Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2-Sơ loại và lập danh sách

2-Sơ loại và lập danh sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2-Sơ loại và lập danh sách

Các tiêu chuẩn sơ loại và lập danh sách

1. Kinh nghiệm: bao lâu- ở đâu

2. Trường tốt nghiệp: uy tín của trường, điểm tổng kết, điểm bảo vệ

3. Các thành tích khác

4. Chứng chỉ

5. Các hoạt động xã hội và cộng đồng

6. Phù hợp về các yếu tố

7. Tham chiếu

8. Các yếu tố về pháp lý

9. Nguyên tắc: dữ kiện chứ không phải là tường thuật- kiểm tra chéothành tích thật- quá nhiều chi tiết hoặc quá ít chi tiết3.2-Sơ loại và lập danh sách

Các ẩn ý trong sơ loại và tuyển dụng

Sự phù hợp

1.

2.

3.

4.

5.

6.Phù hợp về văn hóa

Phù hợp về tham vọng

Phù hợp về phát triển nghề nghiệp

Phù hợp về cách thức làm việc

Phù hợp về tiền lương

Phù hợp về hoàn cảnh gia đình3.2-Sơ loại và lập danh sách

Các mâu thuẫn tiềm năng

Mâu thuẫn tiềm năng

1. Mâu thuẫn do học chung trường, khóa

2. Mâu thuẫn về nguyên quán

3. Mâu thuẫn về người giới thiệu

4. Mâu thuẫn về tuổi tác

5. Mâu thuẫn về các đònh kiến- Nam đònh không tuyển

người có bằng tại chức

Nguyên tắc : 99 % phù hợp nhưng 1 % mâu thuẫn cũng không

tuyển dụng được3.3-Chọn lựa và Quyết

Đònh

Các công cụ chọn lựa và quyết đònh

1- Các bài test

2- Các vòng phỏng vấn3.3-Chọn lựa và Quyết

Đònh

Chúng ta đo lường những gì ở người ứng viên

Kỹ năng

Thái độ

Kiến thức

Kinh nghiệm

Khả năng phát triển mục 1,2,3,4

Sáng tạo

Kỷ luật- tính tuân thủ qui trình, qui đònh

Tinh thần làm việc nhóm

Tính cáchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2-Sơ loại và lập danh sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×