Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chi rnhánh

rNguyễn rCơng

rChứSố r92-98 rđường rNguyễn rCơng

rTrứ, rPhường rNguyễn rThái

rBình, rQuận r1, rThành rPhố rHồ

rChí rMinhSĐT:

r+842838218567rFAX:

+842838213867Số r50 rđường rLê rThành

rPhương, rPhường rPhương rSài,

rTP. rNha rTrangSĐT:

r+842583816969Chi rnhánh rVũng Số r4 rđường rLê rLợi, rPhường r1,

rTàu

rTP. rVũng rTàuSĐT:

r+842543521906Chi rnhánh rNha

rTrangFAX:

r+842583816968FAX: r+84 r254

r3521907

PGD rPhạm

rNgọc rThạchPGD rNguyễn

rVăn rCừSố r49 rđường rPhạm rNgọc

rThạch, rPhường r6, rQuận r3, rTP.

rHCMSĐT:

r+842838245079Số r235 rđường rNguyễn rVăn

rCừ, rPhường rNguyễn rCư

rTrinh, rQuận r1, rTP. rHCMSĐT:

r+842836220123FAX:

r+842838245077FAX:

r+842836226667Bảng r1.1.Chi rnhánh rmiền rNam

Chi rnhánh rHà rNộirPGD rTrần

Hưng rĐạoSố r1C rNgơ rQuyền,

rphường rLý rThái rTổ, rQuận

rHồn rKiếm, rHà rNộiTầng r10, rToà rnhà rCapital

rTower, rsố r109 rTrần rHưng

rĐạo, rPhường rCửa rNam,

rQuận rHồn rKiếm, rHà rNộirSĐT:

+842439366321FAX:

r+842439366320rSĐT:

+842439413383

FAX:

7rPGD rNguyễn

Chí rThanhChi rnhánh rMỹ

rĐìnhrrrrrrrrrTầng r08, rTòa rNhà

TNR rTower, r54A rNguyễn

rChí rThanh, rPhường rLáng

rThượng, rQuận rĐống rĐa,

rHà rNội

rA001, rTầng rG, rtòa

rnhà rThe rManor, rMỹ rĐình,

rMễ rTrì, rTừ rLiêm, rHà rNộir+842439413385rSĐT:

+842437734999FAX:

r+842437714999

SĐT:

r+842437946699

FAX:

r+842437946677Bảng1.2. rChi rnhánh rmiền rBắc1.2.

Tầm rnhìn r–Sứ rmệnh r– rGía rtrị rcốt rlõi r

1.2.1. Tầm rnhìnCơng rty rSSI rhoạt rđộng rdựa rtrên rtầm rnhìn r“Chúng rta rcùng rthành rcông”rĐiều rcốt rlõi rở rcác rsản rphẩm, rdịch rvụ rcủa rCơng rty rCổ rphần rchứng rkhốn rSài

rGòn rlà rnỗ rlực rđem rlại rthành rcơng rcho rkhách rhàng, rcộng rsự rvà rcác rđối rtác. rChúng

rtôi rphát rhiện rnhững rcơ rhội rđầu rtư rmới rtrong rthị rtrường rtài rchính rvà rbiến rnhững rcơ

rhội rnày rthành rlợi rnhuận rtrong rtầm rtay. rThành rcơng rcủa rSSI rchính rlà rđược rtận rtâm,

rtận rlực rđem rlại rhiệu rquả rtối rưu rcho rkhách rhàng, rcộng rsự, rđối rtác, rcổ rđông rvà rcộng

rđồng.

1.2.2. Sứ rmệnhCơng rty rSSI rđược rthành rlập rvới rmục rđích rgắn rkết rcơ rhội rđầu rtư rvới rcác

rnguồn rlực rtài rchính. rSứ rmệnh rnày rluôn rlà rđịnh rhướng rtất rcả rsản rphẩm rvà rdịch rvụ

rcủa rSSI rtại rthời rđiểm rhiện rthời rcũng rnhư rtrong rtương rlai.

