Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 - Nhà quản trị nhân sự - Bạn là ai ?

3 - Nhà quản trị nhân sự - Bạn là ai ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các khái niệm về quản trị

• Quản trị là quá trình đạt được mục tiêu đề ra

thơng qua tác động vào hành vi của người khác.

• Hoặc Quản trị là một nghệ thuật để tác động và

điều khiển người khác.

• Hoặc Quản trị là việc thực hiện sự phối hợp giữa

các bộ phận, những hoạt động trong mỗi tổ chức

một cách có ý thức và liên tục.

05/05/1914Đặc trưng của Nhà Quản trị

Nhà quản trị: Là người đưa ra các hoạt động

cho một nhóm người theo các chức năng:

Lập kế hoạch, Tổ chức, Phối hợp triển khai,

Kiểm tra, Điều chỉnh.

Gần đây, nhà QT phải thiết lập tầm nhìn, trao

đổi, hướng dẫn người khác thực hiện.05/05/1915Vị trí của Nhà Quản trị

Đã là nhà Quản trị, bao giờ họ cũng phải có

chức danh cụ thể. Đó là sự thể hiện vị trí, vai trò

và chức năng của họ trong một tổ chức hay đơn

vị. Bao gồm:

Tổng Giám đốc, P.Tổng GĐ, Giám đốc, P.GĐ,

Quản đốc, P.QĐ, Trưởng phòng, P.TP, Giám sát, tổ

đội trưởng...05/05/1916Tổ chức vừa và lớn

Giám đốcQuan hệĐT-P.triển05/05/19Dịch vụĐộng viênTài chínhTuyển dụngAn tồnNhân sựQuan hệ LĐ17Phần 2 – Các yếu tố cấu thành của

Quản trị nguồn nhân lực.05/05/19182.1 - Phân tích cơng việc.

Khái niệm:

“Đó là một q trình nghiên cứu nội dung

cơng việc, nhằm xác định điều kiện tiến hành,

các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và các

phẩm chất, kỹ năng của nhân viên cần thiết

phải có để thực hiện tốt nhiệm vụ”.05/05/1919Nội dung của phân tích cơng việc

Bản mơ tả cơng việc.

Mơ tả chức danh công việc, bộ

phận làm việc và tên tổ chức.

• Nhận diện cơng việc.

• Tóm tắt (Liệt kê và sắp xếp).

• Mối quan hệ.

• Điều kiện làm việc (Nơi làm

việc, phương tiện, dụng cụ…)

• Quyền hạn.

• Quyền lợi (Lương, giờ

giấc…)

• Tiêu chuẩn đánh giá.

05/05/19• Bản tiêu chuẩn cơng việc (Là

bản liệt kê những yêu cầu chủ

yếu đối với nhân viên thực

hiện cơng việc), bao gồm:

• Học vấn, chun mơn,

Ng.ngữ.

• Kỹ năng, sở trường, thành

tích.

• Kinh nghiệm.

• Hồn cảnh.

• Tuổi đời, sức khoẻ, hình thức.

• Tính khí, tính cách.

• Đạo đức, ứng xử, trung thành.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 - Nhà quản trị nhân sự - Bạn là ai ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×