Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Kết quả thử nghiệm sấy phun

6 Kết quả thử nghiệm sấy phun

Tải bản đầy đủ - 0trang

64



Khi hòa tan vào nước (có sự hỗ trợ của siêu âm), bột được phân tán đều trong

nước, hệ trong, màu vàng nhạt, có rất ít hạt li ti lơ lững (khó phát hiện bằng mắt

thường). Điều này chứng tỏ hạt ở kích thước bé, có khả năng phân tán và hòa tan tốt

hơn bột piperine nguyên liệu.

3.6.1 Sấy phun



65



KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Đề tài với mục tiêu tạo hệ huyền phù piperine từ cao chiết và dịch chiết từ hạt

hồ tiêu bằng phương pháp đồng hóa tốc độ cao, với sự hỗ trợ của chất HĐBM

HC40, qua thời gian nghiên cứu thực nghiệm đạt được những kết quả sau:





Cải tiến quy trình, chưng cất loại tinh dầu tiêu, cho hiệu quả cảm quan tích







cực trong ứng dụng y học.

Hiệu suất chiết piperine, nồng độ piperine trong dịch chiết và cao chiết

tăng cao (lần lượt là 4,47 g piperine/g nguyên liệu khô; 6,9 mg/mL và 0,33







mg piperine/mg cao).

Khảo sát sơ bộ các yếu tố ảnh hưởng (tỉ lệ piperine: HC40, tốc độ, thời

gian, nồng độ piperine) đến kích thước trung bình hệ phân tán của hệ

huyền phù từ cao chiết và dịch chiết với mean và median lần lượt như sau:







1,26 m, 1,05 m và 1,02 m, 0,85 m).

Tối ưu hóa q trình tạo hệ huyền phù phân tán piperine từ cao chiết với

sự hỗ trợ của HC40. Kết quả thu được điều kiện tối ưu là tỉ lệ piperine:

HC40 (1:17,5), tốc độ đồng hóa 10000 rpm, thời gian 30 phút, nồng độ

piperine 1 g/L với hệ số median 2,22 m, kích thước phân bố đồng đều,







miền phân bố hẹp. Hệ cho màu nâu cam trong suốt, mùi rất dịu.

Sấy phun huyền phù phân tán piperine từ cao tiêu với giá mang đường

maltodextrin với tỉ lệ cao cho kết quả tích cực. Bột màu vàng nâu, mịn và

tơi xốp, dịch bột trong, mùi dịu nhẹ.



Kết quả thu được chứng minh tính khả thi của bột piperine từ cao chiết, tăng

độ bền sản phẩm. Bột có cảm quan tích cực và nồng độ khá cao nên phạm vi ứng

dụng là thực phẩm chức năng. Hệ huyền phù phân tán piperine từ cao chiết và dịch

chiết với HC40 mở ra tiềm năng cho việc kết hợp tạo huyền phù piperine và

curcumin sử dụng HC40 bằng phương pháp đồng hóa tốc độ cao.

Tuy nhiên thời gian thực hiện nghiên cứu thực nghiệm có hạn, đề tài còn tồn

tại một số khó khăn và hạn chế: nồng độ dịch chiết và cao chiết tăng dần trong thời

gian bảo quản, việc cố định hàm lượng piperine trong dịch và cao làm thay đổi thể



66



tích và khối lượng mẫu cho vào; chưa đưa kích thước hệ huyền phù phân tán

piperine từ cao chiết về vùng nano; tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo hệ

huyền phù phân tán piperine từ dịch chiết chưa được thực hiện; thực hiên khảo sát,

kiểm tra độ bền kích thước, độ hòa tan của hệ.

Trong tương lai đề tài có thể phát triển theo một số hướng sau:





Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hệ phân tán của huyền







phù từ dịch chiết và HC40.

Kiểm tra, đánh giá độ bền, độ hòa tan hệ huyền phù từ cao chiết, dịch







chiết.