1.2.3.13Gía rtrị rcốt rlõi:

Sẵn rsàng rgiải rpháp: rChúng rtơi rlắng rnghe rvà rchun rtâm rtìm rkiếm rgiải rpháp

rưu rviệt rnhất rcho rtừng rnhu rcầu rcụ rthể rcủa rkhách rhàng. r

Sâu rsát rchuyên rmôn: rLà rchuyên rgia rđầu rngành rtài rchính, rchúng rtơi rvẫn

rkhơng rngừng rcập rnhật, rnâng rcao rkĩ rnăng rchun rmơn rđể rđáp rứng rhồn rhảo rmọi

rtiêu rchuẩn rkhách rhàng rkì rvọng rở rSSI. r

8In rdấu rsáng rtạo: rChúng rtơi rkhuyến rkhích rvà rtạo rmọi rđiều rkiện rđể rcác rcộng rsự

rđược rtoàn rquyền rtư rduy rsáng rtạo rtrong rchun rmơn rvì rquyền rlợi rcủa rSSI rvà rkhách

rhàng.

Qúa trình hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài

Gòn

1.3.1. Lịch sử hình thành

1.3.Ngày 30/12/1999: Công ty SSI được thành lập theo giấy phép kinh doanh số

056679 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với số vốn điều lệ ban

đầu là 6 tỷ đồng. Đây là công ty chứng khốn đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh là

thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và trung tâm giao dịch

chứng khốn TP. Hồ Chí Minh

1.3.2.Qúa trình phát triển

Ngày 30/12/1999: Cơng ty SSI được thành lập và đặt trụ sở chính tại 72

Nguyễn Huệ quận 1 TP. Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chính là mơi giới chứng

khốn và đầu tư chứng khốn, số vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.

Tháng 2/2001 công ty đã tăng vốn điều lệ lên hơn 9 tỷ đồng, cùng năm đó vào

thánh 7 vốn điều lệ cơng ty tăng lên 20 tỷ đồng và có 4 nghiệp vụ chính đó là: Tư

vấn đầu tư chứng khốn, tự doanh, lưu ký chứng khốn và mơi giới chứng khốn.

Tháng 7/2002 công ty đã mở chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội

Tháng 02/2005: vốn điều lệ công ty đã tăng lên 26 tỷ đồng và mở thêm một

nghiệp vụ chính đó là quản lý danh mục đầu tư chứng khốn. Sau đó vào tháng 6

vốn điều lệ của cơng ty tăng lên 52 tỷ đồng và thêm một nhiệm vụ nữa là bảo lãnh

phát hành chứng khoán.

Năm 2006 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Công ty SSI cụ thể là vào

tháng 9 vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 500 tỷ đồng. Tiếp đó vào tháng 11 cơng

ty đã khẳng định vai trò vị thế của mình trên thị trường chứng khốn bằng cách phát

hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Tiếp

đócơng ty đã đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tiền thân là

trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 129Tháng 7/2007: Vốn điều lệ đã được tăng lên gần 800 tỷ đồng và cũng cùng

năm vào ngày 29/10 cổ phiếu của cơng ty chính thức giao dịch tại Sở GDCK.HCM

Tháng 04/2008: vốn điều lệ công ty đã tăng lên gần 1400 tỷ và Daiwa đã trở

thành một trong những cổ đông chiến lược của công ty

Năm 2009: Công ty đã có những sự phát triển vượt bậc, vào tháng 7 công ty

đã trở thành công ty đầu tiên được cấp phép đầu tư ra nước ngồi ở thị trường

chứng khốn. Vì vậy đã có sự thay đổi về hệ thống nhận diện thương hiệu với tầm

nhìn và diện mạo mới. Hội thảo “Gateway to Vietnam” do công ty SSI và

Euromon- ey lần đầu tổ chức gây tiếng vâng lớn

Năm 2014: ANZ thối vốn và khơng còn là cổ đơng chiến lược của SSI và

công ty đã tổ chức hội thảo “Gateway to Vietnam” lần thứ 3

Năm 2015: Vốn điều lệ công ty nâng lên 4.800 tỷ đồng, và vào tháng 9 Công

ty đã trở thành công ty tiên tại Việt Nam hoàn tất thủ tục điều chỉnh giới hạn tỷ lệ

sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ.

Tháng 01/2017: Công ty tăng vốn điều lệ lên 4.900 tỷ đồng. và có được

những thành cơng nhất định khi phát hành hai đợt trái phiếu doanh nghiệp vào

tháng 1 và tháng 4 với tổng giá trị lên đến 600 tỷ đồng, vào tháng 5 sở giao dịch

chứng khốn Hà Nội đã quyết định chấp thuận cho cơng ty trở thành một trong

những thành viên giao dịch của thị trường chứng khốn phát sinh

Tháng 01/2018: Cơng ty đã tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng và phát hành

thành cơng 1.150 tỷ VNĐ trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát

hành 4%/ năm vào tháng 2.

