Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ - 0trang

62

Luận án nghiên cứu thực trạng rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho SV đại

học sư phạm tại bốn trường đại học bao gồm: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2,

ĐHSP Thái Nguyên, đại học Tây Nguyên (Khoa sư phạm).

Trường đại học sư phạm Hà Nội được thành lập vào ngày 11/10/1951 theo

nghị định 276/ NĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường ĐHSP Hà Nội là trường sư

phạm đầu ngành và trọng điểm của cả nước. Hiện nay nhà trường có 1.237 cán bộ,

cơng nhân, viên chức, trong đó có 774 giảng viên. Tồn trường có 17 GS, 149 PGS,

GV có trình độ TS và TSKH: 410 người, Th.s: 323 người. Trường có 23 khoa đào

tạo và hai bộ mơn trực thuộc. Có quan hệ hợp tác với 150 vùng lãnh thổ. Trường

ĐHSP Hà Nội là trường có tiềm năng cơ sở vật chất trang thiết bị lớn nhất trong hệ

thống các trường đại học, góp phần năng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa

học của nhà trường. (Nguồn http://www.hnue.edu.vn/)

Trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập vào ngày 14/08/1967. Hiện nay nhà

trường có 581 cán bộ, cơng nhân viên, trong đó có 365 giảng viên. Tồn trường có 3

nhà giáo ưu tú, 14 giảng viên chính, 17 PGS, 109 TS, 184 Th.s, 54 cử nhân. Trường

có 11 khoa đào tạo, một bộ mơn; trong đó có 11ngành cử nhân sư phạm, 10 ngành

cử nhân khoa học, 17 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 5 ngành đào tạo tiễn sĩ, nhà

trường có qui mơ đào tạo 10.000 SV. (Nguồn http://www.hpu2.edu.vn/)

Trường ĐHSP Thái Nguyên trực thuộc đại học Thái Nguyên được thành lập

vào ngày 18/07/1966. Hiện nay nhà trường có 562 cán bộ cơng nhân viên, trong đó

có 386 giảng viên, 34 GS và PGS, 154 TS. Nhà trường có 17 khoa và hai bộ mơn

trực thuộc, với 27 chuyên ngành đào tạo cử nhận, 13 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ,

23 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Nhà trường có qui mơ đào tạo gần 14.000 người

học ở tất cả các hệ đào tạo. (Nguồn http://dhsptn.edu.vn/)

Trường đại học Tây Nguyên được thành lập vào ngày 11/11/1977 của hội

đồng chính phủ theo quyết định số 298/CP. Khoa sư phạm là một trong bốn khoa

được xây dựng từ những ngày đầu thành lập trường. Hiện nay nhà trường có 55 cán

bộ cơng nhân viên, trong đó có: TS: 7 người, Th.s: 33 người, cử nhân: 15 người,

GVC: 3 người, PGS: 1. Trường đào tạo 6 ngành với 1100 sinh viên chính qui, 950

sinh viên liên thơng.63

Đặc điểm chung của bốn trường khảo sát là hiện tại đang đào tạo giáo viên

phổ thơng có trình độ đại học chính qui các ngành sư phạm. Tất cả các trường đều

có kinh nghiệm đào tạo hơn 40 năm. Trường ĐHSP Hà Nội và trường ĐHSP Hà

Nội 2 là hai trường trọng điểm đào tạo giáo viên khu vực miền Bắc; Trường ĐHSP

Thái Nguyên là trường đào tạo giáo viên trọng điểm các tỉnh miền núi phía bắc.

Trừng ĐH Tây Nguyên – Khoa sư phạm đại diện cho các tỉnh Tây Nam Bộ. Các

trường đều có chương trình cụ thể về học phần rèn luyện NVSP cho sinh viên để

hình thành KN dạy học nói chung và Kn TKBh theo TCNL nói riêng.

