Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT CẤU KHÓA LUẬN

KẾT CẤU KHÓA LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Thơng tin là một dữ liệu được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng một phương thức

nhất định sao cho chúng mang lại một giá trị gia tăng so với giá trị vốn có của bản thân dữ

liệu. Thơng tin chính là dữ liệu đã qua xử lý (phân tích, tổng hợp, thống kê) có ý nghĩa

thiết thực, phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng. Thơng tin có thể gồm nhiều

giá trị dữ liệu có liên quan nhằm mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho một sự vật, hiện tượng cụ

thể trong một ngữ cảnh. (PGS.TS Đàm Gia Mạnh (2017), Giáo trình Hệ thống thơng tin

quản lý, Nhà xuất bản Thống Kê, trang 22).

- Hệ thống là một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có mối quan hệ tương tác,

ràng buộc lẫn nhau, cùng phối hợp hoạt động để đạt được một mục tiêu chung. Các phần

tử trong một hệ thống có thể là vật chất hoặc phi vật chất như con người, máy móc, thơng

tin, dữ liệu, phương pháp xử lý, qui tắc hoạt động, quy trình xử lý… (PGS.TS Đàm Gia

Mạnh (2017), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất bản Thống Kê, trang 27).

- Hệ thống thông tin là một tập hợp phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mạng

viễn thơng, con người và các quy trình thủ tục khác nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ và

truyền thông tin trong một tổ chức, doanh nghiệp. (PGS.TS Đàm Gia Mạnh (2017), Giáo

trình Hệ thống thơng tin quản lý, Nhà xuất bản Thống Kê, trang 37).

Hệ thống quản lý là một hệ thống có một mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích

nào đó. Đặc điểm của hệ thống là có sự tham gia của con người và trao đổi thông tin. Hệ

thống quản lý chia thành hai hệ thống con:

Hệ tác nghiệp: Gồm con người, phương tiện, phương pháp trực tiếp thực hiện mục

tiêu đã đề ra.

Hệ quản lý: Gồm con người, phương tiện, phương pháp cho phép điều khiển hoạt

động của hệ thống.

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý. Hệ

thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối

những thơng tin cần thiết, kịp thời chính xác cho những người soạn thảo các quyết định

trong tổ chức.61.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.2.1. Các thành phần của hệ thống thông tin

- Hệ thống thông tin bao gồm 5 thành phần:Hình 1.1. Mơ hình hệ thống thơng tin

(Nguồn: Giáo trình Hệ thống thơng tin quản lý)

+ Nguồn lực phần cứng: Trang thiết bị phần cứng của một hệ thống thông tin gồm

các thiết bị vật lý được sử dụng trong q trình xử lý thơng tin như nhập dữ liệu vào, xử

lý và truyền phát thông tin ra. Phần cứng là các thiết bị hữu hình có thể nhìn thấy, cầm

nắm được.

+ Nguồn lực phần mềm: Phần mềm là các chương trình được cài đặt trong hệ

thống, thực hiện công việc quản lý hoặc các quy trình xử lý trong hệ thống thơng tin.

Phần mềm được sử dụng để kiểm soát và điều phối phần cứng, thực hiện xử lý và cung

cấp thông tin theo yêu cầu của người sử dụng.

+ Nguồn lực dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu có tổ chức và có liên quan

đến nhau được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ thứ cấp để phục vụ yêu cầu khai thác thông

tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng với nhiều mục

đích tại nhiều thời điểm khác nhau.7+ Nguồn lực mạng: Mạng máy tính gồm tập hợp máy tính và các thiết bị vật lý

được kết nối với nhau nhờ đường truyền vật lý theo một kiến trúc nhất định dựa trên các

giao thức nhằm chia sẻ các tài nguyên trong mạng của tổ chức, doanh nghiệp. Dựa trên

mạng máy tính các nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng trao đổi thông

tin cho nhau, chia sẻ tài nguyên trong hệ thống cho nhau, làm việc cùng nhau khơng phụ

thuộc vào vị trí địa lý...

