Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG

SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đô an hê thông nhung

1.2 Thuât toan do đương

Sư dung cam biên siêu âm đo khoang cach cac hương, v ơi khoang cach là

=< 15cm thì coi đó là đương cut và chọn hương khac

Ưu tiên re trai rôi đên đi thẳng và re phai nêu ca 3 h ương không đi được

thì quay đâu.Ban đâu step motor ơ v ị tri h ương thẳng cua xe và xac nhân khoang cach

rôi lưu vào biên 3

Rôi quay trai 90’: thơi gian dưng là 30ms đê xac nh ân khoang cach rôi l ưu

vào biên 1

Tiêp tuc quay 180’ sang bên phai tương tự xac nh ân khoang cach và lưu

vào biên 2

Sau đó quay 90’ vê bên trai đê trơ vê vị tri ban đâu.

Cac gia trị t ai 3 biên được so sanh vơi 15cm và ưu tiên bên trai rôi th ẳng

và cuôi cung là re phai.Hình 3.2. Sơ đô mê cung VDĐô an hê thông nhung

1.3 Lưu đô thuât toan1.4:Code

//////// code chuong trinh chinh/////

#include "stm32f10x_tim.h"

#include

#include "main.h"

#include "lcd.h"

#include "stm32f10x_it.h"Đô an hê thông nhung//khai bao bien luu khoang cach cam bien sieu am do duoc///

int truoc,trai,phai;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

uint16_t CCR2_Val = 600;

int bien,bien1,x,y,ok;

static __IO uint32_t TimingDelay;

int khoangcach,trai,phai,giua;

void RCC_Configuration(void)

{

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOBRCC_APB2Periph_GPIOA |

RCC_APB2Periph_AFIO,

ENABLE);

}

//ham tao delay//

void Delay1(__IO uint32_t nTime)

{

TimingDelay = nTime;|Đô an hê thông nhungwhile(TimingDelay != 0);

}

void TimingDelay_Decrement(void)

{

if (TimingDelay != 0x00)

{

TimingDelay--;// giam bien TimingDelay mot don vi khixay ra ngat timer//

}

}void InitTimer2()// cai dat timer 2//{

TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 1000 - 1;

= 1000-1;TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode

TIM_CounterMode_Up;=Đô an hê thông nhung

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);

/* TIM2 enable counter */

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

void InitTimer1()

{

NVIC_InitTypeDef

TIM_TimeBaseInitTypeDefNVIC_InitStructure;

TIM_TimeBaseStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 60000-1;

= 72;TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode

TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);

/* TIM2 enable counter */

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);

}

void InitTimer3()

{

NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;=Đô an hê thông nhung

TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM3_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= 2;

= ENABLE;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

/* TIM2 clock enable */

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);

/* Time base configuration */

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 10-1;

= 72;TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode

TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

/* TIM IT enable */

TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);

/* TIM2 enable counter */

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

}=Đô an hê thông nhungvoid Delay(__IO uint32_t num)

{

__IO uint32_t index = 0;

for(index = (72000 * num); index != 0; index--)

{

}

}

void init_exti(void)

{

/* -----------------------------------------Initialize Key Button mounted on

STM3210X-GEM3M board------------------------------------------- */

/* Configure PB.01 as input floating */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

/* SEL Button */

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource1);

EXTI_ClearITPendingBit(KEY_BUTTON_EXTI_LINE);

EXTI_InitStructure.EXTI_Mode= EXTI_Mode_Interrupt;EXTI_InitStructure.EXTI_Line= KEY_BUTTON_EXTI_LINE;Đô an hê thông nhung

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising_Falling;

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd= ENABLE;EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

/* Enable the EXTI1 Interrupt */

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

void bat_pwm0()

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 506;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

// cai dat kenh ch1 timer 2//

TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void tat_pwm0()Đô an hê thông nhung

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

// cai dat kenh ch1 timer 2//

TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void bat_pwm1()

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

// cai dat kenh ch1 timer 2

TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void tat_pwm1()

{Đô an hê thông nhungTIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void bat_pwm2()

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void tat_pwm2()

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;Đô an hê thông nhung

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void bat_pwm3()

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

}

void tat_pwm3()

{

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×