Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Xác định các nhóm chức có trong dầu gấc

5 Xác định các nhóm chức có trong dầu gấc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.7: Phổ hồng ngoại (IR) của dầu gấc

Từ giá trị các pic trên phổ đồ IR, ta thấy mẫu tinh dầu gấc chứa các nhóm chức

đƣợc trình bày trên bảng sau:Bảng 3.8: Các nhóm chức của dầu gấc

Tần

STTsốđộng của pic

-1(cm )

1dao Loại dao động3334,30Hóa trịHóa trịNhóm chức

Loại

chức2853,59Thể hiệnOHOHCHCH22923,55

2nhómCH3

Hóa trịCOCOOH

COOC31747,02Hóa trịCO4146,85Biến dạngCHCH2

CH35

1377,63Biến dạng đối CHCH3xứng61117,77Hóa trịCOCOC7721,68KhungCHcis

RCHCHRNhận xét: Trong dầu gấc có các nhóm chức hóa học nhƣ

sau: Nhóm O- H trong –OH

Nhóm C- H trong -CH2, -CH3

Nhóm C= O trong - COOH, và –COOCNhóm C- O- trong –COCNhóm =CH trong cis- anken

3.5 So sánh phổ chuẩn của dầu gấc

Phổ IR của dầu gấc đƣợc so sánh với các phổ chuẩnHình 3.8: Phổ đồ so sánh các chất chuẩn của dầu gấc

Kết quả cho thấy rằng phổ đồ của dầu gấc tƣơng ứng 95,51% so với phổ Sorbitan Trioleate

 91,98% so với phổ Olive Oil

3.7 Chiết tách Carotenoid từ dầu gấc

Dầu gấc đƣợc xà phòng hóa, chiết với ete dầu hỏa. Sau thu hồi dung mơi ete dầu

hỏa, cắn còn lại hòa trong ete dầu hỏa mới thu dung dịch đậm đặc. Sau khi chiết tách

đƣợc sản phẩm từ dầu gấc, đo phổ UV - VIS ở Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lƣờng

chất lƣợng II, thành phố Đà Nẵng đƣợc kết quả sau:Hình 3.9: Phổ đồ UV-VIS của Carotenoid

Nhận xét: Sản phẩm chiết từ dầu gấc đƣợc đƣa đi ghi phổ UV - VIS ở Trung

tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng II, thành phố Đà Nẵng, kết quả thu đƣợc:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Xác định các nhóm chức có trong dầu gấc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×