+ Nguồn lực con người: Trong hệ thống thông tin hiện đại, yếu tố con người bao

gồm tất cả những đối tượng tham gia quản lý, xây dựng, mơ tả, lập trình, sử dụng, nâng

cấp và bảo trì hệ thống. Con người được coi là thành phần quan trọng nhất, đóng vai trò

chủ động để tích hợp các thành phần trong hệ thống để đạt được hiệu quả cao nhất trong

hoạt động.

1.2.2. Quy trình xây dựng hệ thống thông tin

Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án: Là giai đoạn đầu tiên của

q trình phân tích thiết kế hệ thống. Việc khảo sát thường được tiến hành qua 2 giai

đoạn:

- Khảo sát sơ bộ nhằm xác định tính khả thi của dự án.

- Khảo sát chi tiết nhằm xác định tính chính xác những gì sẽ thực hiện và khẳng

định những lợi ích kèm theo. Yêu cầu của giai đoạn khảo sát hệ thống:

+ Khảo sát đánh giá sự hoạt động của hệ thống cũ.

+ Đề xuất mục tiêu, ưu tiên cho hệ thống mới.

+ Đề xuất ý tưởng cho giải pháp mới.

+ Đề ra kế hoạch cho dự án.

+ Lập báo cáo về khảo sát và xác định tính khả thi.

- Các hình thức khảo sát:

+ Quan sát theo dõi: Bao gồm quan sát chính thức và khơng chính thức. Q trình

theo dõi có ghi chép và sử dụng các phương pháp để rút ra các kết luận có tính

thuyết phục và khoa học.

+ Phỏng vấn điều tra: Phương pháp trao đổi trực tiếp với người sử dụng hệ thống.

Thơng thường người phân tích sử dụng các bảng hỏi, mẫu điều tra nhanh.

Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống: Là công đoạn đi sau giai đoạn khảo sát hiện

trạng và xác lập dự án và là giai đoạn đi sâu vào các thành phần cơ bản của hệ thống. Các

công việc cần thực hiện của giai đoạn này bao gồm:

- Phân tích hệ thống về xử lý: xây dựng được các biểu đồ mô tả logic chức năng xử

lý của hệ thống.

8- Phân tích hệ thống về dữ liệu: Xây dựng được lược đồ cơ sở dữ liệu mức logic

của hệ thống giúp lưu trữ lâu dài các dữ liệu được sử dụng trong hệ thống.

- Phân tích khả thi về kỹ thuật: Xem xét khả năng kỹ thuật hiện đại, đề xuất giải

pháp kỹ thuật áp dụng hệ thống thơng tin mới.

- Phân tích khả năng kinh tế: Xem xét khả năng tài chính có thể chi trả cho việc

xây dựng hệ thống thông tin mới, cũng như chỉ ra những lợi ích mà hệ thống có thể đem

lại.

- Phân tích khả thi hoạt động: Khả năng vận hành của hệ thống trong điều kiện

bình thường, điều kiện tổ chức và quản lý cho phép của tổ chức.

Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống: Là công đoạn cuối của q trình khảo sát, phân

tích, thiết kế. Nhiệm vụ của giai đoạn này là chuyển các biểu đồ, lược đồ mức logic sang

vật lý. Các công việc cần thực hiện của giai đoạn này là:

- Thiết kế tổng thể.

- Thiết kế giao diện.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế các kiểm soát.

- Thiết kế phần mềm.

Giai đoạn 4: Cài đặt hệ thống: Trong giai đoạn này xây dựng hệ thống bao gồm

xây dựng các file cơ bản. Viết các chương trình thực hiện các chức năng của hệ thống mới

tương ứng với các kiểu khai thác đã đặt ra. Thực chất của giai đoạn này là thực hiện mã

hóa dữ liệu và giải thuật nên còn được gọi là giai đoạn mã hóa. Một trong những nhiệm

vụ quan trọng của giai đoạn này là làm tài liệu sử dụng để cho hướng dẫn cho người sử

dụng và làm tài liệu kỹ thuật cho các chuyên gia tin học phát triển hệ thống sau này.

Giai đoạn 5: Chuyển giao hệ thống: Giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng để

người phân tích hiệu chỉnh hệ thống thơng tin và đưa hệ thống vào khai thác, vận hành

thử bằng số liệu giả để phát hiện sai sót. Sau đó người phân tích phải đào tạo người sử

dụng tại mỗi vị trí trong hệ thống.

