Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO

BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Ký, họ tền)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Phạm Thanh ĐềTrần Mai AnhNguyễn Thị HườngCuối kỳ, kế tốn tính giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp bình quân cả

kỳ dự trữ sau đó điền các thơng tin về đơn giá và tính ra thành tiền vào PXK.

*Sổ chi tiết

Căn cứ vào các PXK và HĐ bán hàng kế toán tiến hành lập Sổ chi tiết giá

vốn hàng bán cho từng loại hàng hóa. Đơn giá để ghi Sổ chi tiết giá vốn hàng bán là

giá bình quân cả kỳ dự trữ. Cách tính đơn giá xuất mặt hàng Main Broad như sau:

Số lượng tồn ĐK: 05 chiếc – Đơn giá: 702.755 đ

Số lượng nhập trong kỳ: 15 chiếc – Đơn giá nhập: 713.636 đ ( chưa có thuế GTGT

10%)Đơn giá xuất

Main Broad

sau :=702.755 x 5+ 713.636 x15=710.916

đTrích Sổ chi tiết giá vốn hàng bán của mặt hàng Main Broad( Biểu 2.10) như

5 + 15SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Tên hàng hóa : Main Broad

Từ ngày 01/01 đến ngày 31/01 năm 2013

Ngày,

tháng ghi

sổSố hiệuNgày tháng02/01PXK 0102/0110/01PXK 0220/01

28/01Chứng từGiá vốnTK

ĐƯSố lượngĐơn giáThành tiềnBán cho DNTN Thanh Giang15601710.916710.91610/01Bán cho Phòng TCKH Hoa Lư Ninh Bình15603710.9162.132.748PXK 1220/01710.916710.916PXK 1828/01Bán cho UBND Phường Ninh Sơn

156

01

Bán cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nho

156

01

Quan

Cộng PS

x

06

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hường710.916710.916Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thu TrangDiễn giảix4.265.4962.2.4.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

* Tài khoản sử dụng

Công ty sử dụng Tk 632 - Giá vốn hàng bán.

Tài khoản 632 được dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hố của Cơng ty

đã tiêu thụ. TK này có kết cấu như sau:

Bên Nợ: Trị giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ

Bên Có: Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ vào TK XĐKQ

Tài khoản này khơng có số dư ĐK và CK

* Phương pháp hạch tốn

Cuối tháng, kế tốn tính giá vốn hàng bán trong kỳ theo phương pháp bình quân cả

kỳ dự trữ. Căn cứ vào PXK số 01, kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 632: 14.673.532 đ

Có TK 156: 14.673.532 đ

*Sổ tổng hợp

Căn cứ vào các PXK và các Sổ chi tiết kế tốn tiến hành lập CTGS. Trích

CTGS lập ngày 31/01/2013.

BIỂU 2.11: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 18Đơn vị: Công ty Cổ phần vật tư giao thơng

Ninh Bình

Địa chỉ : số 12- ngõ 172-đường Xuân ĐỉnhTP Hà NộiTrích yếuMẫu số: S02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng

BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 18

Ngày 31 tháng 01 năm 2013

Số hiệu TKA

Xuất bán hàng cho DNTN

Thanh Giang

Xuất bán hàng cho phòng

TCKH Hoa Lư NB

Xuất hàng bán cho NHNN

tỉnh NB

...

...

Cộng

Kèm theo 18 chứng từ gốcSố tiềnGhi chú1DNợBC63215614.673.53263215615.789.1816321567.181.898...

...

x...

...

x...

...

120.127.288Ngày 31 tháng 01 năm 2013

Người lập

(Ký, họ tên )Kế toán trưởng

(Ký, họ tên )Lê Thu TrangNguyễn Thị HườngCăn cứ vào CTGS, kế toán vào Sổ đăng ký CTGS ( Biểu số 2.24) đồng thời

kế toán vào Sổ cái TK 632. Trích Sổ cái TK 632 tại tháng 01/2013 như sau:BIỂU 2.12: SỔ CÁI TK 632(TRÍCH) SỔ CÁI

Tháng 01/2014

Tài khoản Giá vốn hàng bán. Số hiệu: TK 632

NT ghi

sổ

A

31/01

31/01

31/01

...

...

31/01Chứng từ ghi sổ

Ngày

Số hiệu

tháng

B

C

18

18

18

...

...

2131/01

31/01

31/01

...

...

31/01Số tiềnDiễn giảiTK

ĐƯNợDE12Số dư đầu năm

Số phát sinh trong tháng

Xuất bán hàng cho DNTN Thanh Giang

Xuất bán hàng cho phòng TCKH Hoa Lư NB

Xuất hàng bán cho NHNN tỉnh NB

...

...

K/c GVHB

Cộng số PS156

156

156

...

...

911

x14.673.532

15.789.181

7.181.898

...

...

220.127.288...

...

220.127.288

220.127.288- Ngày mở sổ: 01/01/2013

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Lê Thu TrangKế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị HườngNgày 31 tháng 01 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tạ Nguyễn Kim HồnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×