Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tương tác xã hội

Tương tác xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2 Lý thuyết trao đổi xã hội về tương tác xã hội5.3 lý thuyết kịch5.4 Phương pháp luận dân tộc về tương tác

xã hội6. Các loại hình tương tác xã hội

6.1 PHÂN LOẠI DỰA VÀO MỐI LIÊN HỆ XÃ HỘI GIỮA

CÁC CHỦ THỂ HÀNH ĐỘNG

Theo J.SEPANSKI tương tác xã hội được xây dựng từ các mức độ

phát triển khác nhau mà nó trải qua, thể hiện sự phát trển mối liên

hệ xã hội.

- Sự tiếp xúc không gian

- Sự tiếp xúc tâm lí

- Sự tiếp xúc xã hội đã có sự hoạt động chung.

- Sự tương tác

- Quan hệ xã hội6.2 PHÂN LOẠI THEO CÁC DẠNG HOẠT

ĐỘNG CHUNG

Các nhà khoa học Nga cho rằng các dạng tổ chức hoạt động

chung chính là các dạng tương tác xã hội khác nhau.

- Hoạt động cá nhân-cùng nhau

- Hoạt động nối tiếp-cùng nhau

- Hoạt đông tương hỗ-cùng nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tương tác xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×