Giai đoạn 6: Bảo trì: Là q trình sửa đổi, khắc phục những thiếu sót của hệ

thống thơng tin để làm cho hệ thống thích nghi hơn, thuận tiện hơn trong sử dụng.

1.2.3. Các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thơng tin

1.2.3.1. Phương pháp phân tích thiết kế hướng chức năng

Đặc điểm của phương pháp này là phân chia chương trình thành nhiều chương

trình con, mỗi chương trình con thực hiện một cơng việc xác định. Phương pháp này tiến

9hành phân rã thành các bài toán nhỏ, rồi tiếp tục phân rã chúng thành các bài tốn con, chi

tiết tới khi bài tốn có thể dễ dàng được xử lý.

1.2.3.2. Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng

Cách tiếp cận hướng đối tượng là một cách tư duy theo hướng ánh xạ các thành

phần trong bài tốn vào các đối tượng ngồi đời thực. Một hệ thống được chia thành các

phần nhỏ gọi là các đối tượng, mỗi đối tượng bao gồm đầy đủ cả hành động và các dữ liệu

liên quan đến đối tượng đó. Các đối tượng trong một hệ thống tương đối độc lập với nhau

và hệ thống sẽ được xây dựng bằng cách kết hợp các đối tượng đó lại với nhau thông qua

mối quan hệ tương tác giữa chúng.

a. Các loại biểu đồ khi phân tích thiết kế hướng đối tượng

- Biểu đồ Use case (Use case diagram): biểu diễn chức năng của hệ thống. Một

biểu đồ Usecase sẽ chỉ ra một số lượng các tác nhân ngoại cảnh và mối liên kết của chúng

đối với Usecase mà hệ thống cung cấp. Đi kèm với các Usecase là các kịch bản. Các biểu

đồ Use case có thể phân rã theo nhiều mức khác nhau.

- Biểu đồ lớp (Class diagram): biểu diễn cái nhìn tĩnh về hệ thống dựa trên các khái

niệm lớp, thuộc tính và phương thức. Các lớp ở đây có mối liên hệ liên kết với nhau theo

nhiều cách: Quan hệ kết hợp, cộng hợp, quan hệ thực thi, quan hệ gộp.

- Biểu đồ trạng thái (State Diagram): tương ứng với mỗi lớp sẽ chỉ ra các trạng thái

mà đối tượng của lớp đó có thể có và sự chuyển trạng thái của các lớp.

- Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram): biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng

và các tác nhân theo thứ tự thời gian, nhấn mạnh đến thứ tự thực hiện các tương tác. Biểu

đồ tuần tự được phân chia thành các cột, mỗi cột ứng với đối tượng hoặc lớp đối tượng.

Dòng thơng điệp sẽ hướng từ cột trước tới cột sau, có thể có thơng điệp hồi quy.

- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram): biểu diễn các hoạt động và sự đồng bộ,

chuyển tiếp các hoạt động của hệ thống trong một lớp hoặc kết hợp giữa các lớp với nhau

trong một chức năng cụ thể.

- Biểu đồ thành phần (Component Diagram): mô tả một thành phần của biểu đồ,

mỗi thành phần có thể chứa nhiều lớp hoặc nhiều chương trình con. Biểu đồ thành phần

được sử dụng để biểu diễn các thành phần phần mềm cấu thành nên hệ thống.

- Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram): biểu diễn kiến trúc cài đặt và triển

khai hệ thống dưới dạng các nodes và các mối quan hệ giữa các node đó. Thông thường,

các nodes được kết nối với nhau thông qua các liên kết truyền thông như kết nối mạng.

10b. Các quy tắc của UML

Các thành phần của UML không thể ngẫu nhiên đặt cạnh nhau. Như bất cứ ngôn

ngữ nào, UML có những quy tắc chỉ ra rằng một mơ hình tốt sẽ như thế nào. Một mơ hình

tốt là một mơ hình mang tính nhất qn và có sự kết hợp hài hòa giữa các mơ hình có liên

quan của nó.

- Đặt tên: để có thể truy xuất các phần tử của mơ hình thì phải đặt tên cho chúng

như tên của các quan hệ, biểu đồ…

- Xác định phạm vi: ngữ cảnh mang lại một ý nghĩa cụ thể cho một cái tên.