1.4.Ngành nghề kinh doanh

Có 4 ngành nghề kinh doanh chính tại cơng ty SSI đó là ngân hàng đầu tư,

quản lý quỹ, dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính.

Ngân thàng tĐầu ttư: tVề tdịch tvụ tNgân thàng tĐầu ttư tcông tty tchuyên tvề ttư tvấn

ttài tchính tdoanh tnghiệp, ttư tvấn tmua tbán, tsáp tnhập tdoanh tnghiệp tvà ttư tvấn thuy

tđộng tvốn ttrên tthị ttrường ttrong tvà tngồi tnước. tTrong tđó tvới tviệc ttư tvấn ttài tchính

tcho tdoanh tnghiệp, tcơng tty tcó ttư tvấn txác tđịnh tgiá ttrị tcủa tdoanh tnghiệp, ttư tvấn tvề10tái tcấu ttrúc ttài tchính ttrong tdoanh tnghiệp, tcổ tphần thóa tdoanh tnghiệp tvà tniêm tyết tcổ

tphiếu ttrên tthị ttrường tchứng tkhoán.

tQuản tlý tquỹ: tĐối tvới tquản tlý tquỹ, tcơng tty tcó thuy tđộng tquản tlý tcác tquỹ tđầu

ttư tở ttrong tvà tngoài tnước, tquản tlý tcác tdanh tmục tđầu ttư tvà ttư tvấn tđầu ttư.

Dịch tvụ tchứng tkhoán: tĐối tvới tdịch tvụ tchứng tkhốn, tcơng tty tkinh tdoanh tcác

tsản tphẩm tdịch tvụ tđối tvới tchứng tkhoán tliêm tyết, tsản tphẩm tdịch tvụ ttài tchính, tsản

tphẩm tdịch tvụ tgiao tdịch tđiện ttử, tsản tphẩm ttư tvấn tđầu ttư tvà tcác tloại thoạt tđộng ttiếp

tcận tvà ttìm thiểu tdoanh tnghiệp.

Nguồn tvốn, tkinh tdoanh ttài tchính: tBao tgồm tcác thoạt tđộng tnhư tlà tgiao tdịch tđầu ttư

tvốn ttiền ttệ, tthông tqua tcác thoạt tđộng tcủa ttiền tgửi. tCác thợp tđồng tnhư tcho tvay ttiền,

tủy tthác, tmua, tbán tlại ttrái tphiếu tcũng tnhư tkinh tdoanh tgiấy ttờ tcó tlãi tsuất tcố tđịnh tvà

tcác tloại tgiao tdịch tđặc tbiệt tkhác. tCơng tty tcó tcác tdịch tvụ tliên tquan tđến ttrái tphiếu, tví

tdụ tnhư tmơi tgiới, tbảo tlãnh tphát thành ttrái tphiếu. tNgoài tra tđể tđáp tứng tđược tcác tnhu

tcầu tcủa tcông tty tvà tkhách thàng tcông tty tcòn tthêm tcác tdịch tvụ tnhư tthiết tkế tvà txây

tdựng tkinh tdoanh tcác tsản tphẩm tphái tsinh

1.5.Thành tự đạt được

Qua gần 20 năm hoạt động công ty đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.Cụ

thể là công ty đã đạt được rất nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen

của chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng

khốn Nhà nước và Bộ Tài chính cho những thành tích xuất sắc sự đóng góp tích

cực cho thị trường chứng khốn và lĩnh vực tài chính của Việt Nam và có những

đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội như tổ chức các chương trình an ninh, xã

hội giúp đỡ đồng bào nghèo có hồn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.

