1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

CHƯƠNG 4: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ ĐIỀU KHIỂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 34 trang )


Lệch trái 1Bánh trái: Quay tiến

Bánh Phải : Đứng yênLệch trái 2Bánh Trái: Quay tiến

Bánh Phải : Quay lùiLệch phải 1Bánh Trái: Đứng yên

Bánh Phải: Quay tiếnLệch phải 2BánhTrái: Quay lùi

Bánh Phải: Quay tiếnTất cả các

cảm biến

chạm vạch

Tất cả các

cảm biến ra

khỏi vạchBánh Trái: Đứng yên

Bánh Phải: Quay tiến3 cảm biến

bên trái chạm

vạch đenBánh Trái: Quay tiến

Bánh Phải: Đứng yên3 cảm biến

bên phải

chạm vạch

đenBánh Trái: Đứng yên

Bánh Phải: Quay Tiến.Đồ án thiết kế hệ thống NhúngBánh trái: Quay tiến

Bánh Phải: Quay lùiTrang 27CHƯƠNG 5 : CODE

#include "main.h"

#include "stm32f10x.h"

unsigned int i,k=0;

unsigned int maled[]={0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000};

//Dinh nghia kieu du lieu tu GPIO_Init thanh GPIO_InitStructure

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

//Cau hinh toc do su dung cho GPIO

void RCC_Configuration(void)

{

/* Enable GPIOA, GPIOB, and AFIO clocks */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |

RCC_APB2Periph_AFIO,

ENABLE);

}

//Ham tao thoi gian tre

void delay_ms(unsigned long int t)

{

unsigned long int i;

for(i=0;i
{}

}

void stop(void)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

void hieuung()

{

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==0&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

delay_ms(35);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

delay_ms(35);

Đồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 28GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==0&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==0)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==1&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==0)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==1&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==1&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==1)

{

Đồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 29GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==0&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

delay_ms(5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==0&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==0)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

delay_ms(5);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==1&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

delay_ms(30);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

delay_ms(65);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

Đồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 30GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_1)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==0&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)==0)

{

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

}

hieuung1(void)

{

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4)==1)

{

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_5)==1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)==1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==1)

{

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

Đồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 31if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_5)==0&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)==0&&GPIO_Re

adInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==0)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);

}

return;

}

int main(void)

{

RCC_Configuration();

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10 |

GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

while(1)

{

nhan:

hieuung();

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4)==1&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIO

A,GPIO_Pin_5)==1)

{

while(1)

{

hieuung1();

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)==1&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA

,GPIO_Pin_7)==1)

goto nhan;

}

}

}

}

Đồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 32Đồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 33CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kiến trúc cơ bản của STM32-ARM Cortex – arm.vn

STM32F101xx and STM32F103xx Reference – arm.vn

Hướng dẫn sử dụng board OPENMX-STM32103RCĐồ án thiết kế hệ thống NhúngTrang 34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

×