Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 4 - Sử dụng thông tin

Bước 4 - Sử dụng thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 - Tuyển dụng lao động

Tuyển dụng là một trong những kỹ

năng thiết yếu của nhà quản trị. Đây là

nền tảng vững chắc cho sự phát triển

thịnh vượng và bền vững của doanh

nghiệp.

Quyết định tuyển dụng được xem là

một trong những quyết định quan trọng

nhất của nhà quản lý.

Vấn đề làm sao phát hiện, thu hút,

giữ chân người tài là một thách thức

đối với bất kỳ một DN nào trong tiến

trình Hội nhập.

05/05/1928Có thể hiểu

“Tuyển dụng lao động là q trình đánh giá

các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau,

dựa vào các u cầu của cơng việc, để tìm được

những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra

trong những người được tuyển lựa”.05/05/1929Tuyển chọn phải xuất phát từ

kế hoạch kinh doanh.Tuyển chọn phải

Đúng thời điểm.Yêu cầu

của việc

tuyển lựa05/05/19Tuyển chọn những người

Có kỷ luật, trung thực,

gắn bó.Tuyển chọn được

Những người đúng

vị trí u cầu

Chun mơn

kỹ thuật30Ghi nhớ

“Nếu chúng ta khơng

dùng 4 tiếng để tìm một

người phù hợp và đặt anh

ta vào đúng chỗ sẽ phải mất

400 tiếng để thu dọn những

sai lầm của chúng ta”.

(Alfred Sloan - Người sáng lập ra

tập đoàn General Motors).05/05/1931Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 4 - Sử dụng thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×