Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 CSTR / General Reactor Rating Tab

4 CSTR / General Reactor Rating Tab

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.thuvien247.net

ObjectDescriptionCylinder/Sphere Chính sự khác nhau về hình dạng của Cylinder

và Sphere (hình trụ và hình cầu) làm thay đổi

một số thơng số và phương pháp tính thể tích.

Nếu chọn Cylinder các thơng số như đường

kính, chiều cao được xác định, thể tích được

tính tốn dựa vào phương trình sau:

Vreactor = { Ddiameter2/4.π.Hheight} + Vboot

Nếu chọn Sphere, biết đường kính hoặc chiều

cao, thể tính được tính dựa trên phương trình

sau:

Vreactor = {{Hheight or Ddiameter}3.π}/6 + Vboot

Trong đó:

Vreactor: thể tích reactor

Vboot: thể tích thiết bị khởi động

Hheight, chiều cao reactor

Ddiameter : đường kính reactor.OrientationCó thể chọn định hướng của thiết bị:

• Horizontal: hướng nằm ngang

• Vertical: hướng thẳng đứngVolumeChứa tổng thể tích của thiết bị

Có 3 trường hợp có thể xảy ra:

• Nếu nhập chiều cao và đường kính vào thì

thể tích được tính tốn dựa trên một trong

hai phương trình trên. Nếu thiết bị dạng hình

cầu thì chỉ cần một hoặc 2 thơng số trên

• Nếu nhập một giá trị hoặc đường kính, hoặc

chiều cao, thơng số còn lại là thể tích thì

HYSYS sẽ tự động tính tốn các giá trị còn

lại dựa vào các phương trình trên

• Nếu chỉ nhập thơng số của thể tích thì chiều

cao và đường kính được tính tốn theo tỷ lệ

3/2DiameterĐường kính của thiết bị. Nếu thiết bị dạng hình

cầu thì giá trị đường kính như chiều dàiHieght/LengthChiều cao hoặc chiều dài của thiết bị. Nếu thiết

bị có dạng hình cầu thì đây là giá trị đường

kính của thiết bị.Nhóm Geometry có 3 tham số: thể tích, đường kính và chiều cao

(hoặc chiều dài nếu thiết bị nằm ngang). Nếu nhập giá trị Thể tích

thì khơng cần nhập hai tham số còn lại bởi vì HYSYS sẽ tính tốn

24www.thuvien247.net

chiều cao (hoặc chiều dài) và đường kính theo tỷ lệ

Height/Diameter là 3/2. Tuy nhiên có thể nhập một trong hai tham

số (hoặc chiều cao hoặc đường kính) và tham số thứ ba sẽ được tự

động tính toán theo một trong hai biểu thức trên.

Boot Dimensions

Nếu reactor đang tính tốn có Boot, cần nhập các thơng số thể tích

của thiết bị bằng cách kích hoạt This Reactor has a Boot. Khi này

sẽ hiển thị giao diện Boot Dimensions group. Boot Dimension

gồm hai fields:FieldMơ tảBoot DiameterĐường kính của Boot. Giá trị mặc định

thường là 1/3 đường kính reactor.Boot HeightGiá trị mặc định chiều cao của Boot thường

bằng một nửa đường kính reactor.Thể tích của Boot được tính tốn dựa trên thể tích một hình trụ:

Vboot = π.{Dboot/2}.Hboot

và giá trị mặc định của reactor là:

Vboot =π.{Dreactor/6}2 . Dreactor/2=π . Dreactor3 /72Heat Loss Page

Trang này cho phép lựa chọn Heat Loss Model để tính tốn và

nhập các tham số cần thiết cho từng model. Để biết thêm thông tin

về heat loss, xem Dynamic Modelling guide.25www.thuvien247.net

9.5 CSTR / General Reactor Work Sheet Tab

Work Sheet tab chứa một bảng tóm tắt những thơng tin của dòng

như: tính chất, thành phần, các tham số chi tiết của dòng. PF Specs

page chứa các tóm tắt tính chất của dòng từ Dynamics tab9.6 CSTR / General Reactor Dynamics Tab

Nếu làm việc ở chế độ môt phỏng tĩnh khơng cần thay đổi bất kì

thơng tin nào trong trang này. Để biết thêm thông tin về CSTR và

General Reactor trong mô phỏng động, xem HYSYS Dynamic

Modelling guide.26www.thuvien247.net

9.7 Plug Flow Reactor (PFR) Property ViewPFR ((Plug Flow Reactor, hoặc Tubular Reactor) có dạng ống hình

trụ. Dòng chất phản ứng theo mơ hình dòng đẩy lý tưởng, khơng có

sự khuấy trộn, các dòng đi xun tâm đẳng hướng (khơng có chênh

lệch khối lượng hoặc nhiệt độ). Sự xáo trộn quanh trục khơng đáng

kể có thể bỏ qua.

Bởi vì dòng chất phản ứng chuyển động liên tục dọc theo chiều dài

ống phản ứng, nên nồng độ xung quanh trục là cao hơn. Tốc độ

phản ứng lại phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng, vì vậy tốc độ

phản ứng sẽ biến thiên dọc theo trục (coi phản ứng là bậc không).

Xem xét cách giải bài tốn với thiết bị PFR (có chênh lệch dọc theo

trục của nồng độ các cấu tử, nhiệt độ phản ứng,…). Thể tích thiết bị

phản ứng được chia thành những phần nhỏ. Trong mỗi phần tử thể

tích này, phản ứng xảy ra với tốc độ được coi như là như nhau. Cân

bằng mol tính tốn cho mỗi phần tử thể tích j như sau:F j 0 − F j + ∫ r j dV =

VdN j

dtBởi vì tốc độ phản ứng coi như là như nhau trong mỗi phần tử thể

tích, nên số hạng thứ ba của biểu thức trên là rjV. Trong mô phỏng

tĩnh, vế phải của biểu thức trên bằng không, và biểu thức trên sẽ

được rút gọn thành:

Fj = Fj0 + rjV

Có hai cách để thiết lập thiết bị phản ứng PFR:

§ Bấm phím F12 và chọn Plug Flow Reactor từ Unit Ops view

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 CSTR / General Reactor Rating Tab

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×