Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tạo các mục trong Calendar

a. Tạo các mục trong Calendar

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamHình 7

Click đơi chọn một thời điểm trong khung Calendar để tạo một lịch hẹn.

Cửa sổ Untitled - Appointment xuất hiện để bạn điền thông tin việc cần làm.Điền tên công việc và nơi thực hiện công việc trong khung Subject và

Location.

Chọn mức độ quan trọng của công việc trong khung Label.

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc trong khung Start

Time và End Time. Nếu là sự kiện cả ngày bạn có thể click chọn dòng All

day event.102Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamĐể Outlook tự động thông báo khi lịch đến, bạn phải click chọn dòng

Reminder. Tốt nhất bạn nên chọn khoảng thời gian thông báo trƣớc 10, 15

hoặc 30 phút... trong khung kế bên.

Nếu bạn muốn Outlook thơng báo lịch hẹn bằng âm nhạc bạn có thể click

nút biểu tƣợng hình cái loa để chọn bài nhạc ƣa thích. (Chƣơng trình chỉ hỗ

trợ nhạc có định dạng đuôi chấm wav.).

l103Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnaml

Cuối cùng nhấp Save and Close để lƣu và đóng lại những thiết lập vừa thực

hiện. Nhƣ vậy, khi có lịch đến Outlook sẽ tự động bật bảng thông báo công

việc kèm theo bài nhạc bạn đã chọn.b. Kiểm tra CalendarKhi vào Calendar bạn có thể nhìn thấy những nhiệm vụ, lịch các cuộc hẹn

hay các sự kiện mà bạn đã tạo ra trong calendar. Cách xem nhiệm vụ trong

Calendar:

Nhấn vào biểu tƣợng lịch.

Click vào một ngày trên lịch, bạn sẽ thấy các nhiệm vụ hoặc các cuộc hẹn

mà bạn đã sắp xếp sẽ xuất hiện trên To-Do Bar.104Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamKhi bạn đang tìm ngày tháng trên lịch thì bạn có thể cơng cụ ở phía trên để

di chuyển ngày tháng một cách dễ dàng:

1 Nhấn vào Day, Week, Mooth để nhanh chóng chuyển đổi thời gian ngày

tháng muốn xem.

2 Dùng phím mũi tên để di chuyển ngày tháng một cách tiện lợi

3 Có thể cho hiển thị hoặc ẩn ngày phụ thuộc vào cách xem của bạn.105Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamc. Chọn lựa cách lập biểu trong CalendarBởi vì các yêu cầu khác nhau, nên bạn phải lập biểu khác nhau cho các yêu

cầu đó.

Cuộc hẹn: Một cuộc hẹn cần diễn ra chính xác theo thời gian, do đó ta sẽ

lập biểu tại một thời gian.

Cuộc họp: Một cuộc họp xảy ra tại một thời gian, dự kiến, giống nhƣ một

cuộc hẹn. Sự khác biệt là bạn sẽ mời những ngƣời khác bằng cách sử dụng

một cuộc họp yêu cầu đƣợc gửi qua email.

Sự kiện: Một sự kiện là một hoạt động kéo dài cả ngày dài. Không giống

nhƣ một cuộc hẹn hoặc cuộc họp, một sự kiện. Với một sự kiện, bạn vẫn có

thể có các mục xuất hiện trong lịch trình của bạn cho ngày hơm đó.106Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamNhiệm vụ: Một nhiệm vụ là một yêu cầu bạn làm gì đó trong một khoảng

thời gian, bạn có thể lập biểu nhiệm vụ cho mỗi ngàyd. Tạo các cuộc hẹn

Để nhập một cuộc hẹn, làm theo các bƣớc sau đây:

1 Nhấp biểu tƣợng Calendar trong Outlook Bar.Lịch xuất hiện, trình bày các cuộc hẹn của bạn

2 Nhấp nút New trong thanh cơng cụ ở phần trên cùng của màn hình.

Form New Appointment xuất hiện.107Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tạo các mục trong Calendar

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×