- Tính nhìn thấy được: để có được sự đơn giản, dễ kiểm sốt thì ở những ngữ cảnh

khác nhau cần chỉ ra rằng một cái tên là hiện hữu và được sử dụng bởi những đối tượng

khác như thế nào.

- Tính tồn vẹn: mọi thứ quan hệ đúng đắn và nhất quán với nhau như thế nào.

1.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Trên thực tế đã có nhiều sách và tài liệu nói về phân tích thiết kế hệ thống thơng

tin, để phục vụ cho đề tài khóa luận của mình em có tìm hiểu về một số tài liệu sau:

PSG.TS Đàm Gia Mạnh (2017), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB

Thống Kê. Nội dung của giáo trình khơng đi q sâu vào khía cạnh kỹ thuật, cơng nghệ

nên cung cấp thơng tin hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu và vận dụng kỹ năng xây

dựng và triển khai hệ thống thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh….Giáo trình

đưa ra các khái niệm, phân tích các nền tảng cơng nghệ trong hệ thống thơng tin quản lý,

cung cấp các lý thuyết, phương pháp, công cụ xây dựng và quản lý hệ thống thông tin.

Đồng thời, chỉ ra các loại hệ thống thông tin hiện nay. Tài liệu này được em sử dụng để

trích dẫn các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin trong phần cơ sở lý luận của

mình.

PGS.TS Nguyễn Văn Ba (2008), Phát triển hệ thống hướng đối tượng UML 2.0 và

C++, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là cuốn sách viết khá chi tiết về UML, khái

quát các cơ sở của lập trình hướng đối tượng UML 2.0 và C++ như: mơ hình hóa hướng

đối tượng, mơi trường và nhu cầu, cấu trúc, hành vi, thiết kế hệ thống, các cơ sở của C++,

cài đặt các lớp, cài đặt các mối liên quan. Năm chương đầu tiên của cuốn sách tập trung

làm rõ 2 vế của phân tích hệ thống, trình bày rõ các khái niệm và các biểu đồ diễn tả cấu11trúc tĩnh trong UML. Riêng chương thứ 6, đây là chương dài nhất đồng thời cũng là

chương phức tạp nhất nói về việc phát triển hệ thống nhằm mục đích thiết kế hệ thống.

Bùi Thị Huế (2014), Khóa luận tốt nghiệp “Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

quản lý bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cát Linh”, Khoa Hệ thống thông tin

kinh tế, Đại học Thương Mại. Đây là một trong những đề tài xây dựng HTTT quản lý theo

hướng đối tượng: việc phân tích và thiết kế gần gũi với thế giới thực; tái sử dụng dễ dàng;

đóng gói, che giấu thơng tin làm tăng tính an tồn cho hệ thống và đặc biết là tính kế thừa

cao, làm giảm chi phí, hệ thống có tính mở. Tuy nhiên, để xây dựng được HTTT theo

hướng đối tượng đòi hỏi thời gian và chi phí lớn, chỉ phù hợp với hệ thống lớn và phức

tạp.

Mai Thị Hường (2018), Khóa luận tốt nghiệp “Phân tích và thiết kế hệ thống

thơng tin quản lý nhân cơng cho cơng trình xây dựng tại cơng ty cổ phần LIDECO 2”,

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Đại học Thương Mại. Đây là

một trong những đề tài phân tích thiết kế theo hướng đối tượng có phần cơ sở lý luận chi

tiết, đầy đủ. Tuy nhiên, có đơi chỗ mâu thuẫn giữa việc phân tích và thiết kế.

Nguyễn Minh Tâm (2011), Luận văn “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự và

bán máy tính tại Cơng ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phố Hiến”, Khoa Hệ thống thông

tin, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những đề tài xây

dựng phần mềm quản lý theo hướng đối tượng hoàn chỉnh, khắc phục được những nhược

điểm cơ bản của phương pháp phân tích thiết kế theo hướng chức năng như: việc phân

tích và thiết kế gần gũi với thực tế, tái sử dụng dễ dàng, đóng gói, che giấu thơng tin làm

tang tính an tồn cho hệ thống và đặc biệt là tính kế thừa cao, làm giảm chi phí, hệ thống

có tính mở.

