Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HS nhc tờn bi hỏt ó hc tit trc, gi mt nhúm hỏt li bi hỏt tit hc trc. GV nhn xột.

HS nhc tờn bi hỏt ó hc tit trc, gi mt nhúm hỏt li bi hỏt tit hc trc. GV nhn xột.

Tải bản đầy đủ - 0trang

x x x x x x x x x x x x

- GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm - HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết

theo tiết tấu lời ca (sử dụng thanh phách).

tấu lời ca.

- Hướng dẫn HS đứng hát, nhún chân nhịp - HS thực hiện theo hướng dẫn cảu GV.

nhàng bên trái – phải theo nhịp.

*Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

- GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát

vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng len hát và vỗ

tay theo phách và tiết tấu của bài hát một lần

trước khi két thúc tiết học.

- Giáo dục các em tình cảm yêu thiên nhiên

- GV nhận xét, dặn dò

- Dặn HS về ơn lại bài hát vừa tập.- HS trả lời.

- HS hát ôn kết hợp vỗ đệm theo phách,

tiết tấu lời ca.

- HS lắng nghe.

- HS ghi nh.35Tuần 22Thứ tu ngày 26tháng 01 năm 2011Âm nhạcÔn bài hát: Hoa lá mùa xuân

( Nhạc và lêi: HoµngHµ)

I. MỤCTIÊU

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca .

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Tham gia tập biễu diễn bài hát .

-Nhóm HS có năng khiếu biết tham gia trò chơi đố vui.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).

- Một vài động tác múa phụ họa cho bài hát.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình ụn tp bi hỏt.

3. Bi mi:Hoạt động của thầyHoạt động cđa trß*Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Hoa lá mùa xuân.

- Cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: hát

theo nhóm, tổ cá nhân kết hợp gõ đệm theo phách,

tiết tấu.

- Hướng dẫn HS hát đối đáp từng câu. Chia 2 dãy

hoặc 4 tổ để hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách.

*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa .Hướng dẫn HS vài động tác múa đơn giảnHát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết

tấu lời ca (sử dụng các nhạc cụ gõ).

- HS hát đối đáp theo dãy, tổ.- HS thực hiện các dộng tác múa đơn

giản theo hướng dẫn của GV

- Mời HS lên biểu diễn trước lớp (từng nhóm hoặc - HS lên biểu diễn trước lớp.

cá nhân,…).

- GV nhận xét.

* Trò chơi Nghe tiết tấu đốn câu hát.

- GV dùng thanh phách, thanh loan gõ âm tiết tấu - HS nghe tiết tấu và thử đốn đó là

một câu hát trong bài, sau đó hỏi HS đốn xem đó câu hát.

là câu hát nào?

36HTĐB*Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- HS lắng nghe

- HS ghi nhớ- Nhắc HS về ơn bài hát đã học.Tn 23Thø sáu ngày 18tháng 02 năm 2011Âm nhạcHọc hát bài: Chú chim nhỏ dễthơng

Nhạc Pháp và lờiHoàng AnhI/Mc tiờu:

- .Bit hỏt theo giai điệu và đúng lời ca

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

- Biết bài hát này là bài hát của nước Pháp lời do nhạc sĩ Hoàng Anh Viết.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:Ho¹t ®éng cđa thÇy

* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chú Chim Nhỏ Dể Thương.

- Giới thiệu bài hát.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần

để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hỏt nhiu

ln di nhiu hỡnh thc.

37Hoạt động

của trò

- HS lng nghe.

- HS nghe mẫu.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãyHTĐB- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu

của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của

bài .+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS thực hiện.- HS thực hiện.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của

bài

- HS trả lời.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của nước + Bài :Chú Chim

nào? Lời do ai viết?

Nhỏ Dể Thương

+ Nhạc :Pháp.

+ Lời : Hoàng Anh

- HS nhận xét

- HS nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát

* Củng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết - HS thực hiện

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở - HS chú ý.

những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý

hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát ó hc.

