Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tài liệu trên Website

III. Tài liệu trên Website

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 1

Phụ lục 1: Diễn biến thời tiết khí hậu năm 2017 tại Bắc Kạn

Chỉ tiêuNhiệt độ

trung bìnhẨm độ

trung bình

(%)Lượng mưa

(mm)81 – 8310 - 301(0C)

15,5 – 16,5217 - 1882 - 8410 -30320 - 2182 - 8530 - 50424 - 2583 - 8550 - 100527 - 2883 - 85150 - 250628 - 2983 - 85200 - 300727,5 - 28,584 - 86300 - 400827 - 2885 - 87200 - 300926 - 2782 - 84100 - 1501023 - 2480 - 8350 - 1001119 – 2079 - 8230 - 501216 - 1718 - 8110 - 30Tháng(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Bắc Kạn năm 2017)PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ

Chiều cao cây vụ xuân

BALANCED ANOVA FOR VARIATE

CHCAO FILE CAOVX

10/11/** 22: 8

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V003 CHCAO

LNSOURCE OF VARIATION1DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 29.1111

5.82222

0.62 0.690 3

2 NLAI

2 16.4744

8.23722

0.88 0.449 3

* RESIDUAL

10 94.1056

9.41056

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 139.691

8.21712

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

CANHC1 FILE CAOVX

10/11/** 22: 8

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V004 CANHC1

LNSOURCE OF VARIATION2DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 CTHUC

5 2.51611

.503222

18.26 0.000 3

2 NLAI

2 .444444E-02 .222222E-02

0.08 0.923 3

* RESIDUAL

10 .275556

.275556E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 2.79611

.164477

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOT/THAN FILE CAOVX

10/11/** 22: 8

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V005 DOT/THAN

LNSOURCE OF VARIATIONDF3SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 2.77333

.554667

10.02 0.001 3

2 NLAI

2 .373334

.186667

3.37 0.075 3

* RESIDUAL

10 .553334

.553334E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 3.70000

.217647

-----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAOVX

10/11/** 22: 8

---------------------------------------------------------------- PAGE

4

MEANS FOR EFFECT CTHUC

------------------------------------------------------------------------------CTHUC

1

2

3

4

5

6NOS

3

3

3

3

3

3CHCAO

42.1667

41.3333

44.0000

39.8333

41.0000

42.0000CANHC1

2.80000

2.93333

2.90000

3.36667

3.90000

3.13333DOT/THAN

9.36667

10.2333

9.70000

9.66667

10.5333

9.70000SE(N=

3)

1.77112

0.958394E-01 0.135810

5%LSD 10DF

5.58085

0.301993

0.427944

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

1

2

3NOS

6

6

6CHCAO

40.8333

41.2833

43.0500CANHC1

3.15000

3.18333

3.18333DOT/THAN

9.80000

9.73333

10.0667SE(N=

6)

1.25237

0.677687E-01 0.960325E-01

5%LSD 10DF

3.94626

0.213542

0.302602

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAOVX

10/11/** 22: 8

---------------------------------------------------------------- PAGE5F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATECHCAO

CANHC1

DOT/THANGRAND MEAN

(N=

18)

NO.

OBS.

18 41.722

18 3.1722

18 9.8667STANDARD

DEVIATION C OF V |CTHUC

-------------------- SD/MEAN |

BASED ON

BASED ON

%

|

TOTAL SS

RESID SS

|

2.8666

3.0677

7.4 0.6905

0.40556

0.16600

5.2 0.0001

0.46653

0.23523

2.4 0.0014|NLAI

|

|

|

0.4490

0.9226

0.0751|

|

|

|Chiều cao cây vụ thu đông

BALANCED ANOVA FOR VARIATE

CHCAO FILE CAOTD

10/11/** 23: 9

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V003 CHCAO

LNSOURCE OF VARIATIONDF1SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 14.7333

