Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIẾT 43: ĐỀ - CA- MÉT. HÉC - TÔ - MÉT.

TIẾT 43: ĐỀ - CA- MÉT. HÉC - TÔ - MÉT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hãy kể những đơn vị đo độ dài lớn

hơn m ?

GV: chiều dài từ cổng trường vào hết

sân trường khoảng 1hm

3.Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành ( 20 - 22’)

Bài 1/ 44: (SGK) (6 - 7’)

KT : Củng cố về MQH giữa các ĐV

đo độ dài

+ Em có NX gì khi làm bài?

1 hm = .... m

1dam = .... m

+ ĐV đứng trước hơn ĐV đứng sau

1hm = .... dam

1km = .... m

mấy lần?

- Mỗi đơn vị đo độ dài kế tiếp nhau

=> Đây chính là MQH giữa các ĐVđo gấp kém nhau 10 lần.

độ dài.

*Bài 2/44 (5 - 6’)-S.

KT: Củng cố về đổi ĐVđo độ dài

- 7 dam = 70 m 7 hm = 700 m

dam, hm ra m.

9 dam = 90 m 9 hm = 900 m

- H nêu cách làm NX ?

6 dam = 60 m 5 hm = 500 m

+ Tại sao 4dam = 1dam x 4 ?

+ Em hiểu 10m x 4 nghĩa là gì ?

+ 9 dam =…m ; 9 hm = ....m ? Em

làm ntn?

=> Chốt: Nêu MQH giữa các ĐVđo

hm, dam với m

*Bài 3/42 ( 6 - 7’)-S .

KT : Củng cố về làm tính cộng, trừ

25 dam + 50 dam = 75 dam

với ĐVđo độ dài.

45 dam - 16 dam = 31 dam

+ Nêu cách tính: 72 hm – 48 hm = ? - Lưu ý các số phải cùng, cách ghi

=> Khi làm các PT này em cần chú ý KQ phép tính có kèm đơn vị đo.

điều gì ?

- Chữa miệng - Nhận xét.

=> Chốt: Nêu mối quan hệ giữa các

đơn vị đo độ dài đã học.

Dự kiến sai lầm

- Đổi sai các đơn vị đo độ dài không liền nhau.

4, Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò (3 - 5’)

- Bảng con :

1 dam =.....m

1 hm = ..dm =…m

- G NX chung giờ học + Giao bi v nh

Rỳt kinh nghim

...

....

--------------- Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------Thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thể dục

ÔN HAI ĐỘNG TÁC : VƯƠN THỞ,TAY

I / Mục tiờu :

- Bước đầu biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Chơi trũ chơi “Chim về tổ ”. Biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

- Giỏo dục học sinh tớnh kỉ luật.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Sõn tập sạch sẽ

III/Hoạt động dạy học

1/ Mở đầu

Phổ biến nội dung yờu cầu giờ học

Khởi động

HS chạy một vũng trờn sõn tập

Kiểm tra bài cũ:

4 hs

Nhận xột

2/ Cơ bản:

a,Ôn động tác vươn thở

Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập

Nhận xột

b.Ôn động tác tay

Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập

Nhận xột

*Tập luyện liên hoàn 2 động tác thể dục

Nhận xột

c. Trũ chơi: Chim về tổ

GV phổ biến nội dung trũ chơi để học sinh

thực hiện6p

Đội hỡnh

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

28p

08p* * *

* * *

* * *

* * *

GVĐội hỡnh tập luyện

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV

10p10pb

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xột

3/ Kết thỳc:

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học

- Về nhà tập hai động tác vươn thở và tay*

*

*

*6pGV*

*

*

**

*

*

*Đội hỡnh kết thỳc

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *--------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1----------------ƠN TẬP GIỮA KỲ I - TIẾT 7

a. Mục đích, yêu cầu

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/p); trả lời được

câu hỏi về nội từng đoạn, bài.( HSG trên 55 tiếng/p).

b. Đồ dùng dạy - học

- Vở bài tập

c. Các hoạt động dạy – học

I. Bài mới

1. Giới thiệu bài

(2’)

Nêu MĐ-y/c của tiết học

2, Nội dung

(35’)

a, Đọc bài Mùa hoa sấu

Nêu yêu cầu - đọc mẫu

-Đọc to toàn bài

+ Đọc thầm bài

+ Đọc bài

b, Trả lời câu hỏi

Câu 1: Cây sấu thay lá và ra hoa (ý c)

Câu 2: Hoa sấu trông như những chiếc

H: Đọc lại y/c của bài

chuông nhỏ xíu (ý b)

+ Đọc các câu hỏi

Câu 3: Hoa sấu thơm nhẹ,có vị chua(ý a)

Câu 4: Có 2 hình ảnh so sánh (ý b)

Câu 5: Tinh nghịch (ý a)

H:Tự làm bài cá nhân( Vở BT)

- Đọc câu hỏi - Trả lời

=> Chốt kết quả đúng, đánh giá

- Nhận xét,bổ sung

II. Củng cố - dặn dò

(5’)

- Về nhà ơn lại bài

- Nhận xét tiết học

Toán

TIẾT 44: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

I/ Mục tiêu

- HS nắm được và xây dựng được “Bảng đơn vị đo độ dài” dựa vào mối quan hệ giữa

các đơn vị đo độ dài

- Thực hành làm tính và đổi đơn vị đo.

