3:13-14; 4:4-5; Rô-ma

7:1-6; 10:1-4

Galati 3:13-14

13 Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi

Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Ðáng rủa thay là kẻ bị

treo trên cây gỗ,

14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ

mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà

nhận lãnh Ðức Thánh Linh đã hứa cho.

Galati 4:4-5

4Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi

một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp,

5để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con

nuôi Ngài.

Roma 7:1-6

1Hỡi anh em (vì tơi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há

chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao?2Cho nên, đờn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp

buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được

thốt khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng.

3Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải

bị kêu là đờn bà ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha

khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đờn bà ngoại tình

vậy.

4Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Ðấng Christ, anh

em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ

chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Ðức Chúa Trời.

5Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật

pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết.

6Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì

được bng tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách

mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.

Roma 10:1-4

1Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tơi và lời tơi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu

nguyện cùng Ðức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu.

2Vì tơi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Ðức Chúa Trời,

nhưng lòng sốt sắng đó là khơng phải theo trí khơn.

3Bởi họ khơng nhận biết sự cơng bình của Ðức Chúa Trời và tìm cách

lập sự cơng bình riêng của mình, nên khơng chịu phục sự cơng bình của

Ðức Chúa Trời;

4vì Ðấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là

cơng bình.

3.Đối với ma q, Chúa Giê-xu đã chết để tiêu

diệt năng lực và công việc của ma q – Cô-lôse 1:13; 2:15; Hê-bơ-rơ 2:14-15; 1 Giaêng 3:8

Colose 1:12-22

12Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ

nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng

ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,

14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

15Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, và

Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.

16Vì mn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất,

vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị,hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được

dựng nên cả.

17Ngài có trước mn vật, và mn vật đứng vững trong Ngài.

18Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là

ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật,

Ngài đứng đầu hàng.

19Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình

chứa trong Ngài,

20và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến

mn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình

Ðức Chúa Trời.

21Còn anh em ngày trước vốn xa cách Ðức Chúa Trời, và là thù nghịch

cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,

22nhưng bây giờ Ðức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy

trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh

em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách

được;

Colose 2:13-15

13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình khơng chịu

cắt bì, thì Ðức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, vì đã

tha thứ hết mọi tội chúng ta:

14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái

với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;

15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá

chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

Heboro 2:14-15

14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa

Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt

kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ,

15 lại cho giải thốt mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tơi mọi

trọn đời.

1 Giang 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc

ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma

quỉ.

4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

a. Gánh vác tội lỗi cho chúng ta – 1 Phi-e-rô 2:241 Phiero 2:24 Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ,

hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự cơng bình; lại

nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.

4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

b. Khỏa lấp tội lỗi của chúng ta – Giăng 1:29;

Hê-bơ-rơ 9:26-28; 10:11-14; 1 Giăng 3:5

Giang 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói

rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.

Heboro 9:24-28

24 Vả Ðấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo

kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng

ta hiện ra trước mặt Ðức Chúa Trời.

25 Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ

thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết khơng phải

là huyết mình;

26 bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ

nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra

chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi.

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán

xét,

28 cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của

nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi

nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

Heboro 10:11-14

11 Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng

một thức, là của lễ khơng bao giờ cất tội lỗi được,

12 còn như Ðấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời

bên hữu Ðức Chúa Trời.

13 từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ

dưới chơn Ngài vậy.

14 Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh

được trọn vẹn đời đời.

1 Giang 3:5 Vả, các con biết Ðức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi

đi, và biết trong Ngài khơng có tội lỗi.

4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

c. Làm của lễ trọn vẹn sau cùng – Hê-bơ-rơ 7:2627

Heboro 7:26-2726 Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng,

thánh khiết, khơng tội, khơng ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao

hơn các từng trời:

27 không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày

dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì

đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ.

4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

d. Đền trả hình phạt thay cho chúng ta – 1 Giăng

2:2; 4:20

1 Giang 2:2 Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, khơng những vì

tội lỗi chúng ta thơi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.

4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

e. Tẩy sạch mọi tội của chúng ta – 1 Giăng 1:7;

Khải Huyền 1:5

1 Giang 1:7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài

ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thơng cùng nhau; và huyết của Ðức

Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

KhaiHuyen 1:5 lại từ nơi Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng làm chứng thành

tín, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế

gian!

4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

f.