Nghiên cứu tạo hệ huyền phù piperine bằng phương pháp siêu âm với







các chất HĐBM khác.

Khảo sát sự ảnh hưởng các yếu tố (thời gian, nhiệt độ, áp suất, tốc độ

bơm, tỉ lệ piperine/ maltodextrin) đến quy trình sấy phun, tối ưu hóa











q trình tạo bột.

Đánh giá khả năng chống oxi hóa, kháng vi sinh vật của piperine.

Xác định liều lượng bột piperine sử dụng cho từng đối tượng cụ thể.

Nghiên cứu phối chế hoạt chất từ các thảo dược khác (curcumin,







vitamin C,…) với piperine.

Sản xuất thử nghiệm piperine dạng viên nén.



67



TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT.

[1]



Dược điển Việt Nam, Tập 2, Chuyên luận dược liệu – Hồ tiêu, Nhà xuất bản



y học, lần xuất bản thứ tư, tr. 1196.

[2]



Công nghệ sản xuất vật liệu kích thước nano phục vụ trong lĩnh vực dược

phẩm bằng kỹ thuật CO2 siêu tới hạn, Trung tâm Thông tin và Thống kê

Khoa học và Công nghệ TP. HCM



[3]



Dương Bảo Hoàng (2018), Nghiên cứu bột nano curcumin với hỗ trợ của

phụ gia HC40 nhằm nâng cao độ hòa tan hoạt chất, đại học Bách Khoa TP

HCM, 2018.



[4]



Nguyễn Công Khoa (2017), Nghiên cứu tạo hệ huyền phù piperine và đánh

giá độ hòa tan, Đại học Bách Khoa TP HCM.



[5]



Hồ Ngọc Khoa (2016), Đại học Bách Khoa TP HCM.



[6]



GS Đỗ Tất Lợi (2006), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản

y học, tr. 370.



[7]



PGS. TS. Lê Thị Hồng Nhan, Công nghệ hợp chất nano hữu cơ.



[8]



PGS. TS Lê Thị Kim Phụng (2015), Ứng dụng kĩ thuật chất lỏng siêu tới hạn

trong quy trình sản xuất nano carotenoid từ quả gấc, Tạp chí Khoa Học

Cơng Nghệ Việt Nam.



[9]



Đỗ Đăng Triết (2014), Đại học Bách Khoa TP HCM.



68



TIẾNG ANH

[10]



Badmaev V, M.M., Prakash L (2000), Piperine derived from black pepper

increases plasma levels of coenzyme Q10 following oral supplementation. J

Nutr Biochem 11, p. 109–113.



[11]



Badmaev V, M.M., Norkus EP (1999), Piperine, an alkaloid derived from

black pepper increases serum response of b-carotene durihrg 14 days of oral

b-carotene supplementation. Nutr Res 19(3), p. 381–388.



[12]



Begum N, Bakshi V, Vijayalaxmi A, Gaud DP, Sunand K, Kumar KS (2015),

Protective role of piperine and metformin on gentamicin induced

hepatorenal toxicity, Int J Pharm Sci Rev Res, 35(2), p. 3-89.



[13]



Bhalekar M.R (2017), Formulation of piperine solid lipid nanoparticles

(SNL) for treatment of rheumatoid arthritis, Drug Development and

Industrial Pharmacy.



[14]



Bhawna Chopra, Ashwani Kumar Dhingra, Ram Prakash Kapoor, Deo

Nandan Prasad (2016), Piperine And Its Various Physicochemical And

Biological Aspects, Open Chemistry Journal, Vol 3, p. 75 – 96.



[15]



Bing Shao (2015), et al, Enhanced oral bioavailability of piperine by selfemulsifying drug delivery systems: in vitro, in vivo and in situ intestinal

permeability studies, Drug Delivery, vol 22.



[16]



Cao G., Y.W. (2011), Nanostructures and nanomaterials—synthesis,

properties and applications, ed. second., London: World Scientific

Publishing Co.



