Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng của phép biện chứng duy vật vào mô hình kinh tế thị trường ở nuớc ta hiện nay

Sự vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng của phép biện chứng duy vật vào mô hình kinh tế thị trường ở nuớc ta hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Chúng ta chịu sự phân công lao động theo nhiều ngành nghề, có sự khác biệt về sở

hữu tài sản và đặc biệt lợi nhuận là động lực cho sự phát triển. Nền kinh tế nuớc

ta cũng vận động theo quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường đó là quy luật

cung cầu, quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ và phát triển các loại thị

trường tài chính, thị trưòng chứng khốn, thị truờng lao động… đây là những đặc

điểm tốt mà kinh tế thị truờng đem lại. Kinh tế thị trường định hướng xã hội do

nguời lao động làm chủ. Điều này có thể trên cơ sở, nhà nuớc thực sự của dân, do

dân và chế độ cơng hữu. Trong đó, nguời lao động đóng vai trò sở hữu tư liệu sản-xuất

Những vấn đề tiêu cực mà kinh tế thị trưòng đem lại: sự phân hoá giàu nghèo sâu

sắc, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm, nạn thất nghiệp

gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều người, các tệ nạn xã hội cũng gây áp lực

lớn cho nền kinh tế nước ta làm cho nền kinh tế nuớc ta phát triển mất cân đối.

2.2.

Cái riêng được vận dụng vào nền kinh tế thị trưòng của nước ta

hiện nay.

Nền kinh tế thị truờng của nuớc ta còn có những buớc đi riêng bên cạnh

những khuôn mẫu của các nước. Nuớc ta không coi kinh tế thị trường là mục tiêu

mà chỉ là phương tiện để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ

thuật cho chủ nghĩa xã hội và thiết lập mối quan hệ sản xuất mới. Mục đích của

chúng ta là xây dựng nước ta là một xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng dân

chủ văn minh. Trong kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của nước ta, sự tăng

trưởng và phát triển kinh tế gắn liền với sự tiến bộ, công bằng xã hội trong mỗi

bước phát triển. Tăng trưởng và phát triển kinh tế đi đôi với việc đẩy mạnh văn

hố , giáo dục để nâng cao dân trí, đảm bảo nguồn nhân lực và xây dựng nền văn-hoá đậm đà bản săc dân tộc.

Nhà nước với chức năng quản lí, điều tiết nền kinh tế, tạo mơi trường và điều kiện

thuận lợi cho hoạt động kinh tế như đảm bảo sự ổn định về chính trị, xã hội, thiết

Page 9lập khn khổ luật pháp thống nhất, có hệ thống chính sách nhất q để tạo mơi

trường ổn định và thuận lợi cho giới kinh doanh hoạt động hiệu quả. Xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo yêu cầu của phát triển kinh tế. Nhà nước

quản lí tài sản cơn và kiểm kê, kiểm sốt toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội. Thực

hiện đúng chức năng quản lí nhà nước về kinh tế và chức năng chủ sở hữu tài sản

công của Nhà nước. Nhà nước chỉ với chức năng điều tiết và quản lí vĩ mơ, khơng

can thiệp q sâu vào chức năng quản trị kinh doanh cũng như quyền tự chủ của

-doanh nghiệp.

Nền kinh tế ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới

sự dẫn dắt và lãnh đạo của Đảng. Chính nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa đảm bảo cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi tổ chức của dân cư, mỗi

gia đình, mỗi người dân bình đẳng về kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đường lối

của Đảng mà ta đã đề ra, Đảng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường phải-dựa trên cơ sở đa dạng hóa hình thức sở hữu, đa dạng hóa hình thức kinh tế.

Ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù phân bố

các nguồn lực cho các nhu cầu sử dụng khác nhau là khác nhau, được quyết định

chủ yếu bởi thị trường, nhưng nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò trong việc-điều tiết vĩ mô, bảo đảm giữ vững các cân đôi khách quan.

Kinh tế phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự tìm tòi thể hiện cả

về lí luận lẫn thực tiễn của chủ nghĩa xã hội trong thời đại hiện nay. Đại hội Đảng

IX, Đảng ta đã xác định những nội dung lớn trong xây dựng nền kinh tế thị

trường ở nước ta trong những năm tới là tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị

trường, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lí kinh tế của Nhà nước.

Theo lí luận của Mac – Lenin, chúng ta đã biết cái riêng phong phú hơn cái

chung, cái riêng bao hàm cái chung. Ở đây, kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa là cái riêng trong nền kinh tế thị trường, nó vận hành theo những quyPage 10luật chung của kinh tế thị trường mà ngồi ra còn có những nét riêng đặc trưng

mà chúng ta đã nói.

2.3. Những thành tựu và hạn chế nền kinh tế thị trường định h ướng

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

2.3.1.Thành tựu

-Ý thức dân chủ, sự tự ý thức về bản thân sẽ có điều kiện và cơ hội để phát triển

Đề cao trách nhiệm cá nhân, nâng cao ý thức tư duy lí tính, lành mạnh.

Mỗi người phải học tập, rèn luyện tay nghề.

Ý thức lao động, bản lĩnh, năng động, thích nghi và sáng tạo.

Các hoạt động văn hóa tiềm ẩn được phát triển đa dạng, phong phú.

2.3.2.Hạn chế-Quá trình xây dựng, hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn-chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước còn nhiều bất cập, thiếu-hiệu quả. Tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan lieu vẫn còn quan trọng.

Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ và thống nhất.

Hệ thống an ninh xã hội còn sơ khai. Nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội và bảo vệ-môi trường chưa được giải quyết tốt.

Phân bố nguồn lực quốc gia chưa hợp lí.

Thị trường đất đai còn chưa hợp lí.

PHẦN KẾT LUẬN

Giữa cái chung và cái riêng ln có một sợi dây liên kết gắn bó với nhau.

Cái chung tồn tại bên trong cái riêng, thông qua cái riêng để thể hiện sự tồn tại

của mình; cái riêng tồn tại mối liên hệ dẫn đến cái chung. Với ý nghĩa là một “cái

riêng”, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng tuân

theo những quy luật chung mang tính bản chất của nền kinh tế thị trường, đồngPage 11thời cũng mang những bản sắc đặc trưng, vốn có của Việt Nam cần được nghiên

cứu và khai thác một cách hữu hiệu nhất.

Xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là sự phát triển lâu dài với đầy

những khí khăn thử thách. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới,

những biến động nhiều mặt của đất nước ta trong q trình đổi mới tồn diện xã

hội đòi hỏi ta phải kiên định, khắc phục khó khăn đồng thời phải sáng suốt, nhạy

bén để thích ứng với tình hình thực tế. Quán triệt phương pháp luận cả chủ nghĩa

Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng thành thạo vào việc nghiên cứu

và quản lí kinh tế nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của

chúng ta chắc chắn sẽ được cất cánh.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình triết học Mác-Lenin-NXB Chính trị quốc gia

2. http://www.dankinhte.vn/qua-trinh-hinh-thanh-kinh-te-thi-truong-o-nuocta/Page 123. https://123doc.org/document/3126220-van-dung-cap-pham-tru-cai-chungva-cai-rieng-cua-phep-bien-chung-duy-vat-vao-phan-tich-mo-hinh-kinh-te-thitruong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-n.htm

4. https://www.slideshare.net/dinhtrongtran39/nhng-mt-tch-cc-v-tiu-cc-cakinh-t-th-trng-nh-hng-xhcnPage 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng của phép biện chứng duy vật vào mô hình kinh tế thị trường ở nuớc ta hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×