Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xác định cấu trúc SFE03

2 Xác định cấu trúc SFE03

Tải bản đầy đủ - 0trang

31Hình 3.10. Các tương tác HMBC chính và cấu trúc của hợp chất SFE03Bảng 3.2. Dữ liệu phổ 13C, 1H–NMR, HMBC của SFE03 và so sánh với tài liệu[9]

Quercetin 3-O-α-Lrhamnopyranoside

(DMSO-d6)SFE03 (DMSO-d6)

Vị

trí1

13C–NMR

δ ppm2

3

4

5156,4

133,4

177,7

161,3698,77164,2893,59

10

1’

2’157,3

104,1

121,1

115,7H–NMR δ ppm

(Số H, dạng

mũi,

J =Hz)HMBC

1

H→13C13C–NMR

δ ppm

156,4

133,4

177,7

161,26,20 (1H, d, J =

1,5)C-5,C-7,C-8,C1098,6

164,06,39 (1H, d, J =

1,5)7,29 (1H, d, J =Luận văn tốt nghiệpC-6,C-7,C-9,C10C-2,C-3’,C-93,5

157,0

104,2

121,0

115,432

2,0)

3’

4’145,2

148,45’115,56’120,81’’

2’’101,9

70,43’’70,64’’71,25’’70,06’’17,5OH

54’,C-5’,C-6’

145,1

148,36,86 (1H, d, J =

8,5)

7,25 (1H, dd, J

= 2,0, 8,0)

5,25 (1H, br s)

3,97 (1H, br s)

3,50-3,51 (1H,

m)

3,12-3,16 (1H,

m)

3,20-3,21 (1H,

m)

0,81 (3H, d, J =

6,0)

12,64 (br s)Luận văn tốt nghiệpC-1’,C-3’,C-4’

C-2,C-2’,C3’,C-4’,C-5’

C-3,C-3’’,C-4’’115,8

121,0

101,9

70,4

70,6

71,5

70,1

17,3C-5,C-6,C-1033CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1 Kết luận

Từ cao etyl acetat của lá cây Trôm, bằng phương pháp sắc ký cột với các dung

mơi có độ phân cực khác nhau ta đã phân lập được hai hợp chất là SFE02 và SFE03.

Dựa vào các số liệu đã nhận được và các phương pháp phổ nghiệm: 1HNMR,

12CNMR, HMBC có thể xác định cấu trúc của SFE02 là Quercetin 3-O-α-L-arabinofuranoside và SFE03 là Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside.Quercetin 3-O-α-L-arabinofuranosideLuận văn tốt nghiệp34Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside

4.2 Kiến nghị

Trôm là loại cây gần gũi với đời sống người dân Việt Nam và thường dùng làm

thuốc chữa bệnh trong nhân gian. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều nghiên cứu sâu về loại

cây này, tiềm năng cây chứa các hợp chất thứ có hoạt tính sinh học cần thiết giúp cho

việc điều trị bệnh là rất cao nên cần tiếp tục nghiên cứu các phân đoạn khác như cao nhexan, cao cloroform cũng như là các bộ phận khác của cây: hoa, trái, rễ, thân, …

Tiếp tục thực hiện phân lập các hợp chất từ các phân đoạn khác và các bộ phận

khác của cây để làm sáng tỏ hơn thành phần hóa học của Trơm và thử hoạt tính sinh

học của các hợp chất đó.Luận văn tốt nghiệp35TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Trôm - https://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/trom.htm

[2] Võ Văn Chi. (2007). Sách tra cứu cây cỏ ở Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo

Dục TPHCM, tr.31-36.

[3] Võ Văn Chi. (2004). Từ điển thực vật thông dụng, tập 2. Nhà xuất bản

khoa học kĩ thuật, tr. 2340.

[4] Trung tâm dữ liệu thực vật Việt Nam - http://www.botanyvn.com/cnt.asp?

param=edir&v=Sterculia%20hypochrea&list=species

[5] Phân loại các chi thuộc họ Trôm ở Việt Nam; Phạm Thu Ngân, Đỡ Thị

Xuyến; trích < https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/co-so-phan-loai-cac-chi[6]thuoc-ho-trom-sterculiaceae-vent-o-viet-nam>

Cây Trơm: đặc điểm và tác dụng;Báomới.com;tríchhttps://baomoi.com/cay-trom-dac-diem-va-tac-dung/c/5524511.epi

[7] Sắc ký cột; Sarah Millar; trích < http://biomedia.vn/review/kinh-nghiemlua-chon-sac-ky-cot-phan-1.html>

[8] Phương pháp cơ lập hợp chất hữu cơ; Nguyễn Kim Phi Phụng (2007);

Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG TP.HCM.Nước ngoài

[9] Hossain MK, Prodhan MA, Even ASMIH, Morshed H, Hossain MM.

Anti-inflammatory and antidiabetic activity of ethanolic extracts of

Sterculia villosa barks on Albino Wistar rats. J Appl Pharm Sci 2012; 2(8):

96-100.

[10] Yindi Zhu, Yue Liu, Ying Zhan, Lin Liu, YaJuan Xu, Tunhai Xu,

Tonghua Liu, Preparative isolation and purification of five flavonoid

glycosides and one benzophenone galloyl glycoside from Psidium guajava

by high-speed counter-current chromatography, Molecules, 2013, 18,

15648-15661.

[11] Markham K.R., Ternai B., Stanley R., Geiger H., Mabry T.J., Carbon-13

NMR studies of flavonoids—III: Naturally occurring flavonoid glycosides

and their acylated derivatives, Tetrahedron 34(9), 1389-1398 (1978).

Luận văn tốt nghiệp36

[12] Lin LJ, Song ZJ, Xu HH. A new phenylpropanoid galactoside and other

constituents from Pterygota alata (Roxb.) R. Brown. Biochem Syst Ecol

2010; 38(6): 1238-41.

[13] D.A. Costa. (2010). Chemical constituents, total phenolics and

antioxidant activity ofSterculia striata St. HiLinn et Naudin. ActaAmazonica, 40(1), p.207-212.Luận văn tốt nghiệp37PHỤ LỤCPhụ lục 1. Phổ 1H-NMR của SFE02Luận văn tốt nghiệp38Phụ lục 2. Phổ 1H-NMR (giãn rộng) của SFE02Luận văn tốt nghiệp39Phụ lục 3. Phổ 1H-NMR (giãn rộng) của SFE02Luận văn tốt nghiệp40Phụ lục 4. Phổ 13C-NMR của SFE02Luận văn tốt nghiệp41Phụ lục 5. Phổ 13C-NMR (giãn rộng) của SFE02Luận văn tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xác định cấu trúc SFE03

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×