Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh

III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

 The tragedy of life is not so much what men suffer, but what

they miss- Thomas Carlyle

Bi kịch của cuộc đời không phải ở chỗ người ta đã chịu bao nhiêu đau

khổ mà là họ đã bỏ lỡ những gì.

 The supreme happiness of life is the conviction that we are

loved.- Victor Hugo

Niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời là khi tin chắc rằng mình được yêu

thương.

 My philosophy of life is work.- Thomas Edison.

Triết lý sống của tôi là làm việc.

 Nothing is impossible for those who have a strong will.

Có chí thì nên

 In life’s earnest battle they only prevail, who daily march

onward and never say fail.

Trong cuộc đấu tranh gay gắt của cuộc đời, chỉ những người từng

ngày tiến lên và không bao giờ chịu thất bại mới chiến thắng.

 He who does not have a strong will can never achieve high

intelligence.

Khơng có ý chí mạnh mẽ thì khơng bao giờ đạt đến đỉnh cao của trí

tuệ.

 One crowed hour of glorious life is worth an age without a

name.- Scott

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt tram

năm

 Life is measured by thought and action, not by time. – Aubury

19



Giá trị đo lường cuộc sống là tư tưởng và hành động chứ không phải

là thời gian.

 Destiny: A tyrant’s authority for crime, and a fool’s excuse for

failure.- Ambrose Bierce

Số mệnh : Quyền phạm tội của bạo chúa, lời bào chữa cho sự thất bại

của kẻ ngốc.

 Chiefly the mold of a man’s fortune is in his own hands.Petreach

Số phận của một người chủ yếu là do người đó tạo ra.

 To wait for luck is the same thing as waiting for death- Henry

Ford

Chờ đợi vận may chả khác gì chờ đợi cái chết.

 Youth is blunder; manhood a struggle; and old age a secet.Benjamin Disraeli

Tuổi trẻ đầy sai lầm, tuổi trưởng thành đầy tranh đấu, tuổi già đầy

nuối tiếc.

 If you do not plant knowledge when young, it will give us no

shade when we are old. – Chesterfield

Khi còn trẻ nếu không bồi đắp kiến thức, lúc về già sẽ không có bóng

râm cho ta che mát.

 Every noble crown is, and on earth will ever be, a crown of

thorns.-Edison

Đường đến vinh quang luôn trải đầy chông gai.

 If a man empties his purse into his head, no one can take it

from him- Franklin

20



Đầu tư tiền bạc vào tri thức thì tiền đó sẽ khơng bao giờ bị mất đi

 Live to learn, not learn to live – Francis Bacon

Sống để học chứ không phải học để sống

 A good book is the pursest essence of a human soul.- T.Carlyle

Một cuốn sách hay là tinh hoa của tâm hồn.

 Genius is one percent inspriration and ninety-nine percent

perspiration.- Thomas Edison

Thiên tài thì 1% là do bẩm sinh và 99% là do khổ luyện.

 Genius is nothing but labor and diligence.- Einstein

Thiên tài chả qua chỉ là lao động và sự cần cù.

 Genius only means hard-working all one’s life.-Mendeleev

Thiên tài đơn giản nghĩa là làm việc chăm chỉ cả đời

 Towering genius disdains a beaten path. He seeks regions

hitherto unexplored.- Abraham Lincoln

Thiên tài xuất chúng khơng them đi theo lối mòn. Người đó tìm kiếm

những vùng cho đến nay chưa ai khám phá.

 The best thinking has been done in solitude- Thomas Edison

Ý nghĩ hay nhất nảy sinh trong sự cô độc

 None but a fool is always right- Hare

Chỉ có kẻ ngốc mới thấy mình lúc nào cũng đúng.

 A little pit is soon hot.- John Tray

Hạt nhỏ mau nóng

 United we stand, divided we fall-Franklin

21



Đồn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

 It is no use doing what you like; you have got to like what you

do.- W.Churchill

Không nên làm việc mình thích, mà phải thích việc mình làm

 Try not to become a man of success but rather try to become a

man of value.- Albert Einstein

Đừng cố gắng làm người thành cơng mà hãy nỗ lực trở thành người

có giá trị.

 People do not lack strength; they lack will- Victor Hugo

Con người không thiếu sức mạnh mà là thiếu ý chí

 I am a slow walker, but I never walk backwards- Abraham

Lincoln

Tôi là người đi chậm nhưng tôi không bao giờ lùi bước

 Give me where to stand, and I will move the world- Archimedes

Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ dịch chuyển cả thế giới này.



22



23



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×