Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

150

có tác động tích cực đến kết quả học tập và cải thiện mức độ thành thục KN ở lớp

thực nghiệm tăng lên rõ rệt. Trong đó KN xác định và thiết kế hoạt động học tập

và KN xác định và lựa chọn phương pháp, phương tiện được thực hiện tốt nhất.

Thơng qua quan sát, trò chuyện với SV lớp thực nghiệm và chuyên gia trực tiếp

tham gia giảng dạy đã khẳng định tính đúng đắn của biện pháp đề xuất, góp phần

năng cao hiệu quả đào tạo SV sư phạm.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian thực hiện cũng như giới hạn của phạm vi

đề tài nghiên cứu, luận án chỉ mới thực hiện rèn luyện KN TKBH theo TCNL và

thử nghiệm các dự án trong khuôn khổ nội dung PPDH bộ môn mà chưa tiến hành

thử nghiệm rộng rãi. Vấn đề này cần nghiên cứu thêm, để mở rộng việc vận dụng

rèn luyện các KN nghề cốt lõi khác; các biện pháp để cải thiện những hạn chế hiện

nay: Tăng quĩ thời gian cho rèn luyện KN TKBH theo TCNL; Nội dung chương

trình hiệu quả thực tiễn; Động viên, khuyến khích thái độ học tập chưa tốt của SV;

Điều kiện cơ sở vật chất...

2. Kiến nghị

2.1. Đối với trường đại học sư phạm

Nhà trường đại học sư phạm cần thay đổi chương trình, nội dung, PPDH các

học phần rèn luyện NVSP thường xuyên và học phần phương pháp giảng dạy bộ

môn chú trọng hơn vào những KN cơ bản, trong đó có KN TKBH theo TCNL. Cần

dành nhiều thời gian cho việc hình thành KN nghề và năng lực nghề nghiệp cho SV.

Ban giám hiệu nhà trường cần nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng

của việc hình thành KN nghề nghiệp cho SV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà

trường, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường đặc thù

bộ môn thuận tiện cho việc vận dụng PPDH hiện đại.

Tổ chức học tập chuyên đề để giảng viên và SV tiếp cận với lí thuyết, quan

điểm DH hiện đại làm cơ sở đổi mới phương pháp, hình thức học tập, rèn luyện

năng cao tay nghề.

2.2. Đối với giảng viên các trường sư phạm

Giảng viên cần hiểu đầy đủ vai trò, ý nghĩa của hình thành và rèn luyện KN

DH cho SV sư phạm, trong đó có kĩ năng TKBH theo TCNL.

Liên tục cập nhật, thay đổi PPDH theo hướng TCNL, tập trung vào trải nghiệm151

của người học, nhằm năng cao hứng thú, tính tích cực học tập, rèn luyện của SV.

Giảng viên cần thường xuyên rèn luyện năng cao tay nghề, trình độ để có

kinh nghiệm thực tiễn khi rèn luyện cho SV, tránh lí thuyết suông. Sử dụng được

các trang thiết bị hiện đại.

Tăng cường sinh hoạt chun mơn để trao đổi kinh nghiệm, tìm ra phương

án rèn luyện KN TKBH theo TCNL tốt nhất cho SV. DH bằng con tim với nghề và

với SV sẽ giúp giảng viên khắc phục được những khó khăn trước mắt thực hiện tốt

nhất quá trình rèn luyện KN TKBH cho SV.

2.3. Đối với SV đại học sư phạm

SV cần nhận thức đầy đủ vai trò của rèn luyện KN DH, trong đó có KN

TKBH theo TCNL ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ tạo nên thành công

trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân sau này

Chủ động, tích cực trong học tập, cũng như tự lập kế hoạch rèn luyện KN.

Tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu về KN, lí thuyết DH hiện đại.

Tích cực tham gia hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên của

khoa cũng như của nhà trường để bản thân được trải nghiệm trong những tình

huống khác nhau.

Ln có thái độ cầu tiến học hỏi từ thầy cô và các bạn SV, sẵn sàng nhận

nhiệm vụ học tập một cách hăng say, hứng thú.152DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1.Trần Thị Loan (2018), Thực trạng rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho SV đại2.học sư phạm, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (175), tr. 155-157.

Trần Thị Loan (2018), “Rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho SV đại học sư3.phạm”, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, (04), tr. 45 - 48.

Trần Thị Loan (2018), “Một số biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho

SV đại học sư phạm”, Tạp chí Giáo dục, (số đặc biệt kì 2 tháng 5), tr. 149 - 152.153DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Như An (1991), Quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên

sư phạm, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 2.2.Nguyễn Như An (1993), Hệ thống kĩ năng giảng dạy trên lớp về môn giáo

dục học và quy trình rèn luyện hệ thống kĩ năng đó cho sinh viên khoa Tâm

lý Giáo dục, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học sư phạm Hà Nội.3.Apdulinna, OA (1976), về kĩ năng sư phạm rong những vấn đề về giáo dục đại

học đại cương cho giáo viên trong tương lai”, Matsxcova, bản dịch tay của Đinh

Loan, Lê Khánh Bằng, tư liêu thư viện ĐHSPHN.4.Mai Thị Anh (2014), Bồi dưỡng kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ giáo

dục cấp tỉnh, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội.5.Nguyễn Thị Kim Ánh (2012), Rèn luyện kĩ năng dạy học theo hướng tăng

cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học ngành sư

phạm ở các trường đại học, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học sư phạm

Hà Nội.6.Nguyễn Việt Bắc (chủ biên), Đinh Xuân Hảo, Phan Hồng Liên, Hoàng Diệu

Minh (2006), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Bộ Giáo dục và

Đào tạo - Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, Nxb Giáo dục.7.Lê Võ Bình (2002), Đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện nghiệp vụ sư

phạm và kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong trường sư phạm nhìn từ góc

độ dạy nghề, Tạp chí Giáo dục, số 44, 11/2002, tr.25-26.8.Trịnh Văn Biều (2003), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ

năng dạy học Hóa học cho sinh viên đại học sư phạm, Luận án tiến sĩ Giáo

dục học, Đại học sư phạm Hà Nội.9.Bộ giáo dục và đào tạo (2007), Chương trình khung giáo dục Đại học, Trình

độ Cao đẳng, Ngành GDMN, (Ban hành kèm theo Quyết định số

16/2007/QĐBGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo), Hà Nội.10.Bôgoxloxki V.V (1973), Tâm lí học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội.11.Bondyrev N.L (1980), Những cơ sở của việc chuẩn bị cho sinh viên đại họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×