Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Các lưu ý (TT)

IV. Các lưu ý (TT)

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Các lưu y (TT)

Các lỗi thường gặp trong đánh giá:

– Thiên kiến, khuynh hướng đối ngược.

– Bình quân

– Quá dễ dãi/khắc khe

– Thành kiến cá nhân

– Sai lệch mục tiêu đặt ra.

– Ấn tượng ban đầu.

– Hiệu ứng hào quang (Hallo)

– …..05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn28IV. Các lưu y (TT)

Các lỗi của nhân viên:

Quá chú tâm vào bảng đánh giá,

Thiếu sự chuẩn bị,

Cố chấp/chấp nhận,

Thiếu tôn trọng,

Chú trọng vào kết quả đánh giá (tăng lương, thưởng,

thăng chức v.v…)05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn29Nâng cao chất lượng đánh giá

Đào

Đào Tạo

TạoHệ

Hệ Thống

ThốngHành

Hành Động

Động--Người

Ngườixây

xâydựng:

dựng: --Lãnh

Lãnh đạo

đạocam

cam kết.

kết. --Có

Có hành

hànhđộng

độngcụ

cụthể

thể

--Đảm

+hệ

+hệthống.

thống.

Đảm bảo

bảođộ

độtin

tin cậy.

cậy.&&công

côngbố.

bố.

--tiêu

-+triển

+triểnkhai

khai&&đánh

đánhgiá.

giá.

tiêu trí

trí công

côngbố

bốminh

minh

--Khuyến

Khuyến khích

khích nhân

nhân bạch.

bạch.

viên

viên đóng

đónggóp

gópxây

xây

dựng.

dựng.05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn3005/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Các lưu ý (TT)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×