Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các phương pháp (tt)

II. Các phương pháp (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản trị theo mục tiêu

Bước 1: Mục

đích/mục tiêu

của tổ chứcBước 2: Mục

đích/mục tiêu

của bộ phận

Bước 7: Đánh

giá thành tích

của tổ chứcBước 3A: giám

sát và liệt kê

mục tiêu cho cấp

dướiBước 3B: Cấp

dưới đề nghị các

mục tiêuBước 5A: Loại

bỏ các mục

đích/mục tiêu

không phù hợp

Bước 4: Thống

nhất các mục

tiêuBước 6: Đánh

giá cuối cùng05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGònBước 5B: Cung

cấp nguồn

lực/mục đích

đầu vàoBước 5: Đánh

giá chuyển tiếp10Phương pháp SMART

Specific (Cụ thể): công việc rõ ràng với bạn và

người quản lý trực tiếp.Measurable (Có thể đo được): có thể đo lường được

các mức độ mong đợi.Attainable (Có thể đạt được): khó khăn/thách thức

nhưng không phải không thể đạt được và có sự đồng ý

của cấp trên.Result Oriented (Hướng tới kết quả): gắn với các

điểm trọng tâm của công việc và kết quả kinh doanh.Time Related (Gắn với thời gian): có thể đạt được

trong một giới hạn thời gian.

05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn11Performance Management

Planning & Goal

SettingMonitoring &

FeedbackRewardingDeveloping

Rating &

Evaluating05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn12Quản trị theo mục tiêu05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn13Mô hình hiệu suất

Training &

developmentPerformance

appraisalCareer

opportunityJob

securityRecruitment /

SelectionPay satisfaction

Work-Life balanceAbility/skill

-----------------Motivation/

Incentive

-----------------Opportunity to

participateFrontline

Management

•Implementing

•Enacting

•Leading

•ControllingOrganisation

commitment

-------------------Motivation

-------------------Job satisfactionDiscretionary

behaviourPerformance

outcomesJob challenge

Job autonomy

Team workingInvolvement

Communication05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn14III. Tiến Trình Đánh Giá05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn151. Kết quả phân tích công việc05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các phương pháp (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×