Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Tạo Contact Group trong Microsoft Outlook

c. Tạo Contact Group trong Microsoft Outlook

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam3. Nhìn lên thanh Ribbon, click chọn Add Members.4. Chọn From Address Book sẽ xuất hiện43Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam5. Chọn contact mà bạn muốn add vào group của mìn, contact bạn muốn

thêm vào sẽ xuất hiện ngay khung Members textbox.6. Sau khi đã chọn xong click OK7. Click Save & Close.8. Bạn muốn gủi mail theo Group. Bấm Ctrl + N, cửa sổ xoạn thử mở ra

9. Để gửi đến ai, các bạn chọn Address book. cửa sổ select name: contacs

hiện ra, chọn group mà bạn muốn send, click OK44Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam10. Kiểm tra lại xem đã gửi mail đến các địa chỉ trong group chƣad. Chuyển danh bạ từ Gmail vào MS Outlook 2010

Bạn đang sử dụng Gmail theo dạng Webmail, nay lại muốn chuyển sang sử

dụng với Microsoft Outlook 2010 nhƣng không muốn phải nhập thủ công

từng địa chỉ e-mail vào contact? Cách đơn giản nhất là trích xuất tồn bộ

contact trong Gmail để đƣa chúng vào Outlook 2010, cách thực hiện nhƣ

sau:45Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamKhởi động trình duyệt Web rồi đăng nhập vào tài khoản Gmail cần trích

xuất contact. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Gmail, bạn nhấn chuột vào

liên kết Contacts nằm trong khung bên trái.Trong cửa sổ contact vừa hiện ra, bạn nhấn vào liên kết All Contact để làm

xuất hiện tất cả các contact hiện có rồi nhấn vào liên kết All ở khung thứ hai

bên phải để chọn tất cả các contact vừa hiện ra. Tiếp tục, nhấn chuột vào

liên kết Export.Trong cửa sổ Export, bạn đánh dấu chọn vào mục Everyone (All Contacts)

và mục Outlook CSV format (for importing into Outlook or another

application). Sau cùng nhấn nút Export rồi đặt tên và chọn nơi lƣu trữ cho

tập tin CSV sắp tạo (ví dụ contact.CSV). Tập tin này sẽ chứa tồn bộ

contact hiện có trong tài khoản Gmail.46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Tạo Contact Group trong Microsoft Outlook

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×