Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Module chuyên đề lí luận về KN TKBH theo TCNL được thiết kế để SV tham khảo và tự học ở nhà; giúp giảng viên tham khảo để lồng ghép trong bài giảng của mình.

Module chuyên đề lí luận về KN TKBH theo TCNL được thiết kế để SV tham khảo và tự học ở nhà; giúp giảng viên tham khảo để lồng ghép trong bài giảng của mình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

116

SV lên kế hoạch thực hành rè luyện KN này.

- Cơ sở đề xuất: DH theo module là chương trình DH được xác định dựa trên

phương pháp tiếp cận phát triển, tiếp cận mục tiêu: Coi giáo dục tạo ra sự thay đổi

hành vi của người học; Tiếp cận nội dung dựa trên cơ sở xây dựng nôi dung kiến

thức; Tiếp cận phát triển tiếp cận quá trình coi giáo dục là sự phát triển, nhằm phát

huy tối đa tiềm năng của người học, chú trọng đến nhu cầu sở thích của người học,

giá trị mà q trình DH đem lại cho người học.

Việc quan trọng là rèn luyện KN TKBH theo hướng module, tích hợp giữa

lý thuyết, thực hành trong từng nhiệm vụ DH. Mỗi một module là một đơn vị DH

tương đối độc lập, được cấu trúc một cách logic, chứa đựng cả mục tiêu, nội

dung, phương pháp tổ chức rèn luyện và hệ thống công cụ đánh giá kết quả rèn

luyện, chúng gắn bó với nhau thành một chỉnh thể thống nhất.

- Nội dung và cách tiến hành

Cấu trúc của một module DH

- Hệ vào của module

GiV xây dựng mục tiêu của module, test đầu vào của module, với mục đích

kiểm tra trình độ của người học có tương ứng với mục tiêu của module đã xây

dựng. Tùy vào kết quả, GiV sẽ lựa chọn tiếp tục học module tiếp theo hay thiết kế

một module khác phù hợp hơn với người học.

Thân của module

Thân module bao gồm các tiểu module nhỏ tương ứng với các mục tiêu

được xác định ở hệ vào. Cũng có khi thân module chỉ có duy nhất một tiểu

module. Giữa các tiểu module có mối quan hệ với nhau bởi các test trung gian.

Các tiểu module được cấu trúc bởi các thành phần.

Mở đầu: GiV sẽ xác định và lựa chọn những mục tiêu cụ thể của các tiểu

module, sau đó tổ chức hoạt động giúp người học huy động kiến thức, kinh nghiệm

làm điểm tựa để lĩnh hội tri thức mới. Đồng thời GiV cung cấp con đường, hướng

giải quyết vấn đề để người học tự lựa chọn.

Nội dung và phương pháp học tập: GiV xác định và lựa chọn nội dung học

tập, phương pháp học tập tương ứng để chiếm lĩnh nội dung học tập. Qua đó người

học sẽ tiếp thu được mục tiêu của tiểu module.117

Test trung gian: GiV xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập nhằm đánh giá HS

đã đạt được mức độ nào so với mục tiêu đã xây dựng ở các tiểu module. Kết quả

của Test trung gian vừa là điều kiện quyết định HS có thể thực hiện module tiếp

theo hay không, vừa là cơ sở để GiV bổ sung, chỉnh sửa nội dung của các tiểu

module cho phù hợp hợp với người học, phù hợp với mục tiêu bài học.

Hệ ra của thân module

Hệ ra có chức năng: Đánh giá tổng kết những tri thức, KN, thái độ, năng lực

của HS đã thực hiện trong module. Từ đó có thể chỉ dẫn cho HS học tiếp module

hoặc có kế hoạch phụ đạo để làm tăng sự sâu sắc những gì người học quan tâm.

Hệ ra của module bao gồm: Test đầu ra; một bản nhận xét, tổng kết chung;

bản chỉ dẫn, tư vấn, hướng dẫn học module tiếp theo hay cần phải bổ sung, luyện

tập căn cứ vào kết quả học tập của người học ở module. Bản chỉ dẫn này dành cho

cả GiV và người học.

Quy trình thiết kế DH theo module, bao gồm các bước sau:

- Phân tích mơn học

Để xây dựng module của mơn học, GiV phân tích được nội dung mơn học,

mục tiêu của từng tiểu module, vị trí, chức năng của môn học trong mối quan hệ

với môn học khác; khảo sát các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho mơn học;

tìm hiểu người học.

- Xác định các module

Bước thứ hai của quy trình thiết kế module bao gồm: Xác định số lượng và

và tên của các module dự kiến xây dựng trong môn học. Từ nội dung và mục tiêu

cần hình thành ở người học, GiV đặt tên cho các tiểu module. Tên của module có

thể trùng với tên của chủ đề. Dự kiến thêm một số module phụ hoặc chuyên sâu để

bổ trợ cho người học. Trong bước này GiV cần xây dựng một cách chi tiết cụ thể vị

trí trình tự thực hiện các module sao cho phù hợp với ý tưởng và nội dung bài học

nhằm hình thành năng lực cho người học.

