Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biết được khi nào làm việc tốt nhất

Biết được khi nào làm việc tốt nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hiểu về công việc

Làm rõ công việc của bản thân

Không né tránh công việc

Giữ tập trung

Nâng cao khả năng ra

quyết địnhSắp xếp khoa học

Dọn dẹp bàn làm việc

Viết nhật ký

Xây dựng các hệ thống

Lập kế hoạch làm việcLàm việc tốt hơn

Làm việc thông minh

- Đặt ra mục tiêu cụ thể, chính xác, phù hợp

- Xác định khoảng thời gian dành cho từng

công việc

- Kiểm tra cách sử dụng thời gianƯớc lượng thời gian cho mỗi công việc - Kiểm tra

Thời gian Dự tính

thời

Cơng việc

gianThời

gian

thực tếViết báo cáo1 giờ2 giờTiếp khách30 phút1 giờLí doRút kinh

nghiệmThiếu tài liệu Chuẩn bị sẵn

tài liệu liên

quan

Không làm

chủ trong

giao tiếpLàm chủ khi

giao tiếpGhi nhật ký thời gianPhân tích nhật ký thời gian

Bước 1: Phân loại nhóm cơng việc:

- Nhóm 1: Cơng việc phục vụ cá nhân

- Nhóm 2: Cơng việc học tập, cơng tác

- Nhóm 3: Cơng việc xã hội, gia đình, xã hộiBước 2: Nhận định cách phân bổ

thời gianXác định những việc quan trọng và khẩn cấp

MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biết được khi nào làm việc tốt nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×