Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Baghouse Filter (thiết bị lọc túi):

5 Baghouse Filter (thiết bị lọc túi):

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.thuvien247.net

Để bỏ qua BAGHOUSE FILTER trong q trình tính tốn, chọn

Ignored. HYSYS sẽ hoàn toàn bỏ qua thao tác này cho đến khi

khôi phục lại bằng cách không chọn Ignored.

8.5.1 Design TabConnections Page

Trên trang này, cung cấp tên của hoạt động, cũng như các nguồn

nguyên liệu, các dòng sản phẩm hơi và dòng sản phẩm rắn.Parameters Page:

Trên trang này, phải cung cấp các thông tin sau:

Thông số

ConfigurationClean Bag

Pressure Drop

Dirty Bag

Pressure DropMô tả

Khi thực hiện một thay đổi nào của các

tham số, cấu hình sẽ thay đổi do người sử

dụng (User Defined). Chọn Mặc định để trở

lại giá trị mặc định của HYSYS

Độ tụt áp qua túi sạch

Độ tụt áp qua túi bẩn, có giá trị lớn hơn độ

tụt áp qua túi sạchUser Variables Page14www.thuvien247.net

Trang này cho phép tạo ra và thực hiện các biến trong mô phỏng

HYSYS. Để biết thêm thông tin về việc triển khai thực hiện

User Variables, xem User Variables trong Customization Guide.Notes Page (trang ghi chú):

Trong trang này thực hiện soạn thảo văn bản, có thể ghi lại bất kỳ

các ý kiến hoặc thông tin liên quan đến các thao tác, hoặc liên quan

đến mơ phỏng nói chung.

8.5.2 Rating Tab (đánh giá):Sizing Page

Dưới đây là những thông số có thể được xác định:

Thơng số

Mơ tả

Vận tốc tối đa của khí trong bộ lọc túi

Maximum Gas

Velocity

Diện tích cho mỗi túi lọc

Bag Filter Area

Đường kính túi lọc

Bag Diameter

Số túi lọc cho mỗi buồng lọc

Bags per Cell

Khoảng cách giữa các túi lọc

Bag Spacing

8.5.3 Worksheet Tab (bảng tính)

Worksheet (bảng tính) cung cấp các thơng tin mặc định của các

dòng vật liệu trong Workbook. Tuy nhiên, bảng này chỉ hiển thị

các dòng đang gắn liền với thao tác hiện tại.

8.5.4 Performance TabResults page

Những kết quả tính tốn q trình lọc được hiển thị trên trang này:

• Thời gian lọc

• Số lượng các buồng lọc Cell

• Diện tích / Cell

• Tổng diện tích buồng lọc Cell

• Đường kính hạt.

8.5.5 Dynamics Tab

Tính năng này hiện tại chưa sẵn có. Chỉ dùng trong mơ phỏng động.15www.thuvien247.net9 –THIẾT BỊ PHẢN ỨNG9.1 Thiết bị phản ứng29.2 CSTR / General Reactor Design Tab49.2.1 Connections Page

9.2.2 Parameters Page4

59.3 CSTR / General Reactor Reactions Tab89.3.1 Conversion Reactor Reactions Tab

9.3.2 CSTR Reactions Tab

9.3.3 Equilibrium Reactor - Reaction Tab

9.3.4 Gibbs Reactor Reactions Tab8

12

16

199.4 CSTR / General Reactor Rating Tab239.5 CSTR / General Reactor Work Sheet Tab269.6 CSTR / General Reactor Dynamics Tab269.7 Plug Flow Reactor (PFR) Property View279.7.1 PFR Design Tab