II/ Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ kẻ sẵn đơn vị đo độ di.

III/ Cỏc hot ng dy - hc

--------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------1, Hoạt đơng 1: Kiểm tra bài cũ (3 - 5’)

- Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

km = ... m

1dam = ... m

1hm = ... m

- 1km gấp .... lần 1m ?

1 dam gấp .... lần 1 m ?

- Nhận xét, ghi điểm.

2, Hoạt động 2: Dạy học bài mới (10 - 12’)

a. Hướng dấn HS cách xây dựng: Bảng đơn vị đo độ dài

- Nêu các đơn vị đo độ dài đã học?

- Km , hm, dam, m, dm, cm, m...

- Trong các đơn vị đo độ dài đơn vị nào

- mét

đường sử dụng thông thường nhất?

- Mét được viết tắt như thế nào ?

- Những đơn vị nào nhỏ hơn kế tiếp mét? - m

…..

- dm,cm, mm

- Những đơn vị nào lớn hơn kế tiếp mét?

- GV điền vào bảng kẻ sẵn

- dam, hm, km

=> Đây chính là bảng đơn vị đo độ dài.

- Đọc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự

- Km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

từ lớn đến bé và ngược lại

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo?

- G điền vào vị trí các cột thích hợp và

hồn thiện bảng đơn vị đo độ dài

như SGK.

+ NX mối quan hệ giữa hai ĐV đo

- Hai đơn vị đo độ dài liền nhau gấp

liền nhau ?

kém nhau 10 lần

=> Hai ĐV đo độ dài liên tiếp nhau gấp,

kém nhau 10 lần.(mỗi ĐV đo biểu hiện

- Hai đơn vị đo độ dài liền nhau gấp

bằng 1 chữ số)

kém nhau 10 lần

- H đọc lại bảng đơn vị đo độ dài để ghi

nhớ

- Bảng đơn vị đo độ dài có mấy đơn vị ?

b. Học sinh học thuộc bảng đơn vị đo

độ dài

- GV xoá dần bảng – HS đọc

- bảy đơn vị

- HS học thuộc bảng đơn vị đo độ dài

- nhận xét

- HS đọc nối tiếp

3.Hoạt động 3: Luyện tập - thực hành

=> H cần thuộc bảng đơn vị đo độ dài

(20 - 22’)

theo thứ tư. Nắm chắc mối quan hệ

* Bài 1/ 45( 5 - 6’ )-S

giữa các đơn vị đo này

KT : Củng cố về MQH giữa các ĐVđo

- H đọc trong SGK

độ dài

+ NX các đơn vị đo độ dài bài 1 ?

=> Chốt : Dựa vào đâu em làm được bài - Mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

này?

--------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1----------------*Bi 2/45 (5 - 6’)- S

KT: Củng cố về đổi ĐV đo độ dài .

+ Bài tập 2 có gì giống và khác bài 1?

+ Nêu cách đổi: 3 dam =.. ..m ; 8hm

=...m )

=> Chốt : Nhớ MQH giữa các đơn vị đo

để đổi đúng.

*Bài 3/42 ( 6 - 7’)-V

KT : Củng cố về làm tính nhân , chia với

ĐV đo độ dài.

+ Nêu cách thực hiện: 55 dm : 5 = ?1km = 10hm 1m = 10dm

1km = 1000m 1m = 100cm

1hm = 10dam 1m = 1000mm

8hm = 100m 8m = 80dm

9hm = 900m 6m = 600cm

7dam =70m 8cm = 80mm25m x 2 = 50

15km x 4 = 60km

34cm x 6 = 204cm

=> Chốt: Khi làm các PT này em cần chú - Lưu ý cách ghi KQ phép tính có

ý điều gì ?

kèm đơn vị đo.

Hoạt động 3 : Củng cố - dặn dò ( 3-5’).

- Đọc lại bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại !

- G nhận xét chung giờ học + Giao bài về nhà

Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………...

……..……..

………………………………………………………………………………………

Tự nhiên và xã hội

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (TIẾP THEO)

I/Mục tiờu :

- Biết không dùng các chất đđđộc hại đối với sức khỏe như thuốc lá , ma túy ,rượu bia.

- Biết giữ gỡn vệ sinh cỏc cơ quan , vận động người thân trong gia đỡnh khụng uống rượu

bia và chất độc hại.

- Giỏo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh để có sức khỏe tốt.

II/Phương tiện : Phiếu bài tập.

III/ Hoạt động dạy – học

1/ Kiểm tra :( 3- 4’)

- Nêu các cơ quan trong cơ thể người đó học?

- Làm gỡ để giữ vệ sinh cơ quan tuần hoàn?

2/ Dạy bài ụn ( 28 -30’)

a/ Giới thiệu bài – ghi bảng

b/ HD ễn tập

HĐ 1 :Vận động người thân sống lành mạnh,

không sử dụng các chất c hi

Chia lp thnh 6 nhỳm

--------------- Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1----------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIẾT 43: ĐỀ - CA- MÉT. HÉC - TÔ - MÉT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×