Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2) Đã hồn thiện quy trình trồng nấm sò (Pleurotus pulmonarius) trên

bã sắn phế thải trước và sau lên men thu enzyme ở quy mơ 100kg/mẻ ngồi

thực tế bằng cách phối trộn thêm rơm rạ với các tỷ lệ khác nhau vào các loại

bã sắn làm cơ chất để trồng nấm. Năng suất trồng nấm sũ trờn bó sắn trước

và sau lên men đạt cao nhất tương ứng 81,1 – 88,5% ở 65 ngày, cao hơn

năng suất trồng nấm sò trên cơ chất là rơm rạ (50 – 70%), cao hơn năng suất

trồng nấm sò trờn trờn bó sắn trước và sau lên men không bổ sung rơm rạ ở

quy mơ phòng thí nghiệm (76- 82,8%)

3. Đã thử nghiệm áp dụng quy trình trồng nấm linh chi trên cơ chất là

bã sắn trước và sau lên men trong thực tiễn ở quy mơ 100kg/mẻ. Năng suất

bình qũn của linh chi trồng trên cơ chất bã sắn trước và sau khi lên men đạt

tương ứng 8,6% và 10,3%, tương tự như kết quả thu được khi trồng và chăm

sóc trong phòng thí nghiệm (9,2% và 10,8).

4) Đã xác định được thành phần dinh dưỡng, hoạt tớnh enzyme, hoạt

tớnh đối kháng với vi sinh vật kiểm định của hệ sợi nấm sò và nấm linh chi

trồng trên cơ chất bã sắn trước và sau lên men thu enzyme: Trong bã trồng

nấm có chứa nhiều loại enzyme(như Amylase, Cellulase, Protease,Chitinase, Xylanase) có lợi cho tiêu hóa vật ni. Bã nấm linh chi còn có

tính đối kháng với các vi sinh vật kiểm định như: B.subtilis, E.coli,

Staphylococcus, S. aureus 7YB, S. enterritidis, S. typhymurium, A. niger.

5) Đã bổ sung nghiên cứu thử nghiệm dùng bã sau trồng nấm thay một

phần bột ngô trong thức ăn của gà ở các tỷ lệ khác nhau (từ 5-25%):Ít cósự chênh lệch về tăng trọng khối lượng gà khi thay thế cám ngô bằng bã nấm

ở các tỷ lệ khác nhau. Sức khỏe của vật nuôi được nâng cao (ở các lơ thí

nghiệm, gà khơng bị tiêu chảy, mặc dù trước đó gà khơng được uống thuốc

hay tiêm phòng, chõn gà ở các lơ thí nghiệm khơng có hiện tượng tích nước

như lơ đối chứng, và gà khơng có hiện tượng mổ lẫn nhau).

II. ĐỀ NGHỊ77Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua và

những kết quả nghiên cứu của Th.S Nguyễn Văn Quyết từ 2005 – 2007,

chúng tôi cho rằng khả năng xử lý triệt để bã sắn phế thải trước và sau lên

men thu enzyme bằng nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu là khả thi. Điều

này bước đầu cũng đã được chứng minh trong thực nghiệm. Dựa trên những

kết quả đã đạt được vừa qua và để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của Dự án

là xử lý triệt để bã sắn phế thải trước và sau lên men thu enzyme. Chúng tôi

đề xuất một vài kiến nghị sau:

1) Sử dụng bã sắn phế thải trước và sau lên men thu enzyme để nuôi

trồng thêm một số loại nấm ăn.

2) Nghiên cứu phối hợp các cơ chất khác nhau bổ sung vào bã sắn phế

thải để trồng nấm sò cũng như các loại nấm ăn khác.

