Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.3. Những quy định chung về công tác bán hàng và xác định kết quả bán

hàng tại Công ty Cp vật tư giao thơng Ninh Bình

2.1.3.1. Đặc điểm cơng tác tiêu thụ hàng hóa của Cơng ty

2.1.3.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ trong tiêu thụ hàng hóa

2.2.Thực trạng kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh liên quan đến

chứng từ ,kế toán chi tiết ,kế toán tổng hợp

2.2.1. Kế toán Doanh thu bán hàng

2.2.1.1. Điều kiện ghi nhận Doanh thu

2.2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng

2.2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.2.1. Kế toán chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.2.2. Kế toán tổng hợp các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.3. Kế tốn giá vốn hàng bán

2.2.3.1. Phương pháp tính giá vốn tại Cơng ty

2.2.3.2. Kế tốn chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.2.4. Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh

2.2.4.1. Nội dung chi phí QLKD tại Cơng ty

2.2.4.2. Kế tốn chi tiết chi phí QLKD

2.2.4.3. Kế tốn tổng hợp chi phí QLKD

2.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng

2.2.5.1. Kế toán chi tiết xác định kết quả bán hàng

2.2.5.2. Kế toán tổng hợp xác định kết quả bán

hàng.........................................Chương 3 : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN

HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ

GIAO THÔNG NB

3.1.Đánh giá chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

Công ty vật tư giao thông NB

3.1.1.Những ưu điểm

3.1.2.Những tồn tại cần khắc phục33.2.Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

Công ty CP vật tư giao thông NB

3.2.1.Công tác quản lý bán hàng

3.2.2.Tài khoản sử dụng

3.2.3.Chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4.Sổ kế toán chi tiết

3.2.5.Sổ kế toán tổng hợp

3.3.Các kiến nghị với đơn vị, tổ chức về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

của Công ty CP vật tư giao thông NB

KẾT LUẬN

………………………………………………………………………………………

……

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO :

……………………………………………………………...

PHỤ LỤC

………………………………………………………………………………………

…….4DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BHTN:

BHXH:

BHYT:

CK:

CKTM:

CP:

CPBH:

CP QLDN:

CP QLKD:

CTCP:

CTGS:

DDT:

DT:

DT HĐTC

DN SX và KD DV:

DNTM:

DN TM và DV:

DNTN:

ĐK:

GTGT:

GVHB:

HĐ GTGT:

HH:

K/c:

KH TSCĐ:

KPCĐ:

PC:

PNK:

PP

PP KKĐK:

PP KKTX:

PT:

PXK:

TGNH:

TK:

TKĐƯ

SXKD:Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Cuối kỳ

Chiết khấu thương mại

Chi phí

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý kinh doanh

Cơng ty Cổ phần

Chứng từ ghi sổ

Doanh thu thuần

Doanh thu

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ

Doanh nghiệp Thương mại

Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ

Doanh nghiệp tư nhân

Đầu kỳ

Giá trị gia tăng

Giá vốn hàng bán

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hàng hóa

Kết chuyển

Khấu hao TSCĐ

Kinh phí cơng đồn

Phiếu chi

Phiếu nhập kho

Phương pháp

Phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kê khai thường xuyên

Phiếu thu

Phiếu xuất kho

Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản

Tài khoản đối ứng

Sản xuất kinh doanh5XĐ KQKD:Xác định kết quả kinh doanhDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

SƠ ĐỒ 1.1: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

SƠ ĐỒ 1.2: KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

SƠ ĐỒ 1.3: KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

SƠ ĐỒ 1.4: KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

SƠ ĐỒ 1.5: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN THEO PP KKTX

SƠ ĐỒ 1.6: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN THEO PP KKĐK

SƠ ĐỒ 1.7: KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG

SƠ ĐỒ 1.8: KẾ TỐN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

SƠ ĐỒ 1.9: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

SƠ ĐỒ 1.10: TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

SƠ ĐỒ 2.1: QUY TRÌNH LN CHUYỂN HÀNG HĨA BÁN BN

SƠ ĐỒ 2.2: MƠ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ

PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH

SƠ ĐỒ 2.3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN

SƠ ĐỒ 2.4: QUY TRÌNH LN CHUYỂN CHỨNG TỪ

****************

BIỂU 2.1: HĨA ĐƠN GTGT_Toc356803271

BIỂU 2.3: SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG MAIN BROAD

BIỂU 2.4: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01

BIỂU 2.5: SỔ CÁI TK 511

BIỂU 2.6: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 02

BIỂU 2.7: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 196BIỂU 2.8: SỔ CÁI TK 521_Toc356803273

BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO

BIỂU 2.10: SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN

BIỂU 2.13: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 18

BIỂU 2.14: SỔ CÁI TK 632

BIỂU 2.15: PHIẾU CHI SỐ 05

BIỂU 2.16: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BIỂU 2.17: BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KH TSCĐ

BIỂU 2.18: SỔ CHI TIẾT TK 642

BIỂU 2.19: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 03

BIỂU 2.20: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642

BIỂU 2.21: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 01

BIỂU 2.22: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 02

BIỂU 2.23: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 03

BIỂU 2.24: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 04

BIỂU 2.25: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911

BIỂU 2.26: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20

BIỂU 2.27: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 21

BIỂU 2.28: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911

BIỂU 2.29: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

BIỂU 3.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG

BIỂU 3.2: SỔ THEO DÕI HÓA ĐƠN

****************

BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THƠNG NINH BÌNH....................................................................