9.7.2 Reactions Tab

9.7.3 Ratings Tab

9.7.4 Work Sheet Tab

9.7.5 Performance Tab

9.7.6 Dynamics Tab

9.7.7 PFR Example Problem28

35

40

42

42

44

451www.thuvien247.net

9.1 Thiết bị phản ứng

Ngoại trừ thiết bị phản ứng PLUG FLOW REACTOR (PFR) còn

lại tất cả các thiết bị phản ứng khác có hình dạng tương đối giống

nhau, có cùng kiểu mơ phỏng. Khác nhau trước hết là mỗi loại thiết

bị phản ứng có một chức năng riêng biệt (chuyển hóa, động học,

cân bằng, xúc tác dị thể hoặc đơn giản). Trái với Seperator hay

General Reactor, các Specific Reactor chỉ chấp nhận một loại phản

ứng cụ thể. Ví dụ Conversion Reactor đặc trưng với các phản ứng

chuyển hóa, nếu gắn nó với loại phản ứng cân bằng hay động học

thì sẽ nhận được thơng báo lỗi. Chỉ có Gibbs Reactor là ngoại lệ vì

nó có thể có hoặc khơng có chức năng thiết lập phản ứng.

Có thể có nhiều cách linh hoạt để thiết lập và nhóm phản ứng:

Xem Chapter 4Reaction của

Simulation Basis

manual hoặc Section

7.4.1-Reaction

Package của User’s

Guide để biết thêm

chi tiết về việc cài

đặt phản ứng và loại

phản ứng.§ Xác định phản ứng trong Basis Manager, nhóm chúng lại và

gắn vào Reactor.

§ Tạo phản ứng trong Reaction Package trong Main Flowsheet,

nhóm chúng lại và gắn vào Reactor.

§ Tạo và cài đặt phản ứng trong Basis Environment, thay đổi

phản ứng trong Reaction Package của mơi trường mơ phỏng

chính.

Dù được thiết lập theo cách nào ở trên, phản ứng xác định sẽ hiển

thị cho toàn bộ Flowsheet, tức là một phản ứng có thể gắn với

nhiều Reactor.

Tuy nhiên có một vài điều cần phải lưu ý. Khi điều chỉnh phản ứng

thông qua Reactor, sự thay đổi chỉ được xem như cục bộ trong

Reactor đó. Sự điều chỉnh trong Basis Environment hoặc trong

Reaction Package được tiến hành tự động trong mỗi reactor khi

thực hiện đặt lại các tham số cho phản ứng, không phải làm những

thay đổi cục bộ. Những thay đổi cục bộ luôn được giữ lại. Để hủy

bỏ các thay đổi cục bộ và quay về các thông số chung của phản

ứng, bận bấm phím Delete khi con trỏ ở trong khung chứa biến đổi

cục bộ.

Có bốn loại Reactor có liên kết chung các tính chất:

§ CSTR (Continuous-Stirred Tank Reactor)

2www.thuvien247.net

Để gỡ bỏ các thay

đổi cục bộ, di

chuyển tới ơ

appropriate và

bấm phím

DELETE.GeneralConvertion§ GIBBS REACTOR

§ EQUILIBRIUM REACTOR

§ CONVERSION REACTOR

Ba Reactor cuối có thể được dẫn ra từ General Reactor. Vì có sự

tương đồng nên các Reactor này sẽ được nói chung. Trong giao

diện property view khi có sự khác nhau ví dụ phần Reaction Tab

sự khác biệt sẽ được ghi chú rõ ràng.

Plug Flow Reactor (PFR) hoàn toàn khác so với các reactor trên.

Vì vậy sẽ được thảo luận riêng trong mục 9.7 - Plug Flow Reactor

(PFR) Property View.

Để cài đặt một Reactor có thể thao tác như sauEquilibriumGibbs Reactors§ Bấm phím F12 và chọn Reactor trong UnitOps.

§ Bấm phím F4, trong Object Palette chọn General Reactor, sau

đó sẽ chọn reactor tương ứng GIBBS, CONVERSION hoặc

EQUILIBRIUM.CSTR3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Baghouse Filter (thiết bị lọc túi):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×