- Thiết kế module

Dựa trên bước xác định các module, GiV thiết kế module một cách cụ thể,

chi tiết hơn, bao gồm:118

Xác định lựa chọn và thiết kế mục tiêu của module: Xác định đầy đủ: Mục

tiêu về kiến thức, KN, thái độ, năng lực. Biểu đạt mục tiêu một cách rõ ràng, cụ thể

chi tiết, điều này giúp cho quá trình thực hiện dễ dàng và chính xác hơn.

Lựa chọn và xây dựng các tiểu module: Tùy thuộc vào nội dung và ý tưởng

của người dạy, có thể có một hoặc nhiều tiểu module trong một module.

Xây dựng hệ thống test đánh giá đầu vào, test trung gian, test đầu ra và các

chỉ dẫn thực hiện module.

- Thực nghiệm, trải nghiệm và đánh giá module

Thực hiện module để đánh giá khả thi và hiệu quả của module đã xác định.

Module rèn luyện KN TKBH theo TCNL được trình bầy ở phần mục lục của

luận án (PL3).

3.3.2. Xây dựng qui trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận

năng lực

3.3.2.1. Mục đích

Xây dựng qui trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL, giúp GV và SV thống

nhất kế hoạch, tiến trình các bước trong rèn luyện, qui trình kiểm tra đánh giá.

Nhằm đạt kết quả cao trong rèn luyện KN TKBH theo TCNL.

3.3.2.2. Cơ sở đề xuất biện pháp

- Hiện nay trong các nhà trường đại học sư phạm chưa có qui trình chun

biệt nào dành cho rèn luyện KN TKBH theo TCNL. Đồng thời GV và SV chưa

thống nhất được với nhau qui về trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL.

- Dựa trên việc kế thừa những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài

nước về rèn luyện KN nói chung, chúng tơi đề xuất qui trình rèn luyện KN TKBH

theo TCNL.

3.3.2.3. Xây dựng qui trình rèn luyện

Bản chất của việc hình thành KN là tạo cho SV thực hiện được hệ thống các

thao tác, biến những tri thức, thông tin chứa đựng trong các nhiệm vụ học tập thành

hành động cụ thể.

Rèn luyện KN TKBH theo TCNL là tổ hợp những KN cơ bản từ KN xác

định và thiết kế mục tiêu, KN xác định và lựa chọn nội dung học tập, KN xác

định và thiết kế hoạt động của người học, KN xác định và lựa chọn phương119

pháp, phương tiện và học liệu, KN thiết kế môi trường học tập, KN thiết kế tổng

kết và hướng dẫn. Để hình thành KN phải đi theo một qui trình nhất định. Thừa

kế qui trình rèn luyện KN của các tác giả: Nguyễn Như An [1], Phan Thanh Long

[120], Hồng Thanh Thúy [164], chúng tơi đưa ra qui trình rèn luyện KN TKBH

theo TCNL bao gồm ba giai đoạn: Chuẩn bị rèn luyện; Giai đoạn tổ chức rèn luyện;

Giai đoạn đánh giá kết quả rèn luyện.

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

- Tìm hiểu người học: Để rèn luyện KN TKBH cho SV theo TCNL, GV cần

có những hiểu biết nhất định về người học: Hứng thú, thái độ, ý thức, năng lực…

Cụ thể.

Trong giai đoạn này GV cần tìm hiểu nhận thức của người học về bài học,

TKBH, TCNL, KN TKBH theo TCNL; Mức độ đạt được của từng loại KN.

GV cần hiểu được SV mong muốn điều gì qua chuyên đề rèn luyện KN

TKBH theo TCNL; SV cần hỗ trợ điều gì?

- Phân tích nội dung chương trình; xác định mục tiêu rèn luyện: Cần làm được:

Xác định rõ từng KN thành phần, yêu cầu cần đạt cho từng KN theo tiêu chí

đã đặt ra.

Phân chia nội dung rèn luyện, để khắc sâu những kiến thức trọng tâm của bài

(Thao tác nào phải rèn luyện, cần rèn luyện, có thể rèn luyện)

Xác định được nội dung rèn luyện, GV sẽ lên ý tưởng để rèn luyện cho SV

GV nhận xét, đánh giá tổng kết hoạt động rèn luyện KN TKBH theo TCNL

cho SV.

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện KN TKBH theo TCNL: Bản kế hoạch này sẽ

giúp GV quản lí được thời gian, chất lượng rèn luyện KN TKBH theo TCNL của

SV tránh chồng chéo, lãng phí thời gian. Bản kế hoạch này phải mơ tả được:

Mục tiêu cần đạt một cách rõ ràng, cụ thể

Xây dựng chuẩn tiêu chí, kế hoạch đánh giá

Thiết kế nhiệm vụ rèn luyện theo qui trình, xác định thời gian, tiến độ, hiệu

quả rèn luyện.

Xây dựng các hoạt động học tập, rèn luyện cho SV; Hướng dẫn SV tự xâyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Module chuyên đề lí luận về KN TKBH theo TCNL được thiết kế để SV tham khảo và tự học ở nhà; giúp giảng viên tham khảo để lồng ghép trong bài giảng của mình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×