Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân bổ các nguồn lực.

Phân bổ các nguồn lực.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 Nguồn lực tài chính:

Cần xem xét về nhu cầu vốn.Cần soát xét lại định hướng của việc phân bổ nguồn vốn.Cần phân tích cơ cấu tài chính của DN.Cần đánh giá các nguồn vốn khác (theo 5M).Lựa chọn nguồn vốn thích hợp.Và cuối cùng là phải hoạt động tên ngân sách.402.2 Nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực được đánh giá theo các yếu tố

Trình độ, kỹ năng.Sự cam kết của CNVTinh thần thực hiện.41CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA QUÝ VỊ42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân bổ các nguồn lực.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×