Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 48/65Bảng 3.1 Khảo sát thời gian gel của Alginate với Ca2+

Nồng độ Alginate (%)

4

4

4

4

4

4Nồng độ Ca2+ (M)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06Thời gian gel (s)

Không gel

Không gel

65

40

25

151.9 Kết quả khảo sát hệ LDHs/Alginate với Ca2+

Phần khảo sát dưới đây dựa trên sự thay đổi nồng độ Ca2+ .

Bảng 3.2 Khảo sát thời gian gel của Alginate với Ca2+

Nồng độ Alginate (%)

4

4

4

4

4

4Nồng độ Ca2+ (M)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06Thời gian gel (s)

Không gel

Không gel

90

50

40

311.10 Kết quả khảo sát khả năng chứa thuốc và kiểm soát quá trình giải phóng

thuốc

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

LDHs (mL)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

11.11Alginate (mL)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0Insulin (mL)

1

1

1

1

1

1Ca2+ (1mL)

1

1

1

1

1

1PBS (mL)

3

3

3

3

3

3Kết quả khảo sát kích thước và khả năng chứa thuốc1.12 Kết quả khả năng phân hủy in vivo của hệ LDH/Alginate hydrogel mang

thuốc Insulin chữa bệnh tiểu đườngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 49/65LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 50/65LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 51/65LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 52/65LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 53/651.13LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 54/65CHƯƠNG 4.

1.14Nhận xét 1NHẬN XÉTLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 55/65CHƯƠNG 5.

Hướng phát triểnKẾT LUẬNLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 56/65TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển

lúa lai”, Di tuyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.

[2] Bộ nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5

năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

[3] Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang

Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận

và ứng dụng, Nhà xuất bản nông nghiệp, Viện khoa

học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

[4] Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một

số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc

sĩ khoa học nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật nông

nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

[5] ……….

[6] Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và

điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường đại

học y Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh:

[1] Mostafa Mahinroosta, Hydrogels as intelligent materials: A brief review of

synthesis, properties and applications, Materials Today Chemistry 8 (2018), pp.

42-55.

[7] Luciane R. Feksa, Hydrogels for biomedical applications, Nanostructures for

the Engineering of Cells, Tissues and Organs, Chapter 11, 2018, pp. 403-438.

[8] Yong Wang, Programmable hydrogels, Biomaterials, Volume 178, September

2018, pp. 663-680.

[9] J. Yu, W. Ha, Y. Shi, Intelligent hydrogel-based dual drug delivery system,

Prog. Chem, 2015, pp. 1640-1648.LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Trang 57/65[10] Y.A. Gao, Y. Sun, F. Ren, S. Gao, PLGA-PEG-PLGA hydrogel for ocular drug

delivery of dexamethasone acetate, Drug Dev. Ind. Pharm, 2010, pp. 1131-1138.

[11] N.A. Peppas, J.Z. Hilt, A. Khademhosseini, R. Langer, Hydrogels in biology

and

medicine: from molecular principles to bionanotechnology, Adv. Mater, 2006,

pp. 1345-1360.

[12] A.S. Hoffman, Hydrogels for biomedical applications, Adv. Drug Deliv. Rev.,

2002, pp. 3-12.

[13] C.S. Satish, K.P. Satish, H.G. Shivakumar, Hydrogels as controlled drug

delivery systems: synthesis, crosslinking, water and drug transport mechanism,

Indian J. Pharm. Sci., 2006, pp. 133-140.

[14] A. Vashist, S. Ahmad, Hydrogels: Smart materials for drug delivery, oriental,

J.

Chem., 2013, pp. 861-870

[15] X. Zou, X. Zhao, L. Ye, Synthesis of cationic chitosan hydrogel and its

controlled glucose-responsive drug release behavior, Chem. Eng. J. 273, 2015,

pp. 92-100.

[16] M.S. Chapekar, Tissue engineering: challenges and opportunities, J. Biomed.

Mater. Res. 53, 2000, pp. 617-620.

[17] J.L. Drury, D.J. Mooney, Hydrogels for tissue engineering: scaffold design

variables and applications, Biomaterials 24, 2003, pp. 4337-4351.

[18] Q. Wang, Z. Gu, S. Jamal, M.S. Detamore, C. Berkland, Hybrid

hydroxyapatite

nanoparticle colloidal gels are injectable fllers for bone tissue engineering,

Tissue Eng. Part A 19, 2013, pp. 2586-2593.

[19] M. Liu, X. Zeng, C. Ma, H. Yi, Z. Ali, X. Mou, S. Li, Y. Deng, N. He,

Injectable

hydrogels for cartilage and bone tissue engineering, Bone Res. 5 (2017).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×