Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cđng cè – DỈn dß

Cđng cè – DỈn dß

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

* Bài 3 ( a ) / 110 ( SGK )- Đọc yêu cầu bài.

- Làm bài vào sách.

- Thi điền bài đúng

vào bảng phụ.- Nhận xét, chốt lời giải đúng

6. Củng cố - dặn dò: ( 1- 2 phút )

NX tiết học. VN chuẩn bị bài sau.

Rỳt kinh nghim:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tập làm văn

Giới thiệu hoạt động

I.Mục tiêu

- Dựa vào gợi ý kể lại đợc hoạt ®éng cđa tỉ trong th¸ng qua.

- Cã ®iỊu chØnh vỊ nội dung dạy học : Không dạy bài tập 1( Nghe kể

câu chuyện : Tôi cũng nh bác)

II. Đồ dùng dạy học

- Bài giảng điện tử.

III. Các hoạt động dạy häc chđ u

A. KTBC: ( 2 - 3 phót )

H nêu trình tự trình bày một bức th.

B. Dạy bài míi:

1. Giíi thiƯu:( 1 - 2 phót )

2. Híng dÉn làm bài tập: ( 30-32 phút )

+ Ôn lại bài văn viết th cho ngời bạn

để làm quen và hẹn bạn thi đua

học tốt.

+ H đọc lại bài văn của mình

( 5-7 phút)

+ G cho H nhận xét về cách dùng

từ, đặt câu đã phù hợp cha.

+ G gọi H làm bài tốt đọc bài trớc

lớp cho học học tập. Chú ý nhận xét

về cái hay khi viết bài mà bạn thể

hiện trong bài văn.

- G chốt : Cần đảm bảo nội dung

làm quen và thi đua học tốt

trong bài văn của mình.

* Bài 2/92 ( sinh hoạt nhóm ) ( 20- + H chó ý nghe, nhËn xÐt.

22’)

- 1 HS đọc yêu cầu của bài

- Bài tập yêu cầu gì ?

tập.

- Em giới thiệu điều này với ai? - Phát biểu

Khách có thể là những ai ?

- Phát biểu

- Chỉ bảng lớp đã viết các gợi ý,--------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng -----------------------nhắc HS:

+ Các em phải tởng tợng đang giới

thiệu với một đoàn khách đến

thăm về các bạn tổ mình. Khi giới

thiệu về tổ mình, các em cần dựa

vào các gợi ý a, b, c đã nªu ( SGK )

nhng còng cã thĨ bỉ xung néi

dung, VD: Nhà các bạn trong tổ ở

đâu, có xa trờng không?

+ Nói năng đúng nghi thức với ngời

trên: lời mở đầu ( tha gửi ); Lời giới

thiệu: lịch sự, lễ phép; có lời kết

( VD: Cháu đã giới thiệu xong về tổ - 1 HS khá, giỏi làm mẫu.

cháu ạ )

- Lµm viƯc theo tỉ - tõng em (

+ Em cần giới thiệu về các bạn dựa vào câu hỏi gợi ý ) tiếp

trong tổ theo đầy đủ các gợi ý; Giới nối nhau đóng vai ngời giới

thiệu một cách mạnh dạn, tự tin, nói thiệu.

đợc những điểm tót, điểm riêng - Các đại diện tổ thi giới thiệu

trong tính nết của mỗi bạn, những về tổ mình trớc lớp.

việc tốt các bạn làm trong tháng

vừa qua.

- Cho một nhóm HS đóng vai các vị

khách

Cùng HS nhận xét, bình chọn ngời

giới thiệu chân thực, đầy đủ, gây

ấn tợng nhất.

3. Củng cố - dặn dò: ( 3 - 5 phút ).

- NhËn xÐt tiÕt häc.

Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

To¸n

TiÕt 70 : Chia sè cã 2 ch÷ sè cho sècã mét ch÷ sè (tiÕp)

I.Mơc tiªu:

- Gióp H biÕt thùc hiƯn phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè

( cã d ở các lợt chia ).

- Củng cố về giải toán và vẽ hình tứ giác có 2 góc vuông.

II.Đồ dùng dạy học:

- Dạy bằng GAĐT

III.Các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ (3-5')

- Bảng con : Đặt tính rồi tính

90 : 5

89 : 2

Nêu cách đặt tính và tính?

Hoạt động 2: Dạy bài mới (13-15')--------------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng ------------------------ G viÕt phÐp chia: 78 : 4 - H đọc.

+ H tự đặt tính và tính vào bảng

con.

+ H nêu cách đặt tính và nhiều

em nêu lại cách tính+ Phép tính này có mấy lợt chia?

+ Phép chia này có điểm gì

giống và khác phép chia đã học?

-> Phép chia này đều có d ở

các lợt chia.

+ Khi thực hiện phép chia dạng

này phải chú ý điều gì?Hoạt động 3: Luyện tập -thực

hành

(17-19')

*Bài 1/ 71 (5 6)-S (a)

KT: Rèn kỹ năng chia số cã hai c/s

cho sè cã 1 c/s

+ NhËn xÐt c¸c phép tính vừa làm

?

+ Nêu cách thực hiện phép chia

99 : 4 ?

=> Muèn chia sè cã 2 c/s cho sè

cã 1 c/s ta lµm ntn?

*Bµi 3/ 71(3 - 4')-B.

KT : Củng cố kĩ năng vẽ hình tứ

giác

+ Nêu cách vẽ hình?

=> Có nhiều cách vẽ, vị trí đặt

góc vuông kh¸c nhau78

4

4

19

38

36

2

78 : 4 = 19 (d 2)

- Cã 2 lợt chia

- Trong phép chia có d, số

d luôn nhỏ hơn số chia

- Chia số có 2 chữ số cho

số có 1 chữ số. Khác: Phép

chia này đều có d ở các lợt

chia

+Thơng ớc lợng đợc x số

chia cho ta kết quả số

bị chia.

+Số d < số chia.

- ở lợt chia thứ 1 còn d, hạ

tiếp chữ số hàng đơn vị

của SBC gộp với số d để

thực hiên lợt chia thø 2.

- LÊy tõng ch÷ sè cđa SBC

chia cho SC

77

3

6

29

17

16

1287386

27

27

0+ H nêu cách vẽ hình tứ

giác có 2 góc vuông.

Bài giải

Ta có phép tính:

33 : 2 = 16 (d 1)--------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng -----------------------*Bài 2/ 71 ( 5 6)-V.

KT : Rèn kỹ năng giải toán có lời văn

liên quan đến phép chia có d.

+ Nhận xét phép tính của bài

toán?

+ Muốn tìm ít nhất có bao nhiêu

cái bàn học ta làm thế nào?

=> Cách trình bày bài toánVậy có 16 bàn, mỗi bàn có

2 ngời ngồi và còn thừa 1

ngời nên phải thêm một

bàn nữa .

Vậy số bàn cần có là:

16 + 1 = 17 (cái)

Đáp số: 17 cái

bàn*Bài 4 (3- 4)-Thực hành.

KT : Củng cố kĩ năng xếp hình

theo mẫu

+ Nêu cách xếp hình?Hoạt động 4.Củng cố, dặn dò (3')

- Bảng con: Đặt tÝnh vµ tÝnh.; 96 : 5 ; 86 : 6

- G NX chung giê häc + Giao bµi vỊ nhµ

Rút kinh nghim:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thủ công

Bài 8: Cắt dán chữ H, U ( tiết 2 )

(Đã soạn giáo án ở tuần 13)

Giáo dục tập thể

Nhận xét tuần vừa qua

1) Các tổ trởng báo cáo hoạt động của tổ trong tuần qua.

- Nhn xột v vic làm đầy đủ bài tập , đạt điểm tốt đạt điểm tốt

dâng lên cô nhân ngày 20/11.

+ Bình chọn học sinh có cố gắng trong tuần 14.

- ý thức học tập của từng bạn trong tổ.

2 ) Giáo viên nhận xét chung :

- Khen thởng những học sinh cã ý thøc häc tËp tèt, cã tiÕn bé

+ Khen tổ

- Nhắc nhở những học sinh còn vi phạm nội quy cđa trêng, líp: §i häc

mn, cha chó ý nghe giản, còn thiếu bài tập về nhà.

3) K hoch tun sau: - Tng cng rốn ch, gi v.--------------------- Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng -----------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cđng cè – DỈn dß

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×