Tha thứ tội cho chúng ta – Ê-phê-sô 1:7; Côlô-se 1:14; 2:13-14

Epheso 1:7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết

Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Colose 1:12-14

12Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ

nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng

ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,

14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Colose 2:13-14

13Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình khơng chịu cắt

bì, thì Ðức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, vì đã

tha thứ hết mọi tội chúng ta:

14Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với

chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;4.Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết để:

g. Cứu chuộc chúng ta – Ga-la-ti 3:13-14, 4:5; 1 Phi-erơ 1:18-19; Tít 2:14, Khải Huyeàn 5:9-10

Galati 3:13-14

13 Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi

Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Ðáng rủa thay là kẻ bị

treo trên cây gỗ,

14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ

mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà

nhận lãnh Ðức Thánh Linh đã hứa cho.

Galati 4:4-5

4Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi

một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp,

5để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con

nuôi Ngài.

1 Phiero 1:17-20

17Nếu anh em xưng Ðấng không tây vị anh em, xét đoán từng người

theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời

kỳ ở trọ đời nầy,

18vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh

em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho

mình,

19bèn là bởi huyết báu Ðấng Christ, dường như huyết của chiên con

không lỗi khơng vít,

20đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ

anh em,

Tit 2:11-15

11Vả, ân điển Ðức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.

12Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự khơng tơn kính và tài đức thế gian,

phải sống ở đời nầy theo tiết độ, cơng bình, nhân đức,

13đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra

của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Ðức Chúa

Jêsus Christ,

14là Ðấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm

cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về

Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

15Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ

để ai khinh dể con.

KhaiHuyen 5:7-107Chiên Con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi.

8Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp

mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và những

hình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh.

9Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở

những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Ðức

Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc,

mọi nước,

10và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Ðức

Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.1 Phiero 3:18

18Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng cơng bình

thay cho kẻ khơng cơng bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời;

về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được

sống.

Heboro 2:9-10

9Nhưng Ðức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng

ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn

trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Jêsus đã vì mọi

người nếm sự chết.

10Thật, Ðấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem

nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Ðấng làm cội rễ sự cứu rỗi của

những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm.

Heboro 10:7-9

7Tơi bèn nói: Hỡi Ðức Chúa Trời, nầy tơi đến Trong sách có chép về tơi

Tơi đến để làm theo ý muốn Chúa.

8Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của

lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Ðây nầy,

tơi đến để làm theo ý muốn Chúa.

9Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau.Chúa Chết Vì Tôi

 Một con thú chết cho một con người – Sáng Thế

Ký 3 Một con thú chết cho một gia đình – Xuất Ê-díp-tô

Ký 12:3-14

 Một con thú chết cho một dân tộc – Đền Tạm Hêbơ-rơ 9:7

 Một người chết cho cả thế gian – Giăng 1:29; Hêbơ-rơ 10:1-14

 Một thánh nhân chết cho một tội nhân – Ngài

chết cho tôi.SangThe 4:1-4

1A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói

rằng: Nhờ Ðức Giê-hơ-va giúp đỡ, tơi mới sanh được một người.

2Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng.

3Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Ðức Giê-hơ-va.

4A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Ðức Giêhơ-va đối xem A-bên và nhận lễ vật của người;

Xuat 12:1-14

1Tại xứ Ê-díp-tơ, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

2Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong

quanh năm.

3Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Ðến ngày mồng mười

tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con.

4Nếu nhà ít người q ăn khơng hết một chiên con, hãy chung cùng

người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con

tùy sức người ăn hết.

5Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con

đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi,

6đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối.

7Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt

chiên con đó.

8Ðêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh khơng men và rau đắng.

9Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay

trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng.

10Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi.

11Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm

gậy, ăn hối hả, ấy là lễ Vượt-qua của Ðức Giê-hơ-va.12Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tơ, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díptơ, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đốn các thần của xứ Ê-díp-tơ;

ta là Ðức Giê-hơ-va.

13Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại

xứ Ê-díp-tơ, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các

ngươi.

14Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một

lễ cho Ðức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.

Hê-bơ-rơ 9:7

nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một

mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ

mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm

lỗi dân chúng.

He-bo-ro 10:1-14

1Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, khơng có hình thật

của các vật, nên khơng bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà

khiến kẻ đến gần Ðức Chúa Trời trở nên trọn lành được.

2Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương

tâm họ khơng còn biết tội nữa, nhơn đó, há chẳng thơi dâng tế lễ hay

sao?

3Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi.

4Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được.

5Bởi vậy cho nên, Ðấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng

muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một

thân thể cho tôi.

6Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.

7Tơi bèn nói: Hỡi Ðức Chúa Trời, nầy tơi đến Trong sách có chép về tơi

Tơi đến để làm theo ý muốn Chúa.

8Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của

lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Ðây nầy,

tơi đến để làm theo ý muốn Chúa.

9Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau.

10Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân

thể của Ðức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

11Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một

thức, là của lễ khơng bao giờ cất tội lỗi được,

12còn như Ðấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời

bên hữu Ðức Chúa Trời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

       c.  Phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:9-11; 2 Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×