Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIỂU 2.21: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911

BIỂU 2.21: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.6.2. Kế toán tổng hợp xác định kết quả bán hàng

* Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng TK 911- xác định KQKD. Kết cấu TK này như sau:

Bên Nợ: - Kết chuyển GVHB, CP QLKD

- Lãi từ hoạt động bán hàng

Bên Có: - Kết chuyển DTT bán hàng

- Lỗ từ hoạt động bán hàng.

* Sổ tổng hợp

Căn cứ vào các phiếu kế toán liên quan đến TK 911, kế toán lập CTGS. Từ các

CTGS liên quan kế toán vào Sổ Cái TK 911 như sau:

BIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THÔNG NINH BÌNH

Số 12-ngõ 172-đường Xuân ĐỉnhTPHN(Ban hành theoCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:20

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Số hiệu TK

Trích yếu

NợASố tiềnGhi

chú1DBCK/c DTT511911498.689.900K/c DT HĐTC515911515.600xxCộng499.205.500Kèm theo 02 chứng từ gốc

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập

(Ký,họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Lê Thu TrangNguyễn Thị HườngBIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIỂU 2.21: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×