1.3.2. Tình hình nghiên cứu ngồi nước

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tài liệu phân tích và cơng cụ về UML, em xin

liệt kê một số tài liệu, công cụ mình đã tìm hiểu được:

The Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, J. Rumbaugh, I.

Jacobson, and G. Booch. Đây là một tài liệu đầy đủ và chính xác nhất về UML, tất cả các

đặc tả về ngơn ngữ mơ hình hóa UML đều được đề cập trong tài liệu này. Tài liệu được sử

dụng ở dạng tra cứu những khái niệm khi cần thiết hoặc các bạn muốn học đầy đủ và sâu

về UML.

12Learning UML 2.0, Kim Hamilton, Russell Miles. Tài liệu viết tương đối đầy đủ về

những nội dung chính của UML mà chúng ta thường sẽ sử dụng trong giai đoạn phân tích

thiết kế. Ưu điểm của tài liệu là nó được viết ở dạng thực hành step by step - bám sát

những tình huồng cụ thể, trước và sau mỗi một nơi dung đều có những phần dẫn nhập giải

thích tính cần thiết của nội dung, đầu vào và đầu ra của mỗi giai đoạn. Cuốn sách được

viết bám theo sát những ví dụ rất thực tế vì vậy rất dễ đọc và dễ hiểu. Phù hợp với việc

học nhanh và thực hành nhanh.

Kenneth C.Laudon Jane P.Laudo, “Management Information System: Managing

Digital Systerm”. Cuốn sách bao gồm bốn phần đề cập đến hệ thống thông tin trong thời

đại kinh doanh toàn cầu hiện nay, cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin, ứng dụng hệ

thống thông tin trong kỷ nguyên số, và phương pháp xây dựng hệ thống thơng tin quản lý.

Bên cạnh đó cuốn sách cũng nhắc đến cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin, và bảo mật hệ

thống thông tin.

Karina Cuadro, Article “The Pros of Using System Analysis & Design for Your

Business”, Fox Shool of Bussines. Bài viết này nhấn mạnh đến lợi ích của hệ thống thông

tin giúp cải thiện chất lượng tổng thể của một doanh nghiệp làm tăng khả năng cạnh tranh

của doanh nghiệp, giúp xác định các thị trường và cơ hội mới dẫn đến các thủ tục mới và

tăng chất lượng, giúp duy trì kiểm sốt chất lượng và giảm chi phí sản xuất.

Enterprise Architect (EA) là một phần mềm phân tích và thiết kế UML một cách

tồn diện, bao gồm việc phát triển phần mềm từ thu thập các u cầu, phân tích, thiết kế

mơ hình, kiểm tra, kiểm sốt thay đổi và bảo trì để thực hiện, truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

Trong chương 3 của bài khóa luận, em có sử dụng phần mềm để phục vụ cho việc đưa ra

giải pháp phân tích, thiết kế cho đề tài của mình.13CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG

PHẦN MỀM BRAVOMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO

2.1. TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

- Tên tiếng anh: BRAVO Software Joint Stock Company

- Giấy phép thành lập: Số 4667/GP-UB ngày 07/10/1999 của UBND Hà Nội

- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất phần mềm máy tính (chủ yếu là phần mềm “Quản

trị tài chính kế tốn” và “Quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP”)

- Mã số thuế: Số 0100947771 tại Cục thuế Hà Nội

- Website: www.bravo.com.vn

- Trụ sở chính: Trụ sở chính của Cơng ty tại thành phố Hà Nội

+ Giám đốc cơng ty: Ơng Đào Mạnh Hùng

+ Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại: 024.3776 2472 (7 lines)Fax: 024.3776 2470+ Email: hanoi@bravo.com.vn

- Chi nhánh Công ty: VPĐD của Công ty tại thành phố Đà Nẵng

+ Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Đức Sơn

+ Địa chỉ: Số 466 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

+ Điện thoại: 0236.363 3733 (4 lines)Fax: 0236.363 3734+ Email: danang@bravo.com.vn

- Chi nhánh Công ty: VPĐD của Cơng ty tại thành phố Hồ Chí Minh

+ Đại diện: Ơng Tơn Minh Thiên

+ Địa chỉ: Tòa nhà 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố

Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 028.3930 3352 (6 lines)Fax: 028.3930 3441+ Email: hcm@bravo.com.vn

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1999

với mong muốn mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ hồn hảo trong việc ứng

14dụng các thành tựu cơng nghệ máy tính vào cơng tác kế tốn, quản lý và quản trị doanh

nghiệp. Trong thực tế, những năm qua tập thể BRAVO đã cùng nhau vượt qua các khó

khăn, trở ngại để xây dựng công ty trở thành một trong những nhà cung cấp phần mềm

“Quản trị doanh nghiệp – Tài chính kế tốn” có quy mơ và uy tín của Việt Nam, với sản

phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO.