Công nty nliên ntục ndành nđược nnhững ngiải nthưởng ntại ncác ncuộc nbình ntrọng nuy

ntín ntrong nvà nngồi nnước ntiêu nbiểu nlà: n“Cơng nty nchứng nkhốn ntốt nnhất nViệt

nNam”, n“Cơng nty ntốt nnhất nViệt nNam nvề nPhân ntích nvà nNghiên ncứu nthị ntrường”,

n“Công nty ntốt nnhất nViệt nNam nvề nmặt nphân ntích nnghiên ncứu nthị ntrường”, n“Cơng nty

ntốt nnhất nViệt nNam nvề ndịch nvụ nmua ngiới”. nGiải nthưởng ntại ncuộc nbình nchọn ncủa

nTạp nchí nAsia nAsset nManagement nnhư n“Nhà nquản nlý nQuỹ ntốt nnhất nViệt nNam”

nnăm n2016. nGiải nthưởng ndo nThe nAsset ntrao ntặng n“Công nty nQuản nlý nQuỹ ntốt nnhất

nViệt nNam” nnăm n2012 n- n2014 n- n2015 n- n2016 n– n2017”, n“Nhà ntư nvấn nphát nhành ncổ

nphiếu ntốt nnhất nViệt nNam” nnăn n2017, n“Giao ndịch nđầu ntư nvốn ncổ nphần nthành ncơng

nnhất nkhu nvực nChâu nÁ n- nThái nBình nDương” nnăm n2017. nVà nliên ntục nlọt ntop ncao

11như ntop n500 nDoanh nnghiệp nTư nnhân nlớn nnhất nViệt nNam n(VNR500) ntrong n8 nnăm

nliên ntiếp, ntop n500 nDoanh nnghiệp ntăng ntrưởng nnhanh nnhất nViệt nNam n(FAST500)

nnăm n2015 n- n2016 n- n2017 n– n2018, ntop n1000 nDoanh nnghiệp nnộp nthuế nthu nnhập

ndoanh nnghiệp nlớn nnhất nViệt nNam n(V1000) ntrong n6 nnăm nliên ntiếp…

n1.6.

Cơ cấu tổ chức

1.6.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Sài GònĐại

Đại hội

hội đồng

đồng cổ

cổ đông

đôngHội

Hội đồng

đồng quản

quản trị

trịHội

Hội đồng

đồng đầu

đầu tư

Ban

Ban giám

giám đốc

đốcCác

Các khối

khối kinh

kinh doan

doanQuản

Quản lílí quỹ

quỹDịch

Dịch vụ

vụ ngân

ngân hàng

hàng và

và đầu

đầu tưu

tưuKhối

Khối vận

vận hành

hànhMiền

Miền Bắc

BắcKiểm

Kiểm toán

toán nội

nội bộ

bộMiền

Miền Nam

NamDịch

Dịch vụ

vụ chứng

chứng khoán

khoánBan

Ban kiểm

kiểm soát

soátCác

Các khối

khối quản

quản trị

trịNguồn

Nguồn vốn

vốn và

và kinh

kinh doan

doan tài

tài

chính

chínhKhách

Khách hàng

hàng tổ

tổ chức

chứcKhách

Khách hàng

hàng cá

cá nhân

nhânDầu

Dầu tư

tư và

và tư

tư vấn

vấn đầu

đầu tư

Đầu

Đầu tư

Khối

Khối hỗ

hỗ trợ

trợLuật

Luật và

và kiểm

kiểm soát

soát nội

nội bộ

bộNhân

Nhân sự

sựquản

quản trị

trị rủi

rủi ro

roHành

Hành chính

chínhKiểm

Kiểm tốn

tốn nội

nội bộ

bộTruyền

Truyền thơng

thơngTài

Tài chính

chính và

và kế

kế tốn

tốnCơng

Cơng nghệ

nghệ thơng

thơng tin

tinSơ đồ 1.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn

(Nguồn: Báo cáo thường niên của SSI năm 2016)

Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn có cơ cấu tổ chức thành 3 chuyên biệt

khối quản trị kiểm soát, khối kinh doanh và khối bộ trợ hỗ trợ. Trong các khối quản

trị kiểm soát bao gồm pháp chế và kiểm soát tuân thủ, kế toán nội bộ, quản trị rủi ro

12và tài chính kế tốn. Trong các khối kinh doanh gồm có quản lý quỹ, ngân hàng đầu

tư, dịch vụ chứng khoán và đầu tư nguồn vốn. Cuối cùng là các khối hỗ trợ bao

gồm nhân sự hành chính truyền thơng và cơng nghệ thơng tin.

