Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Bảng con : Đặt tính rồi tính 96 : 3

- Nx bảng con -Nêu cách thực hiện

phép chia

- 2 lợt chia. Vì chữ số

- Phép chia này thực hiện mấy lợt hàng chục lớn hơn

chia? Vì sao em biết?

hoặc bằng số chia. Vì

thơng có 2 chữ số

- Mỗi lợt chia ta thùc hiƯn mÊy bíc? §ã - Ba bíc: chia, nhân, trừ

là những bớc nào?

Hoạt động 2 : Dạy bµi míi ( 1372

3

15’)

24

1 Híng dÉn H thùc hiƯn phÐp chia 72 : 6

12

3

12

- G nªu phÐp tÝnh 72 : 3 = ?

0

- H ®äc - nhËn xÐt phÐp chia

+ H tự đặt tính và tính vào bảng

65

2

con.

32

- G hợp tác cùng H chia lần lợt ( nói và 6

05

viết ) nh SGK

4

1

- ớc lợng thơng

+Thơng ớc lợng đợc x số

- Để tìm đựơc chữ số 2 ở thơng em đã chia cho ta kết quả

làm ntn?

số bị chia.

- Khi ớc lợng thơng em cần chú ý gì?

+ Số d < sè chia.

- Sè d bÐ h¬n sè chia

- Nếu kết quả đó < SBC thì phải đảm - Có d

bảo điều kiện gì?

- Hạ chữ số 2 ở HĐV của

- ở lợt chia thứ nhất em có nhận xét

SBC đợc 12, 12 : 3 = 4

gì?

- Hạ tiếp chữ số HĐV

- Để tìm đợc chữ số 4 ở thơng em

của SBC gộp với số d

làm thế nào?

để thực hiện lợt chia

thứ 2

- ở phép chia này lợt chia thứ nhất có

d em cần chú ý gì?

2 Hớng dẫn H thùc hiƯn phÐp chia 65 :

2

- G nªu phÐp tính 65 : 2 = ?

- H đọc- đặt tính và thực hiện PT

vào bảng con.

+ H nêu cách đặt tÝnh

+ Em cã nhËn xÐt g× vỊ 2 phÐp

chia ?- Chia sè cã 2 ch÷ sè

cho sè cã 1 ch÷ sè.

PhÐp chia 1 chia hÕt,

phÐp chia 2 cã d

+ Sè d < sè chia.

- LÊy tõng ch÷ sè cđa

SBC chia cho SC--------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng ------------------------ Hạ tiếp chữ số HĐV

+ Trong phép chia có d, sè d nh thÕ cđa SBC gép víi sè d

nµo với số chia?

để thực hiên lợt chia

=> Muốn chia số cã hai CS cho sè cã

thø 2

mét CS ta lµm ntn?

- Lợt chia thứ nhất có d em cần chú ý

gì?

84

3

68

6

Hoạt động 3: Luyện tập - Thực 6

28

6

11

hành ( 17)

24

08

* Bài 1/70 (6 7)-S

6

KT: Rèn kỹ năng chia số cã hai CS cho 24

0

2

sè cã 1 CS

- HS ®äc yêu cầu, thực hiện phép

chia vào sách

+ Nhận xét các phép tính vừa làm ?

Bài giải

+ Nêu cách thực hiện phÐp chia : 84 :

1

3 ; 68 : 6 ?

Sè phót cđa giê

5

=> Mn chia sè cã 2 ch÷ sè cho số

là:

có 1 chữ số ta làm ntn?

60 : 5 = 12 (phút)

*Bài 2/ 70 (4-5)-NH

Đáp số : 12

KT: Củng cố giải toán về tìm một

phút

trong các phần bằng nhau cđa 1 sè

- LÊy sè ®ã chia cho sè

HS ®äc yêu cầu, thực hiện vào nháp

phần.

+ Vận dụng KT nào để làm bài?

Tóm tắt

=> Muốn tìm một trong các phần 3m : 1 bé

31m : ? bé thõa ? m

b»ng nhau của 1 số ta làm ntn?

Bài giải

*Bài 3/ 70 (6-7) - V

Số bộ quần áo may 3

KT: Rèn kỹ năng giải toán có lời văn liên

m là:

quan đến phép chia cã d .

