Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Theo định hướng giá trị

3 Theo định hướng giá trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cảm xúc - trung lập: Chủ thể hành động hướng

đến thoả mãn nhu cầu trước mắt hay lâu dài, quan

trọng.

- Đặc thù - phổ biến: Chủ thể hành động định hướng

đến đặc điểm đặc thù hay những đặc điểm chung

của hồn cảnh.Lợi ích cá nhân- lợi ích nhóm: Dạng hành động này thể

hiện ở chỗ các cá nhân hành động định hướng đến lợi

ích cá nhân hay lợi ích nhóm.5. Tương tác xã hội

5.1. Khái niệm tương tác xã hội là quan hệ ảnh

hưởng lẫn nhau tác động:5.2 Lý thuyết trao đổi xã hội về tương tác xã hộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Theo định hướng giá trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×