2.94667

2.09 0.150 3

2 NLAI

2 8.04334

4.02167

2.85 0.104 3

* RESIDUAL

10 14.1033

1.41033

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 36.8800

2.16941

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

CANHC1 FILE CAOTD

10/11/** 23: 9

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V004 CANHC1

LNSOURCE OF VARIATION2DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .624444

.124889

5.38 0.012 3

2 NLAI

2 .877778E-01 .438889E-01

1.89 0.200 3

* RESIDUAL

10 .232222

.232222E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .944444

.555555E-01

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOT/THAN FILE CAOTD

10/11/** 23: 9

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V005 DOT/THAN

LNSOURCE OF VARIATION3DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 2.46445

.492889

5.78 0.009 3

2 NLAI

2 .361111

.180556

2.12 0.170 3

* RESIDUAL

10 .852223

.852223E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 3.67778

.216340

-----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAOTD

10/11/** 23: 9

---------------------------------------------------------------- PAGE

4

MEANS FOR EFFECT CTHUC

------------------------------------------------------------------------------CTHUC

1

2

3

4

5

6NOS

3

3

3

3

3

3CHCAO

32.4667

30.6000

31.1667

31.9000

33.2333

31.0333CANHC1

2.60000

3.06667

2.93333

3.00000

3.20000

2.86667DOT/THAN

8.50000

9.10000

9.16667

9.46667

9.70000

9.20000SE(N=

3)

0.685646

0.879815E-01 0.168545

5%LSD 10DF

2.16050

0.277233

0.531091

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

1

2

3NOS

6

6

6CHCAO

31.8000

32.5167

30.8833CANHC1

2.85000

3.01667

2.96667DOT/THAN

9.13333

9.38333

9.05000SE(N=

6)

0.484825

0.622123E-01 0.119179

5%LSD 10DF

1.52770

0.196033

0.375538

-------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAOTD

10/11/** 23: 9

---------------------------------------------------------------- PAGE5F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATECHCAO

CANHC1

DOT/THANGRAND MEAN STANDARD

DEVIATION C OF V |CTHUC

(N=

18)

-------------------- SD/MEAN |

BASED ON

BASED ON %

|

|

TOTAL SS

RESID SS

|

18 31.733

1.4729

1.1876

3.7 0.1501

18 2.9444

0.23570

0.15239

5.2 0.0120

18 9.1889

0.46512

0.29193

3.2 0.0095|NLAI

|| NO.

| OBS.

|

0.1037

0.2004

0.1699|

|Chỉ sơ diện tích lá

BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXDTL HO FILE CSDTL

10/11/** 13:17

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V003 VXDTL HO

LNSOURCE OF VARIATION1DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .946668E-02 .189334E-02

0.27 0.921 3

2 NLAI

2 .374333E-01 .187167E-01

2.63 0.120 3

* RESIDUAL

10 .711000E-01 .711000E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .118000

.694118E-02

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE TDDTL HO FILE CSDTL

10/11/** 13:17

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V004 TDDTL HO

LNSOURCE OF VARIATION2DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .409111E-01 .818222E-02

1.16 0.391 3

2 NLAI

2 .102978

.514889E-01

7.31 0.011 3

* RESIDUAL

10 .704223E-01 .704223E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .214311

.126065E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXDTL CH FILE CSDTL

10/11/** 13:17

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V005 VXDTL CH

LNSOURCE OF VARIATIONDF3SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .100317

.200633E-01

2.12 0.145 3

2 NLAI

2 .909998E-02 .454999E-02

0.48 0.635 3

* RESIDUAL

10 .944333E-01 .944333E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .203850

.119912E-01

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE TDDTL CH FILE CSDTL

10/11/** 13:17

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V006 TDDTL CH

LNSOURCE OF VARIATION4DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .833834E-01 .166767E-01

