Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các loại hình tương tác xã hội

Các loại hình tương tác xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.2 PHÂN LOẠI THEO CÁC DẠNG HOẠT

ĐỘNG CHUNG

Các nhà khoa học Nga cho rằng các dạng tổ chức hoạt động

chung chính là các dạng tương tác xã hội khác nhau.

- Hoạt động cá nhân-cùng nhau

- Hoạt động nối tiếp-cùng nhau

- Hoạt đông tương hỗ-cùng nhau6.3 PHÂN LOẠI THEO CHỦ THỂ HÀNH

ĐỘNG TRONG TƯƠNG TÁC

Trong tương tác tối thiểu phải có 2 chủ thế hành động tham gia,

các chủ thể là cá nhân, nhóm, cả xã hội.

o Tương tác liên cá nhân

• Tương tác cá nhân-xã hội

• Tương tác nhóm-xã hội

• Tương tác nhóm-nhóm

o Tương tác giữa cá nhân với tư cách đại diện các nhóm khác

nhau

• Tương tác trực tiếp

• Tương tác gián tiếp7. Quan hệ xã hội

7.1. Khái niệm

- Quan hệ xã hội được hình thành từ tương tác xã hội. Những

tương tác này không phải là ngẫu nhiên, mà thường phải có mục

đích, có hoạch định. Những tương tác này có xu hướng lặp lại, ổn

định và tạo lập ra một mơ hình tương tác.- Quan hệ xã hội là quan hệ bền

vững, ổn định của các chủ thể

hành động. Các quan hệ này

được hình thành trên những

tương tác xã hội ổn định, lặp

lại…6.4 PHÂN LOẠI THEO MỤC TIÊU, Ý NGHĨA

XÃ HỘI CỦA TƯƠNG TÁC

Xét về nội dung của những chủ thể hành động dường như chúng

luôn luôn mang một trong những đặc trưng của xã hội( đồng tình

hoặc xung đột, thích ứng hay đối lập, liên kết hay khơng kiên

kết…)

2 nhóm chính:

• Nhóm thứ nhất: mang tính chất tích cực, tổ chức được các

hoạt động chung gọi là tương tác theo dạng hợp tác.

• Nhóm thứ hai: mang tính chất tiêu cực, phá họa, đối kháng…

đó là tương tác cạnh tranh7.2. Chủ thể quan hệ xã hội

- Xét ở cấp độ vĩ mô, chủ thể quan hệ xã hội là các nhóm, các tập

đồn hay tồn bộ xã hội. Các nhóm tập đồn lớn này thường

chiếm giữ những vị trí khác nhau trong xã hội. Do đó họ cũng có

những quyền lực, cơ hội, thu thập hoặc lối sống khác nhau. Trên

cơ sở đó hình thành những quan hệ xã hội giữa chúng.

- Quan hệ xã hội không chỉ được thể hiện ở cấp độ vĩ mô mà còn

ở cấp độ vi mơ. Tức là cấp độ chủ thể hành động là cá nhân xã

hội.

=> Mọi quan hệ giữa các cá nhân đã được thiết lập nhờ nhwuxng

tương tác xã hội có tính chuẩn mực, ổn định đều là những quan

hệ xã hội.7.3. Quan hệ “tình cảm” thuần túy

- Quan hệ tình cảm thuần túy hay còn gọi là quan hệ sơ cấp

thường được dùng để đối lập với quan hệ xã hội (còn được gọi là

quan hệ thứ cấp).

- Về cơ bản, quan hệ tình

cảm cũng có cơ chế hình

thành giống như các loại

quan hệ xã hội khác, tức là

cũng phải dữ trên sự tương

tác lâu dài, ổn định của các

chủ thể hành động.- Khái niệm “quan hệ tình cảm thuần túy” ở đây chúng ta hồn

tồn khơng nói rằng đúng nó khơng mang tính xã hội mà chỉ

muốn nhấn mạnh việc mang ít tính xã hội.

- Giữa quan hệ thuần túy và quan hệ xã hội cũng có thể là tiền đề

chuyển hóa lẫn nhua, tức là từ một quan hệ tình cảm tốt đẹp có

thể hình thành những quan hệ kinh doanh thuận lợi. Ngược lại từ

quan hệ kinh doanh có thể tạo ra những quan hệ tình cảm “thuần

túy”..7.4. Các quan hệ xã hội

- Cách phân tích quan hệ tình cảm “thuần túy” hay quan hệ sơ

cấp là một cách tương đối độc lập với quan hệ xã hội hay quan hệ

thứ cấp là một trong những cách phân loại các quan hệ xã hội.

Quan hệ giữa con người trong những xã hội công nghiệp, đô thị

hiện đại-những nơi mà quan hệ con người là những quan hệ thứ

cấp-quan hệ xã hội, ít quan hệ tình cảm thuần túy.

- Ngồi ra còn có kiểu phân loại: quan hệ xã hội theo chiều

ngang (xét theo vị thế cá nhân hoặc nhóm chiếm giữ trong cơ cấu

xã hội), quan hệ xã hội theo chiều dọc (quan hệ giữa những cá

nhân, nhóm xã hội chiếm giữ vị thế cao thấp khác nhau)

- Quan hệ xã hội còn được chia theo chủ thể.

- Quan hệ xã hội không thể tách rời khỏi tương tác xã hội và

hành động xã hội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại hình tương tác xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×