Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANH2.2.1. Tính nồng độ phần mol dựa vào nồng độ khối lượng.

Thành phần mol trong hỗn hợp đầuThành phần mol trong sản phẩm đỉnhThành phần mol trong sản phẩm đáy2.2.2. Phương trình cân bằng vật chất cho toàn tháp.

F = P + W (1)

Hay GF = GP + GW

Phương trình cân bằng vật liệu đối với cấu tử dễ bay hơi (axeton)

xF. F = xP. P + xW.W (2)

hay GF. xF = GP. xP + xW. GWGiải hệ phương trình (1) và (2) ta được

P = GP = 815,4390 (kg/h)

W= GW = 2684,561 (kg/h)

2.2.3. Tính khối lượng mol trung bình.

Trong hỗn hợp đầu

MF = xF. MA + (1 –xF). MB = 0,1436.46 + (1- 0,1436). 18 = 22,0208 (kg/kmol)Trong hỗn hợp đỉnh

MP = xP. MA + (1 –xP). MB = 0,6101.46 + (1- 0,6101). 18 = 35,0828 (kg/kmol)Nhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 16CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANHTrong hỗn hợp đáy

MW = xW. MA + (1 –xW). MB = 0,0019.46 + (1- 0,0019). 18 = 18,0532 (kg/kmol)Lưu lượng mol tính theo kmol/hBảng 1.1: Bảng thống kê thành phần nguyên liệu đầu.Phần khốiPhần mollượngLưu lượngLưu lượng(kg/h)(kmol/h)Hỗn hợp đầu0,30000,14363500,0000158,9406Sản phẩm đỉnh0,80,6101815,439023,2432Sản phẩm đáy0,00500,00192684,561148,70282.2.4. Chỉ số hồi lưu thích hợp, số đệm lý thuyết.

Có rất nhiều phương pháp để xác định chỉ số hồi lưu thích hợp, ta sử dụng phương

pháp xác định thay đổi theo bậc nồng độ (số đĩa lý thuyết)Là lượng hồi lưu nhỏ nhất ở đỉnh tháp

Từ số liệu bảng IX, 2a, trang 146 - [2] ta có thành phần cân bằng lỏng-hơi củaetanol-nước là:

Bảng 2.2: Thành phần lỏng x (% phần mol)– hơi y(% phần mol) và nhiệt độ sôi của

hỗn hợp Etanol - Nước ở 760 mmHg. Trích bảng IX.2a(II-146)x0y051020304033,44,53,57,61,22164Nhóm SVTH: Trần Bá Thuần50607065,469,975,380

81,

89010089,8100Trang 17CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCt(oC)100GVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANH90,86,83,81,80,552788079,47978,

678,478,4Từ bảng số liệu ta vẽ được đồ thị biểu diễn đường cân bằng lỏng – hơiHình 2.1: Đồ thị biểu diễn đường cân bằng lỏng- hơiVới giá trị xF = 0,1436 và áp dụng vào đồ thị ta tìm được y*F = 0,482 (phần mol)

Gọi

y*F, y*P, y*W: Nồng độ phần mol của phần mol hơi cân bằng với pha lỏngtrong hỗn hợp đầu, sản phẩm đỉnh, sản phẩm đáy của etanol ứng với xF, xP, xW.

 tF, tP, tW: nhiệt độ sôi của hỗn hợp đầu, sản phẩm đỉnh, sản phẩm đáy

+Chỉ số hồi lưu tối thiểu Rmin

+ Tỉ số hoàn lưu làm việc:

R = 1,3Rmin + 0,3 = 1,3 .0,3448+0,3 = 0,7842

+Chỉ số nhập liệuNhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 18CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANH2.3. Phương trình đường làm việc số mâm lý thuyết.

2.3.1. Phương trình đường làm việc của đoạn luyện.y =0,4395x + 0,3419

2.3.2. Phương trình đường làm việc của đoạn chưng.y = 2,8451x – 1,8452

Ta vẽ được đồ thị:

Hình 2.2. Đồ thị xác định số đĩa lý thuyếtNhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 19CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANHTừ đồ thị xác định số đĩa lý thuyết là:

Số đĩa lý thuyết của đoạn luyện là 18Số đĩa lý thuyết của đoạn chưng là 9Số đĩa nhập liệu là 1Nhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 20CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANH2.4. Xác định số đĩa thực tế.Ntt =ŋtb =ntb là hàm phụ thuộc vào độ bay hơi tương đối và độ nhớt của hỗn hợp

xác định theo công thức CT.61 (II-171)Với x, y: là nồng độ phần mol của pha lỏng và pha hơi

F Xác định độ bay hơi trong các hỗn hợp sau:

 Trong hỗn hợp đầuTrong sản phẩm đỉnhTrong sản phẩm đáyF Xác định độ nhớt của hỗn hợp theo nhiệt độ

(Xác định độ nhớt của etanol và nước theo nhiệt độ dựa vào bảng I.101 trang 91[1].)

Dùng phương pháp nội suy ta có:

Bảng 2.3: Độ nhớt của etanol và nước theo nhiệt độ

Nhiệt độ oCĐộ nhớt etanolĐộ nhớt nướctF = 94,3

tW = 55,1

Độ nhớt của hỗn hợp được tính theo cơng thức I.2 trang 84 - [1]

xA. lg + xB. lg

Do đó ta có:

Nhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 21CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANHxF. lg + (1- .lg = 0,1436.lg(0,357) + (1- 0,1436). lg(0,305)

= -3,5058

xW. lg + (1- .lg = 0,0019.lg(0,446)+(1-0,0019). lg(0,365)

= -0,4375

Như vậy có kết quả như sau

-0,3120.5,7 = 1,8 ŋ1 = 44%

0,3651.13,4 = 4,9 ŋ2 = 34%Trong đó ŋ1, ŋ2 xác định bằng đồ thị sau:Hình 2.3: xác định hiệu suất trung bình của thiết bị

(sổ tay “quá trình thiết bị 2” trang 171-[2])Suy ra hiệu suất làm việc của tháp

ŋtb = = 39%

FSố đĩa thực tế của đoạn luyệnNhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 22CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCF

FGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANHNl = = 46 (đĩa)

Số đĩa thực tế của đoạn chưng

Nc = = 23 (đĩa)

Vậy số đĩa thực tế của tháp

N = 46+23 = 69 (đĩa)Nhóm SVTH: Trần Bá ThuầnTrang 23CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANHCHƯƠNG 3: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ

3.1. Đường kính tháp.

Đường kính tháp được tính theo cơng thức

=Trong đó:

F Vtb lượng hơi trung bình đi trong tháp

F vận tốc hơi trung bình di trong tháp

3.1.1. Lượng hơi trung bình đi trong tháp.

FLượng hơi trung bình trong đoạn luyện được tính bằng cơng thức sau:

gtb =CT(IX – 91) trang 181- [2]Trong đó

F gd lượng hơi ra khỏi tháp ở đĩa trên cùng của đoạn luyện (Kg/h)

F g1 lượng hơi đi vào đệm dưới cùng của đoạn luyện (Kg/h)

Áp dụng phương trình cân bằng vật liệu, nhiệt lượng cho đệm thứ nhất của đoạn

luyện.

– g1 = G1 + GP

– g1. y1= G1. x1 + Gp. xP

– g1. r1= gd . rdNhóm SVTH: Trần Bá Thuần(IX-93) trang 182 – [2]

(IX-94) trang 182 – [2]

(IX-95) trang 182 – [2]Trang 24CHƯNG LUYỆN ETANOL-NƯỚCGVHD: KS. DƯƠNG QUỐC KHANHVới

– y1 hàm lượng hơi của đĩa thứ nhất của đoạn luyện

– x1 hàm lượng lỏng ở đĩa thứ nhất của đoạn luyện

– G1 lượng lỏng ở đệm thứ nhất của đoạn cất

Ta có

– GP = 815,4390 (kg/h)

– GF = 3500 (kg/h)

– x1 = xF = 0,1436 (phần mol) = 0,3 (phần khối lượng)

– gd = GX + GP = Gp. (Rx + 1) =815,4390.(0.7842 + 1) = 1454,9062( kg/h)

– r1 ẩn nhiệt hóa hơi của hỗn hợp đi vào đĩa thứ nhất của đoạn luyện

– rd ẩn nhiệt hóa hơi của hỗn hợp đi ra khỏi đỉnh tháp

+

+

++

r1 = ra. ya + rb. (1-ya)

+

rd = ra. yd + rb. (1-yd)

(CT.trang 182-[2])

– ra, rb ẩn nhiệt hóa hơi của etanol và nước

Ở nhiệt độ tF = 84,85oC ta tra bảng (I-212) trang 254 - [1]

+ ra = 891788 (J/kg)

+ rb = 2319478 (J/kg)

+ ya = yF = 0,4905 (phần mol)

+ rd = ra. yd + rb. (1-yd)

+ rd =891788. 0,7039 + (1-0,7039). 2319478 = 1314527,009 (J/kg)

Ở nhiệt độ tp = 79,4oC ta tra bảng (I-212) trang 254 - [1]

ra = 895975 (J/kg)

rb = 2340421 (J/kg)

yd = yP = 0,7039 (phần mol)

Do đó ta tính được

r1 = 895975. y1 + 2340421.(1-y1)Nhóm SVTH: Trần Bá Thuần(J/kg)Trang 25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×