Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF05

II. CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF05

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đô an hê thông nhung

2.1.Chê đô 1

Tương ưng SRF04 – tach biêt kich hoat và ph an hôi. Chê đô nay sư dung

riêng biêt chân kich hoat và chân phan hôi, và là ch ê đ ô đ ơn gi an nh ât đ ê s ư

dung. Tât ca cac chương trình điên hình cho SRF04 se làm vi êc cho SRF05 ơ ch ê

đô này. Đê sư dung chê đô này, chi cân chân chê đô không kêt nôi – SRF05 có

mơt nơi dưng trên chân này. Tư đó ta nh ân thây: Đ ê cho sf05 ho at đ ơng thì c ân

câp 1 xung mưc cao có đô r ông >=10us trên chân Trig. Sau khi nh ân đ ược xung

tư chân Tri thì srf05 se tao ra 8 xung đê phat siêu âm, sau khi hoàn thành vi êc

phat 8 xung này thì srf05 se keo chân echo lên m ưc 1, đ ô r ông cua m ưc 1 trên

chân echo tương ưng vơi khoan cach cua vât can vơi srf05, nêu ko có vât can thì

nó se được tra vê mưc 0 sau 30ms( ơ đây nhiêu ban hiêu sai là khi có v ât c an

thì srf05 mơi tra vê 1 xung mưc cao có đơ r ơng tư 100uS->30ms t ương ưng v ơi

khoang cach). Đăc biêt là srf05 chi có thê nhân xung trên chân Tri tôi đa là 20Hz,

cho nên viêc kich xung trên chân Tri phai phu hợp thì srf05 m ơi ho at đ ông chinh

xac.Hình 2.10. SRF05 hoat đông ơ chê đô 1Đô an hê thông nhung

2.2.Chê đô 2

Dung môt chân cho ca kick ho at và phan hôi. C hê đô này sư dung môt

chân duy nhât cho ca tin hiêu kich hoat và hôi ti êp, và được thi êt k ê đ ê l ưu cac

gia trị trên chân lên bô điêu khiên nhung. Đê sư dung chê đô này, chân ch ê đ ô

kêt nôi vào chân mat. Tin hiêu hôi tiêp se xuât hi ên trên cung m ôt chân v ơi tin

hiêu kich hoat. SRF05 se không tăng dong phan hôi cho đên 700uS sau khi k êt

thuc cac tin hiêu kich hoat. Ban đa có thơi gian đê kich ho at pin xoay quanh và

làm cho nó trơ thành mơt đâu vào và đê có pulse đo ma cua b an đa s ăn sàng.

Lênh PULSIN được tìm ra và được dung phô biên hiên nay đê điêu khi ên tự

đông.Hình 2.11. SRF05 hoat đông ơ chê đô 2

Đê sư dung chê đô 2 vơi cac Stamps BS2 cơ ban, ban chi cân sư dung

PULSOUT và PULSIN trên cung môt chân:

SRF05 PIN 15 sư dung cho ca hai và kick hoat Echo

Range VAR Word xac định pham vi biên 16 bit.

SRF05 =0 băt đâu bằng pin thâp

PULSOUT SRF05 5 đưa ra kick hoat pulse 10us

PULSIN SRF0, 1, range Echo đo thơi gianĐô an hê thông nhung

Range = range/29 đê chuyên đôi sang cm

Tinh khoang cach :

Gian đô định thơi SRF05 thê hiên trên đây cho môi chê đô. Ban chi cân

cung câp môt đoan xung ngăn 10uS kich hoat đâu vào đê băt đ âu đo khoang

cach. Cac SRF05 se gưi cho ra môt chu ky 8 burst cua siêu âm ơ 40khz và tăng cao

dong phan hơi cua nó (hoăc kich hoat chê đơ dong 2). Sau đó ch ơ ph an h ôi, và

ngay sau khi phat hiên nó giam cac dong phan hơi l ai. Dong ph an h ơi là m ơt

xung có chiêu rơng là tỷ lê vơi khoang cach đên đôi tượng. Bằng cach đo xung,

ta hoàn toàn có thê đê tinh toan khoang cach ttheo inch / centimet ho ăc b ât c ư

điêu gì khac. Nêu không phat hiên gì ca SRF05 giam th âp h ơn dong ph an h ôi

cua nó sau khoang 30ms. SRF04 cung cap mơt xung phan h ôi tỷ lê v ơi khoang

cach. Nêu đô rông cua pulse được đo trong hê uS, sau đó chia cho 58 se cho

khoang cach theo cm, hoăc chia cho 148 se cho khoang cach theo inch. Us/58=

cm hay us/148= inch.

SRF05 có thê được kich hoat nhanh chóng vơi mọi 50mS, hoăc 20 lân m ôi

giây. Ban nên chơ 50ms trươc khi kich hoat kê tiêp, ngay ca khi SRF05 phat hi ên

môt đôi tượng gân và xung phan hôi ngăn hơn. Điêu này là đê đam bao cac siêu

âm “beep” đa phai mơ và se không gây ra sai phan hôi ơ lân đo kê ti êp.

III. Môt sô linh kiên khac

3.1. IC câu H (L293D)

L293D là IC câu H điêu khiên đông cơ

L293D gôm 4 kênh điêu khiên có thê điêu khiên 2 đơng cơ DC hoăc 1

đơng cơ bươc 4 pha (5 dây). Đê điêu khiên đông cơ DC, ban se sư dung 2 kênh

cua L293D cho 1 đông cơ.

L293D đa được tich hợp săn đi ôt bao vê vi điêu khi ên ch ông l ai dong

cam ưng khi đông cơ khơi đông hoăc tăt. Vì vây, ban chi cân găn motor vào

L293D và cac chân cua vi điêu khi ên tương ưng, là có th ê làm cho đ ông c ơ ch ay

ngay. Dong L293 có 2 loai: L293B/E và L293D, dong L293B có kh a năng ch ịu t aiĐô an hê thông nhung

cao hơn (1A so vơi 600mA cua L293D) nhưng không có đi ơt bao v ê vi đi êu

khiên.

Vơi mơi motor, ban cân 3 chân tư vi điêu khiên kêt nơi vơi L293D, trong

đó có 1 chân điêu khiên tơc đô đông cơ dung xung PWM, 2 chân con l ai là logic 0

hoăc 1 dung điêu chinh chiêu quay cua motor.

Tin hiêu điêu khiên được xư lý đôc lâp vơi nhau vơi tưng đâu ra. Vi du:

ban có thê điêu khiên 2 đông cơ DC chay vơi tôc đô khac nhau, hương khac

nhau, 1 đông cơ dưng con 1 đông cơ chay...

Môi kênh cua L293D chịu được tai 600mA và dong đinh là 1A.

Đê sư dung cac đông cơ công suât cao hơn, ban chi vi êc găn song song 2

hoăc nhiêu L293 lai vơi nhau. Vơi 2 IC L293, ban se có tai ch ịu được là 1.2A và

tai đinh là 2A.

Ngoài ra, L293D có chưc năng tự đơng ngăt khi bị nóng qua mưc nhằm

bao vê IC.

Lưu ý: tuyêt đôi không bao giơ làm châp mach cac ngõ ra motor c ua

L293D, nêu không ban se làm chay môt bên câu H ngay lâp tưc.Hình 2.12. Sơ đô chân L293DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF05

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×