Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20

BIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THƠNG NINH BÌNH

Số 12-ngõ 172-đường Xuân ĐỉnhTPHN(Ban hành theoCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:20

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Số hiệu TK

Trích yếu

NợASố tiềnGhi

chú1DBCK/c DTT511911498.689.900K/c DT HĐTC515911515.600xxCộng499.205.500Kèm theo 02 chứng từ gốc

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập

(Ký,họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Lê Thu TrangNguyễn Thị HườngBIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 21CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH Mẫu số: S02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

BÌNH

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số 12-ngõ 172-đường Xuân Đỉnh-TPHN

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:21

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Số hiệu TK

Trích yếu

NợASố tiềnGhi

chú1DBCK/c giá vốn hàng bán911632220.127.288K/c CP QLKD911642118.693.013K/c CP thuế TNDN91182140.096.300xx378.916.601Cộng

Kèm theo 03 chứng từ gốcNgày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập

(Ký,họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Lê Thu TrangNguyễn Thị HườngBIỂU 2.23: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH

Số 12-ngõ 172-đường Xuân Đỉnh-TPHN

SỔ CÁI

Tháng 01/2014

Tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh. Số hiệu: TK 911

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

TK

NT ghi sổ

Diễn giải

Ghi chú

Số hiệu

Ngày tháng

Nợđối ứng

A

B

C

D

E

1

2

G

Số dư đầu năm

Phát sinh trong kỳ

31/01

20

31/01

K/c DTT

511

498.689.900

31/01

20

31/01

K/c DT HĐTC

515

515.600

31/01

21

31/01

K/c GVHB

632

220.127. 288

31/01

21

31/01

K/c CP QLKD

642

118.693.013

31/01

21

31/01

K/c CP thuế TNDN

821

40.096.300

31/01

25

31/01

K/c lãi

421

120.288.899

Cộng PS

x

499.205.500

499.205.500

- Ngày mở sổ: 01/01/2014

Ngày 31 tháng12 năm 2015

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)Căn cứ vào các CTGS, kế toán vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ như sau:

BIỂU 2.24: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

Mẫu số: S02b-DN

THƠNG NINH BÌNH

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐSố 12-ngõ 172-đường Xuân Đỉnh-TPHN

BTC ngày 14/9/2006 của

Bộ trưởng BTC)-SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tháng 01 Năm 2014

Chứng từ ghi sổ

Số hiệu

Ngày tháng

A

B

01

10/01

02

10/01

03

20/01

...

...

...

...

18

31/01

19

31/01

20

31/01

21

31/01

...

...

...

...

Cộng tháng

Cộng lũy kế từ đầu quýSố tiền

1

45.987.716

354.067

3.908.864

...

...

220.127.288

354.067

499.205.500

378.916.601

...

...- Ngày mở sổ : 01/01/2014

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Giám đốc

(Ký,họ tên, đóng dấu)Lê Thu TrangNguyễn Thị HườngTạ Nguyễn Kim Hoàn60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×