Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
g. Cách thức tạo và sử dụng email mẫu

g. Cách thức tạo và sử dụng email mẫu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam- Nhấn tiếp vào nút Microsoft Office BuTSn (biểu tƣợng logo của Microsoft

Office), chọn Save As.Trong hộp thoại Save As, ta chọn Outlook Template (+.oft) ở phần "Save

as type", đặt tên cho tập tin mẫu, chọn nơi lƣu rồi Save lại. Tùy thuộc vào

phiên bản hệ điều hành Windows mà MS Outlook 2010 có vị trí lƣu

template khác nhau.+ Windows XP: thƣ mục Documents And SettingsTên tài khoảnApplication

DataMicrosoftTemplates68Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam+ Windows Vista: thƣ mục UsersTên tài

khoảnAppDataRoamingMicrosoftTemplates

Có thể tạo nhiều template tùy ý và cùng chia sẻ cho các ngƣời dùng MS

Outlook khác trên cùng máy sử dụng chung. Khi muốn sử dụng các email

mẫu, ta chọn mũi tên kế bên New Itém trên tab Home, chọn “More Items”,

chọn "Choose From...".Hộp thoại “Choose Form” hiển thị69Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamClick chọn “User Template in File System” trong mục “Look In”Sau khi mở email mẫu, chỉ cần sửa chữa lại thông tin, bổ sung hay thay đổi

những phần nội dung theo yêu cầu công việc. Bạn sẽ thấy cách này tiết

kiệm đƣợc rất nhiều thời gian.h. Sao lƣu và phục hồi Rules trong Outlook

Những bạn nào sử dụng Microsoft Outlook chắc cũng đã từng thiết lập các

Rule để xử lý email đi vào Inbox theo ý muốn của mình. Đối với nhiều

ngƣời, số lƣợng Rule đƣợc tạo ra khá lớn và chiếm mất một khoảng thời

gian khơng nhỏ. Nếu vì lý do gì đó mà phải tạo lại tồn bộ các Rule thì quả

là một cực hình. Tơi hy vọng qua bài viết nhỏ này, các bạn có thể thực hiện

việc sao lƣu các Rule của mình và phục hồi trở lại khi cần thiết.1. Sao lƣu:Tại thanh menu của Outlook, các bạn click chọn File -> Info -> chọn Rules

and Alert.70Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamỞ hộp thoại vừa hiển thị ra, chọn Options.71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

g. Cách thức tạo và sử dụng email mẫu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×