0.41 0.833 3

2 NLAI

2 .880334E-01 .440167E-01

1.08 0.378 3

* RESIDUAL

10 .408433

.408433E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .579850

.341088E-01

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CSDTL

10/11/** 13:17

---------------------------------------------------------------- PAGE

5

MEANS FOR EFFECT CTHUC

------------------------------------------------------------------------------CTHUC

1

3

4

5

6

7NOS

3

3

3

3

3

3VXDTL HO

1.99333

2.06667

2.01667

2.04667

2.02667

2.03000TDDTL HO

2.69333

2.66000

2.76000

2.74000

2.70667

2.80667VXDTL CH

3.30667

3.23000

3.09667

3.12667

3.26333

3.16667TDDTL CH

3.12667

3.15333

3.33667

3.19000

3.20333

3.16000SE(N=

3)

0.486827E-01 0.484501E-01 0.561050E-01 0.116681

5%LSD 10DF

0.153401

0.152668

0.176789

0.367666

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

1

2

3NOS

6

6

6VXDTL HO

2.08667

2.02833

1.97500TDDTL HO

2.66000

2.83333

2.69000VXDTL CH

3.20000

3.17000

3.22500TDDTL CH

3.09667

3.25333

3.23500SE(N=

6)

0.344238E-01 0.342594E-01 0.396723E-01 0.825059E-01

5%LSD 10DF

0.108471

0.107953

0.125009

0.259979

-------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CSDTL

10/11/** 13:17

---------------------------------------------------------------- PAGE6F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATEVXDTL

TDDTL

VXDTL

TDDTLHO

HO

CH

CHGRAND MEAN

(N=

18)

NO.

OBS.

18 2.0300

18 2.7278

18 3.1983

18 3.1950STANDARD

DEVIATION C OF V |CTHUC

-------------------- SD/MEAN |

BASED ON

BASED ON

%

|

TOTAL SS

RESID SS

|

0.83314E-010.84321E-01

4.2 0.9207

0.11228

0.83918E-01 3.1 0.3915

0.10950

0.97177E-01 3.0 0.1450

0.18469

0.20210

6.3 0.8332|NLAI

|

|

|

0.1196

0.0111

0.6355

0.3784|

|

|

|Sô lượng, khối lượng nôt sần hoa rộ

BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL NSANV FILE SANHR

10/11/** 13:37

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V003 SL NSANV

LNSOURCE OF VARIATION1DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 216.221

43.2442

28.49 0.000 3

2 NLAI

2 15.6366

7.81829

5.15 0.029 3

* RESIDUAL

10 15.1798

1.51798

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 247.037

14.5316

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANVX FILE SANHR

10/11/** 13:37

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V004 KLSANVX

LNSOURCE OF VARIATION2DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 CTHUC

5 .839778E-01 .167956E-01 18.41 0.000 3

2 NLAI

2 .381112E-02 .190556E-02

2.09 0.174 3

* RESIDUAL

10 .912222E-02 .912222E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .969111E-01 .570065E-02

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANTÐ FILE SANHR

10/11/** 13:37

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V005 SLSANTÐ

LNSOURCE OF VARIATION3DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 5.53523

1.10705

4.48 0.021 3

2 NLAI

2 2.25408

1.12704

4.56 0.039 3

* RESIDUAL

10 2.47193

.247193

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 10.2612

.603602

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANTÐ FILE SANHR

10/11/** 13:37

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V006 KLSANTÐ

LNSOURCE OF VARIATIONDF4SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .142778E-02 .285555E-03

1.96 0.170 3

2 NLAI

2 .411110E-03 .205555E-03

1.41 0.288 3

* RESIDUAL

10 .145556E-02 .145556E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .329444E-02 .193791E-03

-----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SANHR

10/11/** 13:37

---------------------------------------------------------------- PAGE

5

MEANS FOR EFFECT CTHUC

------------------------------------------------------------------------------CTHUC

1

3

4

5

6

7NOS

3

3

3

3

3

3SL NSANV

43.8900

45.1100

42.6667

50.2200

52.4467

47.2233KLSANVX

0.536667

0.553333

0.546667

0.656667

0.723333

0.630000SLSANTÐ

36.0033

36.2233

36.5567

37.1100

37.6700

36.7800KLSANTÐ

0.380000

0.380000

0.370000

0.390000

0.390000

0.366667SE(N=

3)