1.6.2. Các chức năng hoạt động của một số phòng ban trong cơng ty Cổ phần Chứngkhốn Sài Gòn

Chức mnăng mvà mnhiệm mvụ mcủa mphòng mban mtrong mcơng mty mCổ mphần

mChứng mkhốn mSài mGòn

Hội

đồng mđầu

mtưThực mhiện mchức mnăng mtham mmưu mLãnh mđạo mBan mquyết mđịnh

mcác mvấn mđề mthuộc mvề mcác mlĩnh mvực mxúc mtiến mđầu mtư, mQuản mlý

mđầu mtưHội

đồng mquản

mtrịHội mđồng mquản mtrị mcủa mcơng mty mgồm mcó m6 mthành mviên mdo mĐại

mhội mcổ mđơng mbầu mra

Có mvai mtrò mlãnh mđạo, mđịnh mhướng, mchỉ mđạo mvà mquản mlý mgiám

msát mcác mhoạt mđộng mkinh mdoanh mcủa mcơng mty.

Ngồi mra mhội mđồng mquản mtrị mcòn mtổng mkết mnộp mvà mtrình mbày

mcác mbáo mcáo mcho mhội mđồng mcổ mđông mvề mcác mhoạt mđộng mđã

mthực mhiện.Ban

mgiám mđốc

mcông mtyGiám mđốc mcông mty mcũng mđồng mthời mlà mchủ mtịch mhội mđồng mquản

mtrị

Chịu mtrách mnhiệm mđưa mra mnhững mđề mnghị, mchính msách mvà mchiến

mlược mđể mcho mhội mđồng mquản mtrị mcó mthể mthảo mluận mvà mđưa mra

mnhững mquyết mđịnh mđúng mđắn mvới mtình mhình mthực mtế mcủa mcơng

mty

Có mquyền mquyết mđịnh mmột mvài mchiến mlượng mcủa mcông mty mnhư

mchiến mlược mvề mtài mchính, mmở mrộng msản mxuất…

Có mquyền mra mquyết mđịnh mkhen mthưởng mđối mvới mnhững mnhân

mviên mcó mthành mtích mtốt mvà mkỷ mluật mđối mvới mnhững mnhân mviên

mvi mphạm mquy mđịnh mcủa mcông mty.

Các mkế mhoạch msản mxuất mkinh mdoanh mtheo mtháng, mtheo mquý,

mtheo mnăm msẽ mđược mphê mduyệt mbởi mtổng mgiám mđốc

Khi mthực mhiện mnhiệm mvụ mvà mquyền mhạn mđược mgiao, mtổng mgiám

mđốc mphải mchịu mtrách mnhiệm mtrước mhội mđồng mquản mtrị mvà mbáo

mcáo mcho mHội mđồng mquản mtrị mkhi mcó mu mcầu.Ban

mkiểm msốtCó m3 mthành mviên mdo mĐại mhội mcổ mđơng mbầu mra

Trưởng mban mkiểm msốt mcó mtrách mnhiệm mgiám msát, mphụ mtrách

mcác mhoạt mđộng mcủa mhội mđồng mquản mtrị, mban mTổng mGiám mĐốc

mvà mtham mgia mcác mcuộc mhội mhọp mhọp mcủa mHội mđồng mquản mtrị.

Thành mviên mcủa mban mkiểm msốt mcó mtrách mnhiệm mkiểm mtra mvàmm13giám msát mcác mhoạt mđộng mtài mchính mvà mlập mcác mbáo mcáo mtài