31 : 3 = 10 (bé) thõa

HS đọc yêu cầu, thực hiện vào vở

1m

+ Nhận xét cách trình bày bài toán.? Vậy may đợc 10 bộ

quần áo và còn thừa

+ Để biết may đợc mấy bộ quần áo

1m vải:

em làm thế nào?

Đáp số: 10 bộ quần áo.

+ Ai có câu lời giải khác?

thừa 1m

+ Ai có cách thình bày khác?

=> Thực hiện phép chia đúng để giải

toán đúng.

Hoạt động 3. Củng cố - dặn dò ( 3-5):--------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng ------------------------ Bảng con : Đặt tính rồi tính 64 : 4 ; 59 : 5

- G NX chung giê häc

+ Giao bµi vỊ nhà

Rỳt kinh nghim:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tự nhiên và xã hội

TặNH ( THAỉNH PHO ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG(tiết 2)

I. Mơc tiªu:

- Kể tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo

dục, y tế ,..ở đòa phương.

*HS khá, giỏi : Nói về một danh lam,di tích lòch sử hay

đặc sản của đòa phương.

II.Chn bị

- Tranh SGK, phieỏu hoùc taọp

III. Hoạt động dạy và häc

HOẠT ĐỘNG DẠY

Kiểm tra bài cũ :

+ Em hãy kể tên những cơ quan

hành chính, văn hóa, giáo dục, y

tế mà em biết ?

- GV nhận xét

3./ Bài mới :

* Giới thiệu bài :

* Hoạt động 3 : Vẽ tranh.

- Bước 1: - GV chia lớp thành

các nhóm.

- GV gợi ý cách thể hiện những

nét chính về những cơ quan hành

chính, văn hóa,…… khuyến khích

trí tưởng tượng của HS.

- GV yêu cầu HS tiến hành vẽ

tranh.

Bước 2:

- Dán tất cả tranh vẽ lên

tường, gọi 1 số HS miêu tả tranh

vẽ.

- Gv nhận xét, tuyên dương các

em vẽ tranh đẹp.

- GV chốt lại.

- Em hãy nói về những danh lam

thắng cảnh, di tích lòch sử hoặcHOẠT ĐỘNG HỌC

- Cả lớp theo dõi nhận

xét.

+ HS tự nêu- HS lắng nghe- HS thảo luận nhóm 6.

- HS lắng nghe

- HS tiến hành vẽ tranh.

- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh

baứy

- HS laộng nghe--------------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng -----------------------đặc sản của đòa phương maứ em

bieỏt

+ H nờu

4. Củng cố Dặn dò

-Keồ teõn những cơ quan hành

chính, văn hóa, giáo dục, y tế + H nêu

mà em biết ?

-Về nhà các em đọc laùi muùc baùn

can bieỏt.

-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.

Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016

Chính tả( nghe viết)

Nhớ việt bắc

I.Mục tiêu

- Nghe viết chính xác đoạn Ta về mình có nhớ ta - Nhớ ai tiếng hát

ân tình thuỷ chung trong bài thơ: Nhớ Việt Bắc.

- Làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt au/âu; l/n.

- Trình bày đúng, đẹp bài thơ theo thể thơ lục bát.

II.Đồ dùng dạy học

- HS: Bảng con

- GV: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

A. KTBC: ( 2 - 3 phút )

Đọc: thứ bảy, giày dép, dạy học, no nê, lo - Viết bảng con.

lắng.

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: ( 1-2 phót )

2. Híng dÉn chÝnh t¶: ( 10 - 12 phút)

- Cả lớp đọc thầm theo.

- Đọc đoạn viết.

- Trả lời.

- Đọc, phân tích, viết

- Những chữ nào đợc viết hoa?

- HD viết chữ ghi tiếng khó: thắt lng, bảng con.

chuốt, trăng soi, sợi giang.

- Viết bài.

3. Viết chính tả: ( 13-15 phót )

- HD t thÕ ngåi viÕt

- Tù soát bài và chữa lỗi

- Đọc câu ngắn, cụm từ

4. Chấm - chữa bài: (3 - 5 phút )

- Đọc soát lỗi.

- Chấm 8 - 10 bài.

5. Hớng dẫn làm bài tập chính tả: ( 5 7 phút )

- Đọc yêu cầu.

* Bài 2 / 119 ( vở )

- Làm bài vào vở.

1 HS chữa bài.--------------------- Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng -----------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×