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO giai đoạn

từ năm 2015 – 2018 được thể hiện qua bảng số liệu sau đây:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 20181. Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ68.238.979.09289.045.476.396116.778.803.345148.099.782.9682.Các khoản giảm trừ

doanh thu

3. Doanh thu thuần về

bán hàng và cung cấp

dịch vụ660.000.00068.238.979.09289.045.476.3964. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về

bán hàng và cung cấp

dịch vụ116.778.803.345147.439.782.96898.453.308.542142.204.935.24168.238.979.09289.045.476.39618.325.494.8035.234.847.727261.627.114669.135.187748.318.0721.020.436.4678. Chi phí bán hàng19.097.294.26922.044.239.7986.185.185.4182.733.984.0929. Chi phí quản lý

doanh nghiệp48.254.745.47566.185.891.27511.063.763.2821.026.282.06410. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh1.148.566.4621.484.480.5101.824.864.1752.495.018.0386. Doanh thu hoạt

động tài chính

7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi

vay11. Thu nhập khác50.000.00090.909.09112. Chi phí khác87.710.47481.184.364(37.710.474)9.724.72713. Lợi nhuận khác

14. Tổng lợi nhuận kế

tốn trước thuế

15.Chiphíthuế1.148.566.4621.446.770.0361.824.864.175252.684.622289.354.007364.972.835152.504.742.765

500.948.553TNDN hiện hành

16. Chi phí

TNDN hỗn lạithuế17. Lợi nhuận sau thuế

TNDN895.881.8401.157.416.0291.459.891.3402.003.794.212Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty giai đoạn 2015 – 2018

(Nguồn Phòng Quản lý Tổng hợp)

Nhận xét: Công ty luôn giữ được mức tăng trưởng ổn định qua từng năm, cụ thể:

- Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

+ Năm 2016: Tốc độ tăng trưởng 130,49% so với năm 2015.

+ Năm 2017: Tốc độ tăng trưởng 131,15% so với năm 2016.

+ Năm 2018: Tốc độ tăng trưởng 126,82% so với năm 2017.

- Về lợi nhuận sau thuế TNDN:

+ Năm 2016: Tốc độ tăng trưởng 129,19% so với năm 2015.

+ Năm 2017: Tốc độ tăng trưởng 126,13% so với năm 2016.

+ Năm 2018: Tốc độ tăng trưởng 137,26% so với năm 2017.

Qua đó, có thể thấy năm 2018 có tốc độ tăng trưởng Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ dương thấp nhất trong 3 năm 2016, 2017, 2018 nhưng lại có tốc độ tăng

trưởng cao nhất về Lợi nhuận sau thuế TNDN, đạt 137,26% so với năm 2017. Nguyên

nhân là do năm 2018 công ty cho ra mắt sản phẩm mới BRAVO 8 (ERP – VN) với những

cải tiến mạnh mẽ về mặt cơng nghệ và bài tốn xử lý, nhiều đối tác tự tìm đến doanh

nghiệp để mua phần mềm do đó giảm được đáng kể Chi phí bán hàng (giảm

3.451.201.326 đồng). Ngồi ra, với chính sách quản lý chặt chẽ của Ban Lãnh đạo đã giúp

cắt giảm được bớt Chi phí quản lý doanh nghiệp một cách đáng kể, cụ thể giảm

10.037.481.218 đồng so với năm 2017.

2.1.3. Các sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty

- Phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP – VN): Kế thừa và phát triển từ

kinh nghiệm tích lũy của những phiên bản trước, Giải pháp phần mềm quản trị doanh

nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN) được xây dựng theo góc độ quản trị tổng thể doanh nghiệp,

giải quyết bài toán quản trị đa ngành nghề. Nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT CẤU KHÓA LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×