Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

13.Chính phủ (2013), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

về tăng cường, đẩy mạnh cơng tác quyết toán VĐT các DAHT sử dụng vốn Nhà nước, Hà Nội.14.Cục thống kê tỉnh Yên Bái (2017), Niên giám thống kê năm 2016, Nhà xuất bản

Thống kê, Hà Nội.15.HĐND tỉnh Yên Bái (2010), Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 về

XDNTM tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, Yên Bái16.Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Hà Nội17.Quốc hội (2013), Luật đầu thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Hà Nội.18.Quốc hội (2015), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà Nội.19.Sở Tài chính Yên Bái (2013,2014,2015,2016,2017), Báo cáo quyết toán thu, chi ngân

sách địa phương giai đoạn 2012-2016 tỉnh Yên Bái, Yên Bái.20.UBND tỉnh Lào Cai (2015), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG

xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, Lào Cai.21.UBND tỉnh Phú Thọ (2015), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây

dựng NTM tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015, Phú Thọ.22.UBND tỉnh Yên Bái (2013,2014), Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày

30/9/2013; Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 về bổ sung mức hỗ trợ từ NSNN

để thực hiện một số nội dung XDNTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, Yên Bái.23.UBND tỉnh Yên Bái (2014), Công văn số 1011/UBND-TM ngày 23/5/2016 và công

văn số 1815/UBNDXD ngày 24/8/2016 xử lý dứt điểm quyết toán DAHT sử dụng vốn Nhà nước

còn tồn đọng từ năm 2005 đến nay, Yên Bái.24.UBND tỉnh Yên Bái (2014), Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/02/2014 về tăng

cường, đẩy mạnh cơng tác quyết tốn VĐT các DAHT sử dụng vốn Nhà nước, Yên Bái.25.UBND tỉnh Yên Bái (2016), Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 kế

hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Yên Bái giai đoạn

2012-2016, Yên Bái.26.UBND tỉnh n Bái (2016), Vị trí địa lý - địa hình - địa giới hành chính tỉnh Yên

Bái, http://www.yenbai.gov.vn, Ngày tải về 15/10/2018.85

PHỤ LỤC

Những điều ghi trên

phiếu sẽ được giữ kínPhiếu số:….....PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Đầu tiên cho phép tơi gửi lời chào trân trọng nhất đến Ơng/Bà!

Tơi tên là Nguyễn Hồng Nam - Học viên Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Nhằm phục vụ cho khóa học của mình, hiện tơi đang nghiên cứu đề tài “Quản lý vốn đầu tư xây

dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính tỉnh Yên Bái”.

Với tư cách là người hiểu biết có kiến thức và có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản,

những ý kiến và sự giúp đỡ của ông/bà thông qua phiếu điều tra này là nền tảng giúp tơi có thể tiến hành

được nghiên cứu của mình. Chúng tơi xin cam kết với ông/bà rằng: Tất cả những thông tin thu thập

được từ phiếu điều tra sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, khơng sử dụng cho mục đích khác, chỉ dùng làm cơ

sở nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ chun ngành Tài chính - Ngân hàng của mình.

I. MỘT VÀI THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

1. Đối tượng được điều tra

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý dự án

Cán bộ địa phương

Đơn vị thi công

Đơn vị hưởng lợi

Phòng ban chun mơn

2. Thơng tin về người được điều tra

- Giới tính:Nam:Nữ:- Vị trí cơng tác:Lãnh đạo:Cán bộ:Khác:

3. Trình độ chun mơn

- Trên đại họcĐại học- Cao đẳngTrình độ khác4. Số năm cơng tác: ……… năm.86

II. THƠNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Xin Ông/Bà cho ý kiến đánh giá về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách

nhà nước cho xây dựng nơng thơn mới tại Sở Tài chính tỉnh n Bái. Ông/Bà lựa chọn khoanh tròn

vào một trong 5 các số (từ 1 đến 5) theo ý nghĩa sau:Điểm

Mức đánh giá1

Rất yếu

kém2

Yếu kém34BìnhTương đốithườngtốt5

Rất tố87

STT

Nội dung

Ký hiệu

I Trình độ cán bộ quản lý

CBQL

Lập trường tư tưởng vững vàng,

1tuân thủ chấp hành chế độ chính CBQL1Điểm12345CBQL212345CBQL3

vực trên 05 năm

II Đánh giá về cơ chế chính sách CCCS

Chất lượng văn bản pháp luật

4

CCCS1

trong đầu tư XDCB

Đánh giá về chất lượng thực

5

CCCS2

hiện đơn giá/định mức XDCB

Chất lượng văn bản hướng dẫn

6

CCCS3

thực hiện XDNTM

Quản lý quá trình chuẩn bị

III

CBĐT

đầu tư

7 Chất lượng quy hoạch

CBĐT1

Chất lượng công tác tuyên

8

CBĐT2

truyền vận động

9 Chất lượng lập chủ trương đầu tư CBĐT3

Chất lượng thẩm định nguồn123451234512345123451234512345123451012345CBĐT5

duyệt chủ trương đầu tư

12 Chất lượng khảo sát, thiết kế

CBĐT6

Chất lượng thẩm định/thẩm tra

13

CBĐT7

dự án

Chất lượng công tác phê duyệt

14

CBĐT8

báo cáo kinh tế kỹ thuật

IV Quản lý quá trình đầu tư

QTĐT

Chất lượng phân cấp quản lý123451234512345123451512345sách của Nhà nước

Chất lượng chuyên môn kinh tế

2311hoặc chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành: Giao thông, xây

dựng, thủy lợi…

Kinh nghiệm công tác trong lĩnhvốn và thẩm định khả năng cân CBĐT4

đối vốn

Chất lượng quyết định phêtrong đầu tư XDCB, và quyết QTĐT1

định phê duyệt chủ trương đầu tư88

16Chất lượng lập kế hoạch vốn

QTĐT2

1

2

Chất lượng đền bù giải phóng

17

QTĐT3

1

2

mặt bằng thực hiện dự án

18 Chất lượng chỉ thầu/đấu thầu

QTĐT4

1

2

Chất lượng quản lý và thực hiện

19

QTĐT5

1

2

dự án

Chất lượng kiểm tra, giám sát,

20

QTĐT6

1

2

tạm ứng, nghiệm thu thanh tốn

Quản lý q trình kết thúc

V

KTDA

dự án

Chất lượng nghiệm thu bàn giao

21

KTDA1 1

2

cơng trình đưa vào sử dụng

Chất lượng quyết toán vốn dự

22

KTDA2 1

2

án hồn thành

Chất lượng bảo hành/bảo trì

23

KTDA3 1

2

cơng trình

Kiểm tra, giám sát, thanh tra,

VI

KTGS

kiểm toán đầu tư

Chất lượng thanh tra, kiểm tra,

24

KTGS1

1

2

giảm sát dự án của cấp quản lý

Chất lượng thanh tra, kiểm tra,

25

KTGS2

1

2

giảm sát dự án của cấp trên

Chất lượng kiểm toán của cơ

26

KTGS3

1

2

quan kiểm toán Nhà nước

Chất lượng giám sát của người

27

KTGS4

1

2

dân địa phương

Chất lượng giám sát của ban

28

KTGS5

1

2

giám sát cộng đồng

Cám ơn sự hợp tác của q ơng/bà!345345345345345345345345345345345345345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×