[17]



Chonpathompikunlert P, Wattanathorn J, Muchimapura S (2010), Piperine,

the main alkaloid of Thai black pepper, protects against neurodegeneration

and cognitive impairment in animal model of cognitive deficit like condition

of Alzheimers disease, Food Chem Toxicol, 48(3), p. 798-802.



69



[18]



Dhuley JN, Raman PH, Mujumdar AM, Naik SR (1993), Inhibition of lipid

peroxidation by piperine during experimental inflammation in rats, Indian J

Exp Biol, 31(5), p. 443-5.



[19]



Dupas C, Houdy P, Lahmani M (2007), Nanoscience, Nanotechnologies and

Nanophysic, Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg.



[20]



Jens-Uwe A. H. Junghanns, R.H.M. (2008), Nanocrystal technology, drug

delivery and clinical applications. International Journal of Nanomedicine, 3:

p. 295-310.



[21]



Juan A, Gallego-Juárez, Karl F. Graff (2015), Power Ultrasonics:

Application of High – Intensity Ultrasounds, Book.



[22]



Keck, C.M.a.R.H.M. (2006), Drug nanocrystals of poorly soluble drugs

produced by high pressure homogenisation, Eur J Pharm Biopharm, 62: p. 316.



[23]



Lee SE, Mahoney NE (2002), Campbell BC, Inhibition of aflatoxin B1

biosynthesis by piperlongumine isolated from Piper longum L, J Microbiol

Biotechnol, 12: p. 679-82.



[24]



Lee SE, Park BS, Kim MK, et al (2001), Fungicidal activity of

pipernonaline,a piperidine alkaloid derived from long pepper against

phytopathogenic fungi, Crop Prot, 20(6): p. 523-8.



[25]



Leila Gorgani, Maedeh Mohammadi (2016), Piperine - The Bioactive

Compound of Black Pepper: From Isolation to Medicinal Formulations,

Conprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.



[26]



NIH, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology

Information, CID: 638024



[27]



Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties, The

Royal Society & The Royal Academy of Engineering 2004



70



[28]



Pachauri M, E.D. Gupta, P.C. Ghosh (2015), Piperine loaded PEG-PLGA

nanoparticles: preparation, characterization, and targeted delivery for

adjuvant breast cancer chemotherapy, Journal of Drug Delivery Science and

Technology.



[29]



Pattanaik S, H.D., Prabhakar S, et al (2009), Pharmacokinetic interaction of

single dose of piperine with steady state carbamazepine in epilepsy patient.

Phytother Res 23: p. 1281–1286.



[30]



Pentak, D. (2016), In vitro spectroscopic study of piperine-encapsulated

nanosize liposome, Eur Biophys Journal, vol 45.



[31]



Pruthi JS (1999), Quality assurance in spices and spice products, modern

methods of analysis, New Delhi, India: Allied Published Ltd.



[32]



Rauscher FM, Sanders RA, Watkins JB III (2000), Effects of piperine on

antioxidant pathways in tissues from normal and streptozotocin-induced

diabetic rats, J Biochem Mol Toxicol, 14(6): p. 329-34.



[33]



Reddy PS, Jamil K, Madhusudhan P, Anjani G, Das B (2001), Antibacterial

activity of isolates from Piper longumand Taxus baccate, Pharm Biol, 39(3):

p. 236-8.



[34]



Reen RK, Singh J (1991), In vitro and in vivo inhibition of pulmonary

cytochrome P450 activities by piperine, a major ingredient of piper species,

Indian J Exp Biol, 29(6): p. 568-73.



[35]



Drs. Ramdani Hj. (2012), Piperine Isolation from Pepper and Chemical

Properties of Piperine, Chemistry Department Mathematic And Science

Faculty State University of Makassar, p.13.



[36]



Shah SS, Shah GB, Singh SD, et al (2011), Effect of piperine in the

regulation of obesity-induced dyslipidemia in high-fat diet rats, Indian J

Pharmacol, 43(3): p. 296-9.