BẢNG 3.1: BẢNG KÊ DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI

BẢNG 3.2: BẢNG KÊ DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BẢNG 3.3: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HĨA, DỊCH VỤ7LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay,cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam

đang trên đà phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong

phú và sôi động. Trong đó, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối và lưu

thơng hàng hóa đồng thời thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của

doanh nghiệp thương mại bao gồm hai giai đoạn: mua và bán hàng hóa, đặc biệt bán

hàng là nghiệp vụ cơ bản và giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. Chu kỳ kinh

doanh của doanh nghiệp chỉ có thể diễn ra liên tục khi khâu bán hàng được tổ chức

tốt nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời.

Trong năm 2012 vừa qua, việc bán hàng của các doanh nghiệp trên tồn quốc

gặp khơng ít khó khăn. Một là sự gia tăng ngày càng nhiều các doanh nghiệp với

các loại hình kinh doanh đa dạng làm sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Thêm vào

đó là cơ chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây khơng ít trở ngại cho các doanh

nghiệp. Do vậy để có thể đứng vững thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt cơng tác bán

hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp để từ đó doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ

hội, thích ứng mơi trường, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có để đảm bảo và

phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng và

xác định kết quả bán hàng, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ một

vai trò hết sức quan trọng và nó phản ánh tồn bộ q trình bán hàng và cung cấp

thơng tin về hiệu quả và tình hình kinh doanh của từng loại hàng hóa để từ đó các

nhà quản trị có những quyết định phù hợp.

Cùng như các doanh nghiệp khác, Cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

đã sử dụng kế tốn như một cơng cụ đắc lực để điều hành và quản lý các hoạt động

kinh doanh của mình. Trong đó, Cơng ty đặc biệt quan tâm đên cơng tác kế tốn bán

hàng và xác định kết quả bán hàng. Bởi nếu hạch toán tiêu thụ hàng hố là đúng, đủ,

chính xác và kịp thời sẽ thúc đẩy q trình tuần hồn vốn, đảm bảo được nguồn vốn

kinh doanh cũng như lợi nhuận mang lại và ngược lại. Vì vậy mà tổ chức cơng tác

kế tốn ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chính vì vậy, để có thể hiểu sâu hơn về cơng tác kế tốn này trong thực tế và

để hồn thành khóa luận tốt nghiệp của mình cùng với sự giúp đỡ tận tình của cơ

giáo Th.S Vũ Thị Phượng . và các anh chị trong Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài:

“Thực trạng và một số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tập hợp hệ thống các vấn đề, cơ sở lý luận và tổng quan về kế toán bán hàng

và xác định kết quả bán hàng. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng và đánh giá kế toán

bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cp vật tư giao thơng Ninh Bình, Từ đó

đánh giá ưu nhược điểm nhằm đưa ra một số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng

và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu

- Những vấn đề lý luận về bán hàng và xác định kết quả bán hàng

- Thực trạng kế tốn tại cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình. Trong đó

tập trung nghiên cứu về các phương thức bán hàng, chứng từ kế toán, tài khoản sử

dụng, sổ sách và báo cáo trong phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán

hàng đang được áp dụng thực tiễn tại Công ty.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cp vật

tư giao thơng Ninh Bình

- Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014, 2015, 2016

- Đơn vị: Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

- Địa chỉ: Số 21 ngõ 172, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc

Từ Liêm, Hà Nội

5. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng khung mơ hình khung lý thuyết về kế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng và sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với các

phương pháp sau:

- Điều tra, thu thập thông tin số liệu về tổ chức cơng tác kế tốn nói chung tại

Cơng ty và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng

- So sánh và thống kê phân tích số liệu6. Bố cục báo cáo

Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

Chương 2 : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cơng ty

CP vật tư giao thơng Ninh Bình

Chương 3 : Một số đánh giá về cơng tác hạch tốn vế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng Cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

Sau một thời gian thực tập, bản thân đã cố gắng học hỏi và trau dồi kiến

thức, song một phần do thời gian và một phần do khả năng bản thân có hạn nên

khóa luận khơng tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tơi kính mong nhận được sự chỉ

bảo, động viên và góp ý của cơ giáo hướng dẫn cùng các anh chị phòng kế tốn của

Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình để khóa luận của tơi được hồn thiện

hơn.CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THƠNG NINH BÌNH

1.1.Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt

động sản xuất kinh doanh của Cơng ty Cổ phần Vật tư Giao Thơng Ninh Bình

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP vật tư

giao thơng Ninh Bình

Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình hạch tốn độc lập, tự chủ về tài

chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại ngân hàng Cơng thương Ninh Bình

và có con dấu riêng. Công ty được thành lập vào ngày 04/06/2013 do Sở kế hoạch

và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106198342 .

Cơng ty có các đặc trưng cơ bản sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, ngõ 172, đường Xuân Đỉnh , phường Xuân

Đỉnh , Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 0987987991

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng chẵn)

5. Mã số thuế: 0106198342

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Tạ Nguyễn Kim Hồn

1.1.1.1.Q trình từ khi thành lập và phát triển đến nay

* Từ năm 2013 đến năm 2014:

Công ty mới đi vào hoạt động nên chỉ tiến hành các hoạt động tìm kiếm thị

trường tiêu thụ. Giai đoạn này mang tính chất thăm dò, lợi nhuận thu về chưa cao.

* Từ năm 2014 đến năm 2016

Đây là giai đoạn đẩy mạnh kinh doanh, ban đầu các sản phẩm chỉ được tiêu

thụ chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội . Trong thời gian này công ty không

ngừng giới thiệu sản phẩm tới từng khách hàng và doanh nghiệp, tạo niềm tin vào

chất lượng sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.

* Từ năm 2016 đến nay :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×