Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Phương thức thanh toán

* Phương thức thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề

nghị

muaLập

hóa

đơnKý hóa

đơnLập

phiếu

thuThu

tiềnXuất

hàng

(PXK)Ghi

sổSƠ ĐỒ 2.4: QUY TRÌNH LN CHUYỂN CHỨNG TỪ

Giải thích sơ đồ:

(1) Người có nhu cầu mua hàng đề nghị mua hàng có thể là đề nghị trực tiếp

hoặc thông qua đơn đề nghị mua hàng. Với trường hợp mua hàng theo hợp đồng thì

căn cứ ở đây là hợp đồng kinh tế được ký kết giữa cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu

mua hàng và phòng kinh doanh tại Công ty.

(2) Căn cứ vào đề nghị mua hàng của khách hàng hoặc hợp đồng kinh tế do

phòng kinh doanh chuyển lên kế toán bán hàng tiến hành lập HĐ GTGT

(3) Kế toán bán hàng chuyển HĐ GTGT lên Thủ trưởng ký

(4,5) Thực hiện thủ tục thu tiền, trường hợp khách hàng chưa thanh tốn tiền

khơng thực hiện hai bước này.

(6) Thủ kho tiến hành xuất hàng trên cơ sở HĐ GTGT và PXK đã hoàn thành

thủ tục thu tiền, hoặc khách hàng chưa thanh toán.

(7) Kế toán ghi sổ với các chỉ tiêu: GVHB, DT, Thuế GTGT,…

2.2.Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Cổ phần vật tư giao thông Ninh Bình

2.2.1. Kế tốn Doanh thu bán hàng

2.2.2.1. Điều kiện ghi nhận Doanh thu

Nguyên tắc cơ bản để ghi nhận doanh thu bán hàng ở Công ty Cổ phần vật tư

giao thơng Ninh Bình là doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận tại thời điểm hàng

hoá được coi là tiêu thụ. Việc xác định thời điểm hàng hoá được coi là tiêu thụ có ý

nghĩa rất quan trọng đối với Cơng ty, có xác định đúng được thời điểm mới xác định

được điểm kết thúc việc quản lý hàng hố, và phản ánh chính xác doanh thu bán

hàng, trên cơ sở đó tính tốn chính xác kết quả bán hàng trong kỳ của Cơng ty.

Hàng hố của Cơng ty được coi là tiêu thụ khi thoả mãn điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu

hàng hóa cho người mua.

- Cơng ty khơng còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa.

- Người mua thanh tốn hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng.2.2.2.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng

* Chứng từ kế toán

Căn cứ để xác định doanh thu là các HĐ bán hàng. Công ty chỉ sử dụng một

loại Hoá đơn duy nhất là HĐ giá trị gia tăng (GTGT). HĐ GTGT do bộ phận bán

hàng lập thành 3 liên:

Liên 1 : Lưu.

Liên 2 : Giao cho khách hàng.

Liên 3 : Dùng cho kế toán thanh toán.

Trên HĐ ghi đầy đủ mã số thuế, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, thanh

tốn ngay hay cơng nợ, hình thức thanh tốn và đầy đủ chữ ký.

Ví dụ: Ngày 2/01/2013 Công ty bán cho DNTN Thanh Giang. Địa chỉ: Số 68Đường Quyết Thắng – P. Đông Thành – TPNB. MST: 2700345148 theo HĐ số

0002319 thu bằng tiền mặt một số sản phẩm tin học. Do là khách hàng thường

xuyên nên Công ty thực hiện CKTM cho DNTN Thanh Giang với mức chiết khấu

1% .BIỂU 2.1: HÓA ĐƠN GTGT

HÓA ĐƠN (GTGT)

Liên 3: Dùng cho nội bộ

Ngày 2 thàng 01 năm 2014Mẫu số: 01GTKT3/001

AA/11P

0002301Tên đơn vị: Công ty cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình

Địa chỉ: phường Xn Đỉnh , TP Hà Nội

Số tài khoản:

S.Điện thoại: 0915112282

MST:0106198342Họ tên người mua hàng: Phạm Thanh Đề

Đơn vị: DNTN Thanh Giang

Địa chỉ: Số 68 – Đường Quyết Thắng- P. Đông Thành – TP NB

Số tài khoản:

2 7 0 0 3 4 8 4 2 0

MST:

Hình thức thanh tốn: Tiền mặt

STT

A

01

02

03

04

05

6

07

08Tên hàng hóa, SP, dịch vụĐVTSLĐơn giá-Thành tiềnB

Nguồn máy tính Tetek

HDD

Ram 2G

Main Broad

Mực nạp đổ XP- MC26

ELEAD S865 C2D E7500

Lưu điện 1000

USB 8GC

1

2

3=2x1

245.000

1.225.000

Chiếc 05

710.000

1.420.000

Chiếc 02

750.000

1.500.000

Chiếc 02

980.000

980.000

Chiếc 01

90.909

909.090

Lọ

10

9.181.810

Chiếc 01 9.181.810

1.810.000

Chiếc 01 1.810.000

Chiếc 01

199.000

199.000

Cộng tiền hàng:

17.224.900

Thuế suất GTGT: 10%

Tiền thuế GTGT:

1.722.490

Tổng cộng tiền thanh tốn:

18.947.390

Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm

chín mươi đồng./.

Người mua hàngNgười bán hàngThủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, đóng dấu, họ tên)Phạm Thanh ĐềNguyễn Thị HườngTạ Nguyễn Kim Hoàn* Sổ chi tiết

Căn cứ vào HĐ bán hàng, kế toán tiến hành lập Sổ chi tiết bán hàng theo

từng mặt hàng đã bán hoặc đã cung cấp cho khách hàng. Trong tháng 01 năm 2014,

trích Sổ chi tiết bán hàng của Công ty về mặt hàng Main Broad như sau:Đơn vị: Công ty Cổ phần vật tư giao thông Ninh Bình

Địa chỉ: Số 12, ngõ 172 , đường Xuân Đỉnh , Thành phố Hà Nội

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên hàng hóa: Main Broad

Từ 01/01/2014 đến ngày 31/01/2014Ngày

ThángChứng từ

Diễn giải

SHNT02/01HĐ 000230102/0110/01HĐ 000230310/0120/01

28/01HĐ 0002312

HĐ 000231820/01

28/01Bán cho DNTN Thanh Giang

Bán cho phòng TCKH Hoa Lư – Ninh

Bình

Bán cho UBND Phường Ninh Sơn

Bán cho Ban quản lý rừng phòng hộ

Nho Quan

Cộng số phát sinh

- Doanh thu thuần

- Giá vốn hàng bán

- Lãi gộpTK

ĐƯSL

(Chiếc)11101111031110111101x06

06Ngày mở sổ 01/01/2013

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)KBùi Thị LinhNguTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Phương thức thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×