3) Hoàn thiện nghiên cứu tối ưu hoá tỷ lệ phối trộn sinh khối nấm sò

và nấm linh chi làm thức ăn cho gà và cho các loại vật nuôi khác.78MỤC LỤC

TrangPHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................1

PHẦN NỘI DUNG.........................................................................................3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU......................................................3

1.1. Tình hình xử lý bã sắn phế thải.............................................................3

1.2 Công nghệ trồng nấm ăn, nấm dược liệu từ các phế phụ phẩm

nông nghiệp.................................................................................................7

1.2.1 Khái quát về ngành sản xuất nấm ở Việt Nam................................7

1.2.2 Giá trị dinh dưỡng và làm thuốc của nấm.......................................8

1.2.2.1 Giá trị dinh dưỡng của nấm ăn.....................................................8

1.2.2.2 Giá trị làm thuốc của nấm dược liệu..........................................12

1.2.3 Đặc điểm sinh học của nấm Sò......................................................18

1.2.4 Đặc điểm sinh học của nấm Linh Chi............................................19

1.2.5 Quy trình ni trồng nấm ăn và nấm dược liệu.............................21

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............25

2.1 Vật liệu.................................................................................................25

2.1.1 Vi sinh vật.......................................................................................25

2.1.2 Mơi trường.....................................................................................25

2.1.3 Hố chất.........................................................................................25

2.1.4 Thiết bị...........................................................................................26

2.2 Phương pháp nghiên cứu......................................................................26

2.2.1 Phương pháp vi sinh......................................................................26

2.2.1.1 Hoạt hoá các vi sinh vật.............................................................26

2.2.1.2 Phương pháp lên men bề mặt.....................................................27

2.2.2 Phương pháp hoá sinh...................................................................27

2.2.2.1 Xác định khả năng sinh enzyme (amylase, cellulase, chitinase,

protease) bằng phương pháp khuếch tán trên môi trường thạch...........27792.2.2.2 Xác định hoạt độ cacboxymethylcellulase và amylase...............28

2.2.2.3 Xác định hoạt độ xylanase..........................................................30

2.2.2.4 Hoạt tính Protease......................................................................31

2.2.2.5 Xác định hoạt tính kháng sinh....................................................33

2.2.2.6 Phương pháp xác định Protein tổng số......................................34

2.2.2.7 Phương pháp xác định lượng đường tổng số..............................36

2.2.2.8 Phương pháp xác định hàm lượng tinh bột................................37

2.2.2.9 Phương pháp xác định hàm lượng Cellulose..............................39

2.2.2.10 Xác định hàm lượng các chất khống còn lại sau lên men......40

2.2.3 Phương pháp trồng nấm................................................................43

2.2.3.1 Phương pháp trồng nấm Sò (Pleurotus pulmonarius)................43

2.2.3.2. Phương pháp trồng nấm Linh chi (Ganoderma Lucidum).........44

2.2.4 Phương pháp thí nghiệm bã nấm trên gà......................................45

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN................................................46

3.1. Phân tích thành phần hố học của bã sắn trước và sau khi lên men thu

enzyme.......................................................................................................46

3.2 Hồn thiện quy trình trồng nấm ăn và nấm dược liệu trên bã sắn trước

và sau khi lên men thu enzyme..................................................................48

3.2.1 Trồng nấm sò trắng (Pleurotus pulmonarius)...............................48

3.2.1.1 Phương pháp xử lý nguyên liệu..................................................49

3.2.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng rơm rạ bổ sung lên sự sinh

trưởng và phát triển của nấm sò.............................................................50

3.2.2 Trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum)....................................61

3.2.2.1 Phương pháp xử lý ngun liệu..................................................61

3.2.2.2 Phương pháp thí nghiệm.............................................................62

3.3. Hồn thiện nghiên cứu sử dụng hệ sợi của nấm sò, nấm linh chi trồng

trên cơ chất bã sắn trước và sau lên men cho chăn nuôi gà.......................64803.3.1. Thành phần dinh dưỡng của hệ sợi nấm sò và nấm linh chi trồng

trên cơ chất là bã sắn sau lên men thu enzyme.......................................64

3.3.2 Thành phần dinh dưỡng của hệ sợi nấm sò và nấm linh chi trồng

trên cơ chất bã sắn trước khi lên men....................................................67

3.3. Hoàn thiện nghiên cứu thử nghiệm sử dụng bã sau trồng nấm làm thức

ăn cho gia cầm............................................................................................72

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..........................................................................77

TÀI LIỆU THAM KHẢO81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×