Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 3BẢNG PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC

PHỤ LỤC 3BẢNG PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

XII4Tôi đã sẵn sàng chấp nhận tri thức mới và áp dụng nó

1 2 3 4 5

vào cơng việc khi cần thiết5Tơi thường tìm hiểu về các tài liệu, thơng tin, cơ sở dữ

1 2 3 4 5

liệu cần thiết trước khi thực hiện công việc6Tôi cố gắng bồi dưỡng chuyên môn để thiết kế và phát

1 2 3 4 5

triển cơng việc mới7Tơi thường tóm tắt và tích lũy các tri thức thu thập

1 2 3 4 5

được trong q trình làm việc8Tơi có thể quản lý các tri thức cần thiết cho công việc

một cách hệ thống và lưu trữ chúng lại để sử dụng 1 2 3 4 5

trong tương lai9Tôi chia sẻ thông tin và tri thức cần thiết cho công việc

1 2 3 4 5

với đồng nghiệp10Tôi cải thiện hiệu quả công việc bằng cách chia sẻ

1 2 3 4 5

thông tin và tri thức với đồng nghiệp11Công ty phát triển hệ thống thông tin, thông qua mạng

nội bộ, các bản tin điện tử để chia sẻ thông tin và tri 1 2 3 4 5

thức cho người lao động12Công ty thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và tri thức giữa

1 2 3 4 5

các nhóm (đội/phòng/ban) với nhau13Cơng ty có các chương trình đào tạo cho người lao

1 2 3 4 5

động14Công ty có chính sách ưu đãi và phần thưởng cho

1 2 3 4 5

những người lao động đưa ra ý tưởng mới15Cơng ty khuyến khích việc chia sẻ thơng tin, kinh

1 2 3 4 5

nghiệm, sự hiểu biết giữa người lao động với nhau16Cơng ty có bảng mơ tả cơng việc và người lao động sử

1 2 3 4 5

dụng bảng mơ tả đó khi thực hiện cơng việcXIII17Tơi nắm vững cơng việc của mình18Tơi được tạo cơ hội học tập, đào tạo để nâng cao khả

1 2 3 4 5

năng thích ứng với cơng việc mới19Thơng tin của cơng ty được lưu trữ tốt và cập nhật

1 2 3 4 5

thường xun20Tơi có thể tìm hiểu những thơng tin cần thiết cho cơng

1 2 3 4 5

việc mới21Tơi có thể tìm hiểu cách tốt nhất thực hiện cơng việc và

1 2 3 4 5

áp dụng chúng22Tơi có thể sử dụng Internet để thu được các tri thức cần

1 2 3 4 5

thiết cho công việc23Người quản lý khen ngợi tôi vì phong cách làm việc

1 2 3 4 5

của tơi24Tơi luôn giữ mối quan hệ tốt với những người quản lý1 2 3 4 525Tôi luôn giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp1 2 3 4 526Công việc hiện tại của tôi là phù hợp để thể hiện các

1 2 3 4 5

khả năng của bản thân27Tôi nghĩ tôi thành công trong công việc28Nếu tôi bắt đầu công việc lại một lần nữa, tôi sẽ chọn

1 2 3 4 5

đúng công việc này1 2 3 4 51 2 3 4 5XIVCuối cùng, xin anh/chị cho biết một số thơng tin cá nhân sau đây (đánh

dấu vào số thích hợp) :

29 Xin vui lòng cho biết tên hình thức sở hữu công ty mà anh /chị đang

làm việc:

Nhà nước1Cổ phần4Tư nhân2Liên doanh5Trách nhiệm hữu hạn3Khác630 Xin vui lòng cho biết tên bộ phận mà anh /chị đang làm việc:

Phòng hành chánh-nhân sự1Phòng tiếp thị4Phòng kế tốn-tài chính2Phòng sản xuất5Phòng kinh doanh3Khác631 Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi nào dưới đây:< 301≥ 302Nữ1Nam232 Xin vui lòng cho biết giới tính:33 Người trả lời:………………………… Điện thoại:…………………..

Email:………………………Xin chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình của anh/chị.XVPHỤ LỤC 4

ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT

Hình thức sở hữu

HTSH

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid nha nuoc258,38,38,3tu nhan248,08,016,3trach nhiem huu han4013,313,329,718461,361,391,0lien doanh134,34,395,3khac144,74,7100,0Total300100,0100,0co phanBộ phận làm việc

BPLV

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid hanh chanh nhan su227,37,37,3ke toan tai chinh6020,020,027,3kinh doanh9431,331,358,7tiep thi165,35,364,0san xuat124,04,068,0khac9632,032,0100,0Total300100,0100,0Độ tuổi

TUOI

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid < 3023277,377,377,3>= 306822,722,7100,0Total300100,0100,0XVIGiới tính

GTINH

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid nu16153,753,753,7nam13946,346,3100,0Total300100,0100,0PHỤ LỤC 5

PHÂN TÍCH CRONBACH’S ANPHA

Sự sáng tạo tri thức

Reliability Statistics

Cronbach's

N of ItemsAlpha

,8594Item-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if

Item DeletedScale Variance if Corrected ItemItem DeletedTotal CorrelationAlpha if Item

DeletedKC111,754,471,560,875KC211,823,711,803,779KC311,843,731,687,830KC411,883,687,783,787Sự tích lũy tri thức

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items

,7784Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 3BẢNG PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×