0.711333

0.174377E-01 0.287050

0.696552E-02

5%LSD 10DF

2.24144

0.549469E-01 0.904504

0.219486E-01

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

1

2

3NOS

6

6

6SL NSANV

45.6117

47.4983

47.6683KLSANVX

0.598333

0.628333

0.596667SLSANTÐ

36.4467

36.5017

37.2233KLSANTÐ

0.385000

0.380000

0.373333SE(N=

6)

0.502988

0.123303E-01 0.202975

0.492537E-02

5%LSD 10DF

1.58493

0.388533E-01 0.639581

0.155200E-01

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SANHR

10/11/** 13:37

---------------------------------------------------------------- PAGE6F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATESL NSANV

KLSANVX

SLSANTÐ

KLSANTÐGRAND MEAN

(N=

18)

NO.

OBS.

18 46.926

18 0.60778

18 36.724

18 0.37944STANDARD

DEVIATION C OF V |CTHUC

-------------------- SD/MEAN |

BASED ON

BASED ON

%

|

TOTAL SS

RESID SS

|

3.8120

1.2321

2.6 0.0000

0.75503E-010.30203E-01

5.0 0.0001

0.77692

0.49718

1.4 0.0214

0.13921E-010.12065E-01

3.2 0.1701|NLAI

|

|

|

0.0288

0.1735

0.0388

0.2884|

|

|

|Sô lượng, khối lượng nôt sần thời kỳ chắc xanh

BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANVX FILE SANCX

10/11/** 14: 1

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V003 SLSANVX

LNSOURCE OF VARIATIONDF1SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 485.015

97.0030

18.13 0.000 3

2 NLAI

2 27.6025

13.8012

2.58 0.124 3

* RESIDUAL

10 53.5139

5.35139

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 566.131

33.3018

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANVX FILE SANCX

10/11/** 14: 1

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V004 KLSANVX

LNSOURCE OF VARIATION2DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .106561

.213122E-01

8.76 0.002 3

2 NLAI

2 .974444E-02 .487222E-02

2.00 0.185 3

* RESIDUAL

10 .243222E-01 .243222E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .140628

.827222E-02

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANTD FILE SANCX

10/11/** 14: 1

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V005 SLSANTD

LNSOURCE OF VARIATION3DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 32.3045

6.46090

4.92 0.016 3

2 NLAI

2 5.77777

2.88889

2.20 0.161 3

* RESIDUAL

10 13.1378

1.31378

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 51.2201

3.01295

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANTD FILE SANCX

10/11/** 14: 1

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V006 KLSANTD

LNSOURCE OF VARIATION4DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 .302778E-02 .605555E-03

2.61 0.092 3

2 NLAI

2 .277777E-03 .138888E-03

0.60 0.572 3

* RESIDUAL

10 .232222E-02 .232222E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 .562778E-02 .331046E-03

-----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SANCX

10/11/** 14: 1

---------------------------------------------------------------- PAGE

5

MEANS FOR EFFECT CTHUC

------------------------------------------------------------------------------CTHUC

1

2

4

5

6

7NOS

3

3

3

3

3

3SLSANVX

35.0000

35.4433

35.3300

46.0000

47.4467

41.6667KLSANVX

0.426667

0.413333

0.410000

0.513333

0.620000

0.533333SLSANTD

32.8900

31.8867

32.3367

33.6700

35.8900

32.3333KLSANTD

0.343333

0.340000

0.360000

0.360000

0.376667

0.343333SE(N=

3)