-HS ghi nh.38Tuần 24Thứ sáu ngày 25tháng 02 năm 2011Âm nhạcÔn tập bài hát:Chú chim nhỏ dễthơng

Nhạc Pháp và lêi

Hoµng Anh

I/Mục tiêu:

- .Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hỏt li bi hỏt ó hc.

- Bi mi:Hoạt động của thầy

39Hoạt động

của tròHTB* Hot ng 1: ễn tp bi hỏt: Chú Chim Nhỏ Dể Thương.

- Giáo viên cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức.- HS thực hiện.+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của nước - HS trả lời.

nào? Lời do ai viết?

+ Bài :Chú Chim Nhỏ

Dể Thương

+ Nhạc :Pháp.

+ Lời : Hoàng Anh

- Cho học sinh tự nhận xét:

HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu - HS thực hiện.

của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài - HS thực hiện.- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của - HS thực hiện.

bài

- HS nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- HS chú ý.

* Củng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở

những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý

hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn li bi hỏt ó hc.

-HS ghi nh.40Tuần 25Thứ sáu ngày 04tháng 03 năm 2011Âm nhạcÔn tập3 bài hát: Trên con đờngđến trờng,

Hoa lá mùa

xuân

41Chú chim nhỏ

dễ thơng

I/Mc tiờu:

- Hỏt thuc lời ca và đúng giai điệu của 3 bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của

bài hát.

- Ôn lại các bài đã học.II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.III/Hoạt động dạy học:- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bài mới:Ho¹t động của thầyHoạt động của

trò* Hot ng 1: ễn tp bài hát: Trên Con Đường

Đến Trường.

- Giáo viên cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều HS thực hiện.

hình thức.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai - HS trả lời.

sáng tác?

+ Bài :Trên Con Đường Đến

trường.

+ Nhạc : Ngô Mạnh

Thu

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và

giai điệu của bài hát* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Hoa Lá Mùa

Xuân

- HS thực hiện.- Giáo viên cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều + Hát đồng thanh

hình thức.

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS trả lời.- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

42HTĐB- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai + Bài :Hoa Lá Mùa Xuân

+ Nhạc : Hoàng Hà

sáng tác?

- HS nhận xét.- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và

giai điệu của bài hát.* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Chú Chim Nhỏ

- HS thực hiện.

Dể Thương.- Giáo viên cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

hình thức.

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của + Bài :Chú Chim Nhỏ Dể

Thương

nước nào? Lời do ai viết?

+ Nhạc :Pháp.

+ Lời : Hoàng Anh

- HS nhận xét.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và

giai điệu của bài hát.

- HS thực hiện.

*Củng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ

Thương một lần trước khi kết thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, - HS chú ý.

nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ

học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ụn li bi hỏt ó hc.

-HS ghi nh.43Tuần 26Thứ sáu ngày 11tháng 03 năm 2011Âm nhạcHọc hát bài: Chim chíchbông

Nhạc Văn Dung Thơ

Nguyễn Viết Bình

I/Mc tiờu:

- Bit hỏt theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

- Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.

II/Chuẩn bị của giáo viên:.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bi mi:Hoạt động của thầyHoạt động

của tròHot ng 1 Dy hát bài: Chim Chích Bơng

- Giới thiệu bài hát.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3

lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát

nhiều lần dưới nhiều hình thức.HS lắng nghe.

- HS nghe mẫu.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý.

điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của - HS thực hiện.

bài .44HTĐB- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS thực hiện.

của bài

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Bài hát do ai - HS trả lời.

viết

+ Bài :Chim Chích

Bơng

+ Nhạc :Văn Dung

+ Thơ: Nguyễn viết

Bình.

- HS nhận xét:

- HS nhận xét

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát

* Củng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết - HS thực hiện

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc - HS chú ý.

nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần

chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

-HS ghi nhớ.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HS nhc tờn bi hỏt ó hc tit trc, gi mt nhúm hỏt li bi hỏt tit hc trc. GV nhn xột.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×