71



[37]



Shoba G, J.D., Joseph T (1998), Influence of piperine on the

pharmacokinetics of curcumin shows activity against Aedes aegypti mosquito

larvae. J Agr Food Chem 50: 3765–3767.



[38]



Schweigger (1820), On piperine – a new plant alkaloid, Jounal of Chemitry

and Physics, Vol 29: p. 80 – 82.



[39]



Szallasi A, Blumberg PM (1991), Characterization of vanilloid receptors in

the dorsal horn of pig spinal cord, Brain Res, 547(2): p. 335-8.



[40]



Vanita Somasekhar, Purnima Ashok, Sri Adibatla Renuka Kameswari,

Ramaswamy Rajendran, Rajpreet Singh (2016), Comparative antioxidant

and bioavailability studies of Vitamin C in Phyllanthus emblica Linn. and its

combinations with Piper nigrum Linn and Zingiber officinale Roscoe,

Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 52.



[41]



Vijayakumar RS, Nalini N (2006), Piperine, an active principle from Piper

nigrum, modulates hormonal and apo lipoprotein profiles in hyperlipidemic

rats, J Basic Clin Physiol Pharmacol.



[42]



Wattanathorn J, Chonpathompikunlert P, Muchimapura S, Priprem A,

Tankamnerdthai O (2008), Piperine, the potential functional food for mood

and cognitive disorders, Food Chem Toxicol, 46(9): p. 3106-10.



70



PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Độ ẩm hồ tiêu nguyên liệu



Độ ẩm, w (%)



Lần 1



Lần 2



Lần 3



9,26



9,08



9,16



Độ ẩm trung bình, (%)



9,17



Phụ lục 2: Độ ẩm bột hồ tiêu nguyên liệu



Độ ẩm, w1 (%)



Lần 1



Lần 2



Lần 3



9,27



9,20



9,22



Độ ẩm trung bình, (%)



9,23



Phụ lục 3: Hiệu suất thu tinh dầu tiêu (mục 2.4.1)



Lần 1



Lần 2



Lần 3



Trung bình



Thể tích tinh dầu thu

được, VTD (mL)



0,62



0,79



0,76



0,72



Hiệu suất, HTD (%)



1,37



1,74



1,67



1,59



Phụ lục 4: Độ ẩm bã hồ tiêu sau chưng



Độ ẩm, (%)

Độ ẩm trung bình, (%)



Lần 1



Lần 2



Lần 3



7,48



7,39



7,36



7,41



71



Phụ lục 5: Độ hấp thu của piperine tại  = 343 nm (A) trong dịch chiết

Hệ số pha loãng F = 3000



Mẻ 1



Mẻ 2



Mẻ 3



Độ hấp thu, A



0,414



0,426



0,423



Nồng độ piperine trong

dịch chiết, C (mg/mL)



6,78



6,99



6,94



Phụ lục 6: Độ ẩm cao tiêu thu được sau các mẻ chiết piperine



Lần 1



Lần 2



Lần 3



Trung bình



Độ ẩm cao mẻ 1, w1 (%)



5,01



4,97



4,95



4,98



Độ ẩm cao mẻ 2, w2 (%)



5,28



5,23



5,22



5,24



Độ ẩm cao mẻ 3, w3 (%)



5,20



5,14



5,13



5,16



Phụ lục 7: Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ piperine và HC40 đến hệ huyền phù

piperine từ bột piperine tinh khiết (độ tinh khiết 95,62%) [40]



TL 1:5



TL 1:10



TL 1:15



TL 1:20



72



Ghi chú: Khảo sát hệ huyền phù piperine từ bột piperine tinh khiết với cùng điều

kiện mục 2.4.3.1

Phụ lục 8: So sánh kích thước của hệ huyền phù piperine từ dịch chiết tiêu bằng phương

pháp sục hơi nước khi thay đổi các chất nhũ hóa khác nhau [39]



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Kết quả thử nghiệm sấy phun

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×