Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thuật toán dò đường

2 Thuật toán dò đường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án hệ thống số

3.3. Code

----------------------------------------------------------------------------------- Company: the fisrt

-- Engineer: vando

--- Create Date: 09:05:07 03/22/2013

-- Design Name:probe line robot-- Module Name: code2013_03_22 - Behavioral

-- Project Name:final-- Target Devices:

-- Tool versions:

-- Description:

--- Dependencies:

--- Revision:

-- Revision 0.01 - File Created

-- Additional Comments:

----------------------------------------------------------------------------------library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;Đồ án hệ thống số

use ieee.std_logic_unsigned.all;entity code2013_03_22 is

port (

rf1 : in std_logic;

rf2 : in std_logic;

rf4 : in std_logic;

rf3 : in std_logic;

chon: in std_logic;

sensor1 : in std_logic;

sensor2 : in std_logic;

sensor3 : in std_logic;

sensor4 : in std_logic;

clk: in std_logic;left1: out std_logic;left2 : out std_logic;

right1 : out std_logic;

right2 : out std_logic

);

end code2013_03_22;

architecture Behavioral of code2013_03_22 is

signal clk1 : std_logic;Đồ án hệ thống sốbegin

process (clk)

variable tre1 :integer range 0 to 100000000;

variable tre2 :integer range 0 to 100000000;

variable tre3 :integer range 0 to 100000000;

variable tre4 :integer range 0 to 100000000;

begin

if (clk'event and clk ='1') then--3-4

if( chon ='1' )then

if (sensor3 ='1' and sensor4 ='1') then

tre1 := tre1 +1;

tre2:=0;

tre3:=0;

if (tre1 >= 2400000 and tre1 <=

3200000) then

left1 <= '1';

left2 <= '0';

right1 <= '1';

right2 <= '0';Đồ án hệ thống số

elsif (tre1 >= 0 and tre1 < 1600000)

then

--quay trai--left1 <= '1';

left2 <= '0';

right1 <= '0';

right2 <= '1';else

left1 <= '0';

left2 <= '0';

right1 <= '0';

right2 <= '0';end if;

tre1 := 0;

--wait until tre >= 5000;

elsif( sensor2 ='1')then --2

--di thang--Đồ án hệ thống số

tre1:=0;

tre2:=0;

tre3 := tre3 + 1;

if(tre3 >0 and tre3 < 500000) then

left1 <= '1';

left2 <= '0';

right1 <= '1';

right2 <= '0';

elsif(500000 <= tre3 and tre3 <=

700000) then

left1 <= '0';

left2 <= '0';

right1 <= '0';

right2 <= '0';

tre3:=0;

elsif( tre3 > 700000) then

tre3:=3;

else

null;end if;Đồ án hệ thống số

elsif (sensor1 ='1') then

tre2 := tre2 +1;

tre1:=0;

tre3:=0;

if (tre2 > 0 and tre2 <= 1600000) then

--re phai-left1 <= '0';

left2 <= '1';

right1 <= '1';

right2 <= '0';else

left1 <= '0';

left2 <= '0';

right1 <= '0';

right2 <= '0';

end if;

tre2 := 0;

elsif (sensor3 ='0' and sensor4 ='0' and sensor2 ='0'

and sensor1 ='0')then

--tre := tre +1;

--quaydau--Đồ án hệ thống số

left1 <= '0';

left2 <= '1';

right1 <= '1';

right2 <= '0';

--wait until sensor1 <= '1';

--left1 <= '1';

--left2 <= '0';

--right1 <= '1';

--right2 <= '0';

--tre := 0;

--end if;

else

null;

end if;elsif(chon='0') then

if( rf1 ='1') then

left1 <= '1';

left2 <= '0';

right1 <= '0';

right2 <= '1';

elsif(rf2='1') thenĐồ án hệ thống số

left1 <= '0';

left2 <= '1';

right1 <= '1';

right2 <= '0';

elsif(rf3='1') then

left1 <= '1';

left2 <= '0';

right1 <= '1';

right2 <= '0';

elsif(rf4 ='1') thenleft1 <= '0';

left2 <= '1';

right1 <= '0';

right2 <= '1';

elsif( rf1='0' and rf2='0' and rf3='0' and rf4='0' ) then

left1 <= '0';

left2 <= '0';

right1 <= '0';

right2 <= '0';

else null;

end if;Đồ án hệ thống số

else null;

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;Mục lục:Tài liệu tham khảo

1.http://letsmakerobots.com/blog

2. linefollower-atmega16-Vienna University.pdfTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thuật toán dò đường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×