Đào tạo, rèn luyện KN DH là hoạt động then chốt của nhà trường đại học Sư

phạm. Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo này, trường đại học Sư phạm tiến hành thông

qua DH các môn: Tâm lý - giáo dục, phương pháp giảng dạy bộ môn, môn rèn

luyện NVSP thường xuyên, hoạt động thực hành, kiến tập, thực tập sư phạm cho

SV. Ngồi ra, hàng năm nhà trường còn tổ chức các hoạt như các Hội thi NVSP

giữa các khoa. Cụ thể như sau:

- Học phần Tâm lý học đại cương: có 45 tiết với 3 tín chỉ, học ở học kì I,

năm thứ nhất. Học phần này có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những kiến

thức về tâm lý học sinh.

- Học phần giáo dục học đại cương và lí luận DH và lí luận giáo dục: có 45 tiết

với 3 tín chỉ (cho mỗi học phần), học ở học kì II, năm thứ nhất. Học phần này cung cấp

cho SV những vấn đề chung về khoa học giáo dục và lí luận DH và giáo dục.

- Học phần Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm: 33 tiết 3 tín chỉ. Cung

cấp cho SV kiến thức về tâm lý học sinh qua từng giai đoạn lứa tuổi, trên cơ sở đó

giúp SV có định hướng đúng đắn và thái độ tích cực trong việc rèn luyện KNDH.

- Học phần phương pháp giảng dạy bộ môn: thực hiện từ năm thứ hai ở tất cả

các khoa. Rèn luyện cho SV phương pháp giảng dạy, cách thức tiến hành bài học.

- Học phần Rèn luyện NVSP thường xuyên: Thực hiện trong 3 năm, bắt

đầu từ năm thứ hai với số lượng tín chỉ tử 120 - 150. Học phần này có nhiệm vụ

tổ chức cho SV rèn luyện các KN DH và KN giáo dục trước khi SV đi kiến tập,

thực tập sư phạm ở trường phổ thông.

- Hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm được thực hiện vào kì 6 và kì 8.64

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo

tiếp cận năng lực

2.2.1. Mục đích, qui mơ, địa bàn khảo sát

Khảo sát nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng rèn luyện KN TKBH theo

TCNL cho SV đại học sư phạm, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả rèn luyện KN

TKBH theo TCNL. Từ đó xây dựng các biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL

cho SV đại học sư phạm, góp phần năng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong nhà

trường đại học, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

Mục tiêu khảo sát, phân tích thực trạng rèn luyện KN TKBH theo TCNL

như sau:

- Thu thập thông tin số liệu về các vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ nghiên cứu

- Đánh giá thực trạng mức độ rèn luyện kĩ năng TKBH theo TCNL của sinh viên

- Đánh giá các mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó

đề xuất các biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL

Luận án khảo sát 600 SV của 04 trường đại học sư phạm: Trường ĐHSP Hà

Nội 2, trường ĐHSP Hà Nội và trường ĐHSP Thái Nguyên, trường đại học Tây

Nguyên (Khoa sư phạm) thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau: Tốn, Lí, Văn, Tiểu

học…và 100 giảng viên của khoa, bộ mơn Tâm lí-giáo dục, giảng viên phương pháp

các khoa của bốn trường kể trên.

2.2.2. Nội dung khảo sát

Trên cơ sở các nhiệm vụ nghiên cứu, luận án tiến hành khảo sát thực trạng

rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho SV đại học sư phạm với những nội dung sau:

- Thực trạng KN TKBH theo TCNL của SV đại học sư phạm

- Thực trạng rèn luyện KN TKBH theo TCNL của SV đại học sư phạm

- Thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo TCNL

của SV đại học sư phạm.