chính

Phụ mtrách mgiám msát mviệc mtuân mthủ mpháp mluật mvà mchấp mhành

mĐiều mlệ, mthực mhiện mNghị mquyết mcủa mĐại mhội mđồng mcổ mđông

mvà m mgiải mquyết mcác mkhiếu mnại mcủa mcổ mđông mvà mcác mbên mliên

mquan mtrong mthẩm mquyền mcủa mban mkiểm msốt

m

mPhòng

mTư mvấn

mĐầu mtưTư mvấn mcho mkhách mhàng mvề mđầu mtư mchứng mkhoán

Thực mhiện mnghiệp mvụ mtư mvấn mvề mtài mchính mcho mcơng mtyPhòng

mcơng mnghệ

mthơng mtinVẫn mhành mhệ mthống mcông mnghệ mthông mtin mcủa mcông mty

Đảm mbảo mvà mduy mtrì, mhỗ mtrợ mvà mgiải mquyết mcác mvấn mđề mcủa mhệ

mthống mcông mnghệ mthông mtin mmột mcách mtốt mnhất

Quản mlí mcác mphần mmền mvà mphần mcứngPhòng

mKHTH

mnhân msựTổ mchức mvà mquản mlí mnhân msự mtrong mcơng mty

Giúp mcơng mty mcó mnhững mchến mlược mkinh mdoanh mtrong mgắn mhạn

mvà mdài mhạn mhiệu mquả

Thu mthập mthông mtin mvà mđối mngoại

Quản mtrị- mVăn mphòngKiểm

tốn mnội

mbộ mThực mhiện mhạch mtốn, mkế mtốn mvà mthống mkê mcác mhoạt mđông

mkinh mdoanh mcủa mcông mty

Tổng mhợp mlại mcác mkết mquả mtrong mkinh mdoanh mcủa mcông mty mtừ

mđó mlập mcác mbáo mcáo mkế mtốn mthống mkê mvà mphân mtích mtình mhinh

mthực m

hiện mcủa mcác mchỉ mtiêu

Lưu mkí mchứng mkhốnmBảng 1.3.Nhiệm vụ chức năng của một số phòng ban trong cơng ty SSI14CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN

2.1. Đánh giá thực trạng về quy mô, cơ cấu của nguồn nhân lực

2.1.1. Quy mô nguồn nhân lực công ty SSI giai đoạn 2012-2017

Là một trong những cơng ty dẫn đầu thị trường chứng khốn Việt Nam, Cơng

ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn nhận thức rõ rằng đội cán bộ, nhân viên chính là

thứ tài sản q giá của doanh nghiệp. Chính vì vậy công ty luôn luôn nỗ lực thực

hiện các biện pháp để tạo nên một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, phát

huy được đầy đủ năng lực của nhân viên, tạo nên sự hài lòng đối với cơng việc để

có được kết quả và hiệu quả làm việc một cách tốt nhất. Mơi trường văn hóa doanh

nghiệp của cơng ty tạo luôn luôn dựa trên tinh thần hợp tác sáng tạo, tiên phong,

khơng ngại gian khổ, đề cao tính đoàn kết.Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân sự

(Nguồn: Báo cáo thường niên của SSI năm 2017)

Theo kết quả thống kê nhân sự mà cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn

cung cấp thì vào năm 2012 số lượng nhân viên của công ty là 398 người đến năm

2013 là 434 người tức tăng 9% so với 2012. Đến năm 2014 số lượng nhân sự vẫn

15tiếp tục tăng lên 520 người tức tăng 19,8% so với năm trước đó. Đến hết năm số

nhân sự của công ty tiếp tục tăng một cách ổn định nên 616 người tức tăng 18,5%.

Đến năm 2016 số lượng nhân sự của công ty đã là 720 người tức tăng 16,9% so với

năm trước đó. Theo số liệu tính đến ngày 31/12/2017 số lượng nhân sự của công ty

đã tăng tăng bậc lên đến tổng là 887 người tăng 23% so với năm 2016.

Như vậy có thể thấy số lượng nhân sự của công ty liên tục tăng qua các năm

đã chứng tỏ sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Cũng như sức hút từ công ty khi thu hút

nguồn nhân lực

2.1.2. Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty SSI

2.1.2.1. Cơ cấu nhân sự theo giới tínhBiểu đồ 2.2: Cơ cấu nhân sự theo giới tính năm 2017

(Nguồn: Báo cáo thường niên của SSI năm 2017)Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nhân sự theo giới tính năm 2016

(Nguồn: Báo cáo thường niên của SSI năm 2016)

Dựa vào biểu đồ ta thấy cơ cấu nhân sự theo giới tính của cơng ty khơng có sự

chênh lệch đáng kể giữa nam và nữ. Cụ thể là năm 2016 tỷ lệ nữ chiếm 51% trong

khi nam chiếm 49%. Bước sang năm 2017 số liệu này không qua biến động tỷ lệ

nữ chiếm 52% và nam chiếm 48%.

Có thể thấy cơng ty hồn tồn khơng có định kiến gì về giới tính họ tuyển

dụng dựa trên năng lực, tính cách và phẩm chất của ứng viên. Tuy nhiên công ty sẽ

gặp một số trường hợp khó khăn như trường hợp nhân viên xin nghỉ để sinh nở,

công ty cần bổ xung người và có một vài chế độ nhất định dành cho thai phụ.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×