Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Timebound – có thời hạn.

5 Timebound – có thời hạn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.6 Engagement – liên kết

Công ty phải liên kết được lợi ích của cơng ty

và lợi ích của các chủ thể khác.Khi các bộ phận, nhân viên tham gia thực hiện

mục tiêu, họ sẽ được kích thích như thế nào.

Nếu cơng ty khơng có chế độ này, việc thực

hiện mục tiêu sẽ khơng có hiệu quả.135.7 Ralevant - là thích đáng

Chỉ tiêu có hữu ích đối với một bộ phận nhưng

bộ phận khác lại thờ ơ.Ví dụ mức tồn kho, bộ phận bán hàng luôn

muốn mức tồn kho cao trong khi bộ phận tài

chính lại muốn mức tồn kho thấp.Như vậy, mục tiêu phải thích đáng, cơng bằng

với tất cả các bộ phận.14II/ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI MBO

1. Các phương pháp triển khai.

2. Dự thảo mục tiêu cấp cao.

3. Xác định mục tiêu cấp dưới

4. Thực hiện mục tiêu

5. Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh.

6. Tổng kết và đánh giá.

151. Các phương pháp triển khai.

PP1: Triển khai từ cấp công ty  cấp bộ phận.

Phương pháp này nhanh về mặt thời gian

nhưng lại khơng khuyến khích các bộ phận

tham gia vào hoạch định mục tiêu công ty.PP2: Triển khai từ dưới lên. Phương pháp này

khuyến khích được các bộ phận nhưng lại chậm

và có khi kết quả tổng hợp lại không phù hợp

với mong muốn của BGĐ.162. Dự thảo mục tiêu cấp cao.

Xác định các mục tiêu chung của tồn cơng ty.Xác định vai trò của các đơn vị cấp dưới tham

gia vào việc thực hiện mục tiêu.Đây là các mục tiêu dự kiến, nó có thể được

xem xét và điều chỉnh với các mục tiêu của cấp

dưới.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Timebound – có thời hạn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×