2.2.3. Phương pháp khảo sát

 Phương pháp điều tra65

Luận án sử dụng nhiều phương pháp điều tra nhằm tìm hiểu thực trạng rèn

luyện KN TKBH theo TCNL của SV đại học sư phạm của các trường đại học thuộc

địa bàn khảo sát. Phương pháp được sử dụng như sau:

(1)Sử dụng bảng hỏi đối với GV và SV với mục đích thu thập thơng tin có

liên quan đến GV và SV trong rèn luyện KN TKBH theo TCNL. Đây là phương

pháp chủ yếu để nghiên cứu thực trạng. Mỗi phiếu bao gồm bộ câu hỏi đã được tác

giả lựa chọn phù hợp với mục đích khảo sát, với nhiều loại câu hỏi: Câu hỏi mở,

câu hỏi đóng, điền vào chỗ trống… (xem phụ lục 1, 2, 5).

(2) Phương pháp phỏng vấn: Tác giả tiến hành phỏng vấn giảng viên, sinh

viên với mục đích đối chiếu, so sánh những thông tin thu thập qua phiếu điều tra.

Đồng thời qua phỏng vấn để tìm hiểu sâu hơn về thực trạng rèn luyện KN TKBH

theo TCNL của SV đại học sư phạm.

 Phương pháp quan sát

Tiến hành quan sát trực tiếp hoạt động hướng dẫn rèn luyện KN TKBH của

GV cho SV để tìm hiểu nội dung rèn luyện, các phương pháp, kĩ thuật sử dụng để

rèn luyện KN cho SV. Quan sát trực tiếp quá trình luyện tập và phát triển KN

TKBH theo TCNL của 60 SV thông qua các môn học và thông qua thực hành, thực

tập sư phạm nhằm bổ sung, giải thích và mở rộng kết quả nghiên cứu. Kết quả quan

sát được đánh giá bằng phiếu trong PL 2.

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nhằm đối chiếu, so sánh, kiểm tra tính

xác thực của kết quả điều tra. Tác giả tiến hành tổng hợp và phân tích hồ sơ giảng

dạy của GV, thu thập giáo án, sản phẩm TKBH theo TCNL của SV. Nhằm tìm hiểu

một số biểu hiện tích cực, tiêu cực, sự phát triển và sáng tạo của SV thông qua sản

phẩm của họ…

 Nghiên cứu trường hợp một số SV

Theo sát 3 SV K41 trường DDHSP Hà Nội 2 trong quá trình rèn luyện KN

TKBH theo TCNL để tìm hiểu sự phù hợp của biện pháp, thuận lợi, khó khăn SV

gặp phải, tìm ra sự điển hình trong rèn luyện KN TKBH theo TCNL.

 Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học

Sau khi thu thập số liệu qua phiếu điều tra, để đánh giá thực trạng rèn luyện

KN TKBH theo TCNL của SV chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS. Các phép thống66

kê sử dụng là thống kê mô tả (trong phần này chúng tôi sử dụng các chỉ số: Tần suất

và tỉ số phần trăm các phương án trả lời; Điểm trung bình cộng để tính số điểm tính

được của từng tiêu chí). Thể hiện qua cơng thức sau:

Cơng thức tính trung bình có trọng số (mean):trong đó: x1,x2, …, xn là n phần tử trong tập mẫu; ai là trọng số của phần tử xi.

Với tất cả các nội dung trong khảo sát, x k có giá trị là 1, 2, 3, 4 và 5 tương

ứng với các mức độ từ thấp đến cao. Trọng số ak của xk là số người chọn xk. Gọi N là

tổng số người khảo sát. Khi đó N = a 1+a2+a3+a4+a5. Trung bình cộng cho nội dung

thứ i trong mỗi câu hỏi là:- Hàm xếp hạng Rank(x i, x1..xn, order) (2.3) xếp thứ tự phần tử xi trong tập n

phần tử theo thứ tự (order). Trong khảo sát, hàm Rank dùng để xếp vị thứ theo thứ

tự giảm dần của điểm trung bình.Thang đo khoảng (Interval Scale) được sử dụng trong các câu hỏi về mức độ,

tần suất có giá trị từ nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 5 và giá trị khoảng cách là 0.8.

Điểm trung bình được tính như sau:

Mức độ 1: Mức độ Yếu: Có ĐTB: 1- 1,49

Mức độ 2: Kém: Có ĐTB: 1,49 – 2,49

Mức độ 3: Trung bình: Có ĐTB: 2,49 – 3,49

Mức độ 4: Khá: Có ĐTB: 3,49 – 4,49

Mức độ 5: Giỏi: Có ĐTB: 4,49 - 5

2.3. Kết quả khảo sát

Tiến hành điều tra SV năm 3, năm 4 ở các trường; ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà

Nội 2, ĐHSP Thái Nguyên, đại học Tây Nguyên (Khoa sư phạm). Tại các khoa:

Toán, Văn, Tiểu học. Mầm non… Số phiếu phát ra là 600, số phiếu thu về là: 585.67

Chúng tôi điều tra 100 GV khoa, bộ môn Tâm lý - giáo duc và GV phương pháp các

khoa của 4 trường.

2.3.1. Đánh giá chung về thực trạng mức độ thực hiện kĩ năng thiết kế bài

học theo tiếp cận năng lực của sinh viên đại học sư phạm

Thực trạng chung về mức độ thực hiện KN TKBH theo TCNL của SV đại

học sư phạm được đánh giá qua câu hỏi tự đánh giá của SV (câu hỏi số 1, 2, 3 –

PL1). Câu hỏi được yêu cầu đánh giá 3 mức độ của kĩ năng: Đầy đủ, thuần thục,

linh hoạt với 6 KN thành phần của KN TKBH theo TCNL theo các mức từ 1 đến 5,

trong đó mức 1: Khơng thực hiện được KN, mức 5: Thực hiện rất tốt KN và giảng

viên (câu hỏi số 2 – PL1) đánh giá mức độ thực hiện 6 Kn thành phần của KN

TKBH theo TCNL. Kết quả được trình bày ở bảng 2.1.

Do số lượng khảo sát đơng, để tìm ra được những điển hình cụ thể trong rèn

luyện KN TKBH theo TCNL nên chúng tôi tập trung vào mẫu quan sát và phân tích

sản phẩm của 60 sinh viên.

* Tự đánh giá của sinh viên và giảng viên về kĩ năng thiết kế bài học theo

tiếp cận năng lực của sinh viên

Bảng 2.1. Tự đánh giá của sinh viên về kĩ năng thiết kế bài học

theo tiếp cận năng lực

Tiêu chí

Kĩ năng

KN xác

địn

hthi

ết

kế

mụTính

đầy đủTính

thuần thụcTính

linh hoạtChungĐTBĐLCĐTBĐLC ĐTBĐLCĐTBĐLCQuan sát

(n=60)3.050.942.870.962.860.972.940.96Bảng hỏi

(n= 585)3.100.952.850.942.830.962.930.95Sản phẩm

(n=60)2.950.942.700.952.680.962.820.95Chung3.030.942.790.952.790.972.890.9668Tiêu chí

Kĩ năngTính

đầy đủ

ĐTBĐLCTính

thuần thục

ĐTBTính

linh hoạtĐLC ĐTBĐLCChung

ĐTBĐLCMức độc

tiê

u

the

KN xác

địn

hlựa

ch

ọn

nội

du

ng

the

o

TC

NL

KN lựa

ch

ọnthi

ết

kế

hoQuan sát

(n=60)

Bảng hỏi

(n= 585)

Sản phẩm

(n=60)

Chung

Mức độQuan sát

(n=60)

Bảng hỏi

(n= 585)

Sản phẩm

(n=60)

ChungTrung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình2.820.962.750.982.430.942.670.962.800.982.750.972.400.982.650.972.660.962.540.992.570.982.590.972.760.962.680.972.460.982.630.97Trung bìnhTrung bìnhYếuTrung bình3.580.923.360.993.330.953.420.953.530.913.320.853.320.963.390.913.500.983.480.953.300.963.430.963.540.963.340.933.310.963.410.94Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×