Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Dùng nhiều tài khoản Outlook trên một PC

a. Dùng nhiều tài khoản Outlook trên một PC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamShow ProfilesNhấn nút Add12Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam13Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam14Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamb. Một số khái niệm:

Các giao thức gửi và nhận Email

a. SMTP (từ chữ Simple Mail Transfer Protocol) -- hay là giao thức chuyển

thƣ đơn giản. Đây là một giao thức lo về việc vận chuyển email giữa các

máy chủ trên đƣờng trung chuyển đến địa chỉ nhận cũng nhƣ là lo việc

chuyển thƣ điện tử từ máy khách đến máy chủ. Hầu hết các hệ thống thƣ

điện tử gửi thƣ qua Internet đều dùng giao thức này. Các mẫu thơng tin có

thể đƣợc lấy ra bởi một email client. Những email client này phải dùng giao

thức POP hay giao thức IMAP.

b. IMAP (từ chữ Internet Message Access Protocol) -- hay là giao thức truy

nhập thông điệp (từ) Internet. Giao thức này cho phép truy nhập và quản lý

các mẫu thông tin về từ các máy chủ. Với giao thức này ngƣời dùng email

có thể đọc, tạo ra, thay đổi, hay xố các ngăn chứa, các mẫu tin đồng thời

15Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamcó thể tìm kiếm các nội dung trong hộp thƣ mà không cần phải tải các thƣ

về.

c. Phiên bản mới nhất của IMAP là IMAP4 tƣơng tự nhƣng có nhiều chức

năng hơn giao thức POP3. IMAP nguyên thuỷ đƣợc phát triển bởi đại học

Standford năm 1986.

d. POP (từ chữ Post Office Protocol) -- hay là giao thức phòng thƣ. Giao

thức này đƣợc dùng để truy tìm các email từ một MTA. Hầu hết các MUA

đều dùng đến giao thức POP mặc dù một số MTA cũng có thể dùng giao

thức mới hơn là IMAP.

Hiện có hai phiên bản của POP. Phiên bản đầu tiên là POP2 đã trở thành

tiêu chuẩn vào thập niên 80, nó đòi hỏi phải có giao thức SMTP để gửi đi

các mẫu thông tin. Phiên bản mới hơn POP3 có thể đƣợc dùng mà khơng

cần tới SMTP.- Mục Inbox: Là hộp thƣ đến, cho biết số lƣợng thƣ đã gửi đến, khi chọn

mục này thì khung giữa hiện ra tên, địa chỉ, tiêu đề nội dung,… hộp thƣ của

ngƣời gửi đến.

- Mục Drafts: Là mục lƣu các nội dung thƣ đã soạn nhƣng chƣa hồn chỉnh

và khơng gởi đi.

- Mục Outbox: Là hộp thƣ đi, sẽ lƣu địa chỉ, nội dung thƣ đã gởi đi (chú ý là

phải có xác lập cho mục này, nếu không sẽ không lƣu).

- Mục Sent Items: Là mục lƣu các nội dung thƣ đã gởi đi thành công

- Mục Deleted Items: Các thƣ đã xóa, khi xóa thƣ thì địa chỉ và nội dung

thƣ đã xóa sẽ chuyển sang mục này chứ chƣa xóa hẳn khỏi mail. Nếu muốn16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Dùng nhiều tài khoản Outlook trên một PC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×