1.33559

0.284735E-01 0.661761

0.879815E-02

5%LSD 10DF

4.20849

0.897211E-01 2.08523

0.277233E-01

-------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

1

2

3NOS

6

6

6SLSANVX

39.1100

39.4450

41.8883KLSANVX

0.505000

0.453333

0.500000SLSANTD

33.3900

32.3900

33.7233KLSANTD

0.356667

0.348333

0.356667SE(N=

6)

0.944404

0.201338E-01 0.467935

0.622123E-02

5%LSD 10DF

2.97585

0.634424E-01 1.47448

0.196033E-01

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SANCX

10/11/** 14: 1

---------------------------------------------------------------- PAGE6F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATESLSANVX

KLSANVX

SLSANTD

KLSANTDGRAND MEAN

(N=

18)

NO.

OBS.

18 40.148

18 0.48611

18 33.168

18 0.35389STANDARD

DEVIATION C OF V |CTHUC

-------------------- SD/MEAN |

BASED ON

BASED ON

%

|

TOTAL SS

RESID SS

|

5.7708

2.3133

5.8 0.0001

0.90952E-010.49318E-01 10.1 0.0022

1.7358

1.1462

3.5 0.0160

0.18195E-010.15239E-01

4.3 0.0923|NLAI

|

|

|

0.1239

0.1845

0.1606

0.5725|

|

|

|Sâu hại

BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXCUONLA FILE SBENH

10/11/** 14:55

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V003 VXCUONLA

LNSOURCE OF VARIATION1DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 9.33333

1.86667

1.02 0.457 3

2 NLAI

2 16.3333

8.16667

4.45 0.041 3

* RESIDUAL

10 18.3333

1.83333

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 44.0000

2.58824

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE TDCUONLA FILE SBENH

10/11/** 14:55

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V004 TDCUONLA

LNSOURCE OF VARIATIONDF2SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 5.06944

1.01389

0.38 0.853 3

2 NLAI

2 11.0278

5.51389

2.06 0.178 3

* RESIDUAL

10 26.8056

2.68056

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 42.9028

2.52369

-----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXDUCQUA FILE SBENH

10/11/** 14:55

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V005 VXDUCQUA

LNSOURCE OF VARIATION3DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 2.79798

.559596

1.31 0.334 3

2 NLAI

2 1.49874

.749372

1.76 0.221 3

* RESIDUAL

10 4.26886

.426886

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 8.56558

.503858

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE TÐ.DUCQU FILE SBENH

10/11/** 14:55

---------------------------------------------------------------- PAGE

VARIATE V006 TÐ.DUCQU

LNSOURCE OF VARIATION4DFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

LN

SQUARES

=============================================================================

1 CTHUC

5 1.88876

.377752

0.39 0.848 3

2 NLAI

2 2.28554

1.14277

1.17 0.351 3

* RESIDUAL

10 9.79092

.979092

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

17 13.9652

.821484

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SBENH

10/11/** 14:55

---------------------------------------------------------------- PAGE

5

MEANS FOR EFFECT CTHUC

------------------------------------------------------------------------------CTHUC

1

2

3

4

5

6NOS

3

3

3

3

3

3VXCUONLA

20.6667

20.6667

22.3333

22.0000

22.3333

22.0000TDCUONLA

23.6667

23.1667

24.3333

24.0000

24.6667

23.3333VXDUCQUA

6.50000

5.97333

7.16667

6.90333

6.50000

6.25000TÐ.DUCQU

7.75000

7.33333

7.36333

7.11000

6.66667

7.25333SE(N=

3)

0.781736

0.945261

0.377220

0.571283

5%LSD 10DF

2.46328

2.97855

1.18863

1.80013

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

1

2

3NOS

6

6

6VXCUONLA

22.5000

22.1667

20.3333TDCUONLA

24.8333

22.9167

23.8333VXDUCQUA

6.93167

6.23500

6.48000TÐ.DUCQU

7.75000

6.98833

7.00000SE(N=

6)

0.552771

0.668401

0.266735

0.403958

5%LSD 10DF

1.74180

2.10615

0.840492

1.27289